Ugrás a menüre

Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem

Kódszám

JARAS00021

Az ügy rövid leírása

Ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendelte el, az ügyfél kérelmére méltányosságból elengedheti, csökkentheti a megtérítés összegét (pénzegyenértékét, illetve kamatát) amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
A járási hivatal a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén részletfizetést is engedélyezhet a kötelezett jövedelmi helyzetétől függetlenül. 
Bizonyos esetekben a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hatóság rosszhiszeműség hiányában is elrendelje a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését.
A más rendszeres pénzellátásra (pl. nyugdíj) való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel, valamint a keresőtevékenység - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.
Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó, jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból elengedheti, csökkentheti, valamint részletekben fizettetheti meg.

Ki jogosult az eljárásra?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény szabályainak megsértésével nyújtott szociális ellátást jogosulatlanul igénybevevő, az ellátás megtérítésére kötelezett természetes személy.
A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének  (pénzegyenértékének, illetve kamatának) az ügyfél kérelmére méltányosságból történő elengedése vagy csökkentése a járási hivatal hatáskörében nyújtott ellátások esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
A járási hivatal a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén részletfizetést is engedélyezhet a kötelezett jövedelmi helyzetétől függetlenül. 
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét.
Az elengedés, csökkentés vagy részletfizetés a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó szociális ellátások esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.
A hatóság a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok,
lakóhely, tartózkodási hely,
TAJ szám

Milyen iratok szükségesek?

Jövedelemről tett nyilatkozat

Másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást.

Nyilatozat a családtagok számáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

a járási hivatal: az időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) az alanyi (alapösszegű, emelt összegű, valamint a kiemelt) ápolási díj, valamint az alanyi és normatív közgyógyellátás jogosulatlan igénybevétele eseténa képviselő-testület: a települési támogatás valamint az adósságcsökkentési támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele esetén.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, a döntés csak bírósági úton támadható meg. A bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet (keresetlevél) jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

El lehet rendelni a szociális ellátás visszafizetését, ha a szociális ellátás folyósítása már megszűnt?
A hatóság a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt.

Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedését vagy csökkentését kérelmezhesse az ügyfél? A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének az ügyfél kérelmére méltányosságból történő elengedése vagy csökkentése a járási hivatal elrendelt visszafizetés esetén akkor lehetséges, ha az összeg megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, és ha az ügyfél családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71 250,-Ft).
A jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a járási hivatal a megtérítés összegét méltányosságból csökkentheti vagy elengedheti abban az esetben is, ha a megtérítésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négy és félszeresét (128 250,-Ft).
Amennyiben a visszafizetést a képviselő-testület rendelte el, akkor a visszafizetendő összeg elengedése, csökkentése vagy részletfizetés engedélyezése akkor lehetséges, ha annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Fontosabb fogalmak

Kötelezett: az a személy, akinek a hatóság határozata alapján a megtérítés összegét meg kell fizetnie

Megtérítés: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény megsértésével, vagy a törvényben meghatározott feltételek hiányában nyújtott szociális ellátást főszabály szerint meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére [az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: megtérítés].
Jogosulatlan, de nem rosszhiszemű igénybevétel: Bizonyos esetekben a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a hatóság rosszhiszeműség hiányában is elrendelje a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését.
A más rendszeres pénzellátásra (pl. nyugdíj) való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása és ápolási díj jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybevett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.
A közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétel, valamint a keresőtevékenység - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - időtartamára tekintettel folyósított aktív korúak ellátása jogosulatlanul, de - amennyiben az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettséget teljesítette - nem rosszhiszeműen igénybe vett ellátásnak minősül, amelynek megtérítéséről a szociális hatóság rendelkezik.

Vonatkozó jogszabályoka szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pont, c) pont, d) pont, 10. § (1) bekezdés, 10. § (7) bekezdés, 16. §, 17. § 18. § j) pont, 18/A. § a) j) pont, 25. § (3) bekezdés, 45.§; 50. § (4) bekezdés,

Kulcsszavak

Elengedés, mérséklés ,visszafizetés, jogosulatlanul igénybe vett, szociális ellátás, méltányosság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858