Ugrás a menüre

Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00001

Az ügy rövid leírása

A közúti járművezetők utánképzésére jogosító engedélyt a közlekedési hatóság adja ki az erre vonatkozó kérelem alapján.

Ki jogosult az eljárásra?


Az utánképzés folytatására az kaphat engedélyt, aki a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 1.melléklete szerinti személyi és tárgyi feltételeket teljesíti. Személyi és tárgyi feltételek
1. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez (Az egyes utánképzési programok tartalma, időtartama, módszerei, végzésének személyi és tárgyi feltételei):
Az utánképzés programja az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekmény(ek)től és az utánképzésre kötelezett közlekedési képzettségében, kultúrájában, illetőleg közlekedési magatartásában feltárt hiányosságoktól, valamint attól függ, hogy a kötelezett korábban már részt vett-e utánképzésben.
I. program: A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás
A foglalkozások során a résztvevők utánképzésre való kötelezésének alapjául szolgáló cselekmények, valamint a feltáró foglalkozás során megoldott feladatlapon, illetőleg a vezetési próbán elkövetett, az adott csoportra nézve tipikus hibák közlekedésszakmai (jogi, vezetéselméleti, közlekedéserkölcsi, járműműszaki, stb.) elemzésével, a szükséges kapcsolódó ismeretek közlésével kell a képzettségi hiányosságokat csökkenteni, s a pedagógiai (andragógia) módszereivel kell a helyes közlekedési magatartásra nevelni, a kívánatos közlekedési beállítódásokat kialakítani.
A program időtartama: 6 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva kell megtartani.
A csoportlétszám felső határa 15 fő, alsó határa nincs.
Tárgyi feltételek:
- a közlekedési hatóság által e tevékenységre alkalmasnak minősített helyiség, a csoportlétszámnál legalább kettővel több, jegyzetelésre is lehetőséget nyújtó ülőhellyel,
- keretezett diaképek kivetítésére alkalmas diavetítő vetítővászonnal, vagy egyéb, ezzel egyenértékű berendezés,
- videolejátszó megfelelő méretű, illetve elegendő számú monitorral,
- falitábla krétával vagy más, ezzel egyenértékű demonstrációs eszköz.
II. program: A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás
A felderített és a gyakorlatok közben felmerülő — a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó — hiányosságokat meg kell szüntetni. A rossz beállítódásokat, szokásokat le kell építeni. A helyes magatartás kialakítása a pedagógia (andragógia) módszereivel történik.
A program időtartama: 7 óra, amelyet négy foglalkozásra elosztva kell megtartani.
Egy foglalkozásvezető egyidejűleg egy kötelezettel foglalkozhat.
A foglalkozások során a jármű felelős vezetője a foglalkozásvezető.
Tárgyi feltételek: azonosak a megfelelő járműkategóriájú járművezető-képző tanfolyamok járművezetési gyakorlati foglalkozásaival.
III. program: A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás
Pedagógiai, csoportdinamikai módszerek alkalmazásával lefolytatott problémaelemzések, helyzetgyakorlatok (kommunikációs, önismereti, helyzetfelmérési, anticipációs, decentrálási, konszenzus, stb.) segítségével a csoport tagjainál előforduló hibás magatartások feltárása, korrekciója, attitűd-befolyásolás.
A program időtartama: 12 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva kell megtartani.
A foglalkozás kettős vezetésű.
A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 12 fő.
Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.
IV. program: Magatartásformálás
Dinamikus orientált csoportterápia (értelmezés, szembesítés, tanácsadás, lelkesítés), illetőleg szupportív (támogató) csoportterápia [redaptáció, szorongás oldása (konfrontáció — átélés), az életképesebb magatartás begyakorlása].
A program időtartama: 25 óra, amelyet 5 foglalkozásra elosztva kell megtartani.
A foglalkozás kettős vezetésű.
A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 12 fő.
Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.
V. program: Az ,,enyhén ittas vezetők'' foglalkozása
Jogi és egészségügyi ismeretközlés, valamint csoportos témacentrikus beszélgetés, pszichológiai-behavior (viselkedés) terápiás elemek.
Alkalmazásának célja: célra irányuló részleges módosítás. A program az I., a II. vagy a III. programmal együtt, annak kiegészítéseként határozható meg a kötelezett számára.
A program időtartama: 7 óra.
A csoportlétszám felső határa 15 fő, alsó határa nincs.
Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.
VI. program: A ,,közepesen ittas vezetők'' foglalkozása
Ismeretátadás, egyéni motívációk feltárása, ezek csoportdinamikai felhasználása, tréningmódszerek, korrektív-behavior (viselkedés) terápia az ivás és vezetés területeinek szétválasztására. Célja a hamis tétel megváltoztatása, önismeret növelés, önkontroll módszerekkel (negáció — tagadás, averzió — elkerülés).
A program időtartama: 15 óra, amelyet 3 foglalkozásra elosztva kell megtartani.
A foglalkozás kettős vezetésű.
A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 12 fő.
Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.
VII. program: A ,,súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők'' foglalkozása
A hibás magatartást motiváló személyiségtulajdonságok feltárása és konfrontáltatása a csoportdinamika felhasználásával, a változtatás lehetőségének felvázolása. Exploratív (feltáró) dinamikusan orientált terápia (a fókusz definiálása 1. a késztetés szintjén, 2. az elhárítási mechanizmusok szintjén); analitikusan orientált csoportterápia (a személyiség struktúrájának befolyásolása).
A program időtartama: 25 óra, amelyet 5 foglalkozásra elosztva kell megtartani.
A foglalkozás kettős vezetésű.
A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 12 fő.
Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.
Az általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget

Milyen iratok szükségesek?

jogszabály nem írja elő

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás hatósági díj köteles, ennek mértéke: a) első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig: 67.500,- Ft,
b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánként vagy fajtánként: 22.500,- Ft. Megfizetés módja: átutalással a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára, vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyi pénztárába. A befizetésről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minsztérium

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hova és hogyan kell benyújtanom a kérelmet? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalhoz kell benyújtani. Hova és hogyan kell befizetnem az eljárás díját? Az eljárás díját a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben megfizetni. Mennyi időn belül hoznak döntést a kérelem kapcsán? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 21 nap.

Fontosabb fogalmak

Közúti közlekedési szakember: a szakoktató, az iskolavezető, a vizsgabiztos, továbbá
1. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott
- személytaxis szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató járművezető,
- személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató járművezető,
- személytaxis vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
- személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
2. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
3. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
4. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéshez kötött tevékenységet folytató gépjárművezető,
5. a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelői jogosítványhoz kötött tevékenységet folytató gépkezelő,
6. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérői képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
7. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott, autógáz-biztonsági képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
8. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló külön jogszabályban meghatározott
- veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
- veszélyesáru-szállító gépjárművezető,
9. a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető,
10. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető.
Szakoktató: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a közúti járművezető képzésben oktatóként részt vevő személy.
Vizsgabiztos: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a közúti járművezetők vizsgáztatását végző személy (járművezetői vizsgabiztos), valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását végző személy (szaktanfolyami vizsgabiztos).
Iskolavezető: a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja vagy munkavállalója, és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek.
Képző szerv: a képzési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény.
Képzés: a közúti járművezetők alap- és középfokú oktatási intézményben (a továbbiakban: közoktatási intézmény), vagy tanfolyamon történő, valamint a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történő oktatása.
Utánképzés: utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek:
a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
b) akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
c) akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pont,
A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés,
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet Melléklet III. 19. pont, 2. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

Közúti közlekedési szakember ,Vizsgabiztos Szakoktató, Iskolavezető, Képzés Utánképzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858