Ugrás a menüre

Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00063

Az ügy rövid leírása

Álláskeresési ellátásban csak álláskereső részesülhet. Az álláskereső a munkaviszonyba töltött időtartam, az egyéni, illetőleg társas vállalkozó a vállalkozói tevékenysége alatti járulékfizetési kötelezettségével szerezhet jogosultságot az álláskeresési járadékra. Az ellátás megállapítása a kérelem beadásával kezdődik. Az uniós munkavállalók ( az EU/EGT tagállami munkaviszonnyal rendelkező álláskereső ) esetében is a kérelem beadásával kezdődik az eljárás. Amennyiben az ügyfél valamennyi jogosultsági feltételnek megfelel, úgy álláskeresési ellátást - álláskeresési járadékot vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyt - állapítanak meg a részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Álláskereső: Azok a természetes személyek, aki álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be, és álláskeresési járadékra lesznek jogosultak.
Álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal együttműködik, és akit az illetékes járási hivatal álláskeresőként nyilvántart. Az ügyfélnek a fent felsorolt összes feltételnek egyidejűleg kell megfelelnie. Ha az összes feltétel közül bármelyik nem teljesül, az ügyfél nem minősül álláskeresőnek. 
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
 - álláskereső
 - munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
 - az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább háromszázhatvan nap jogosultsági idővel rendelkezzen. Jogosultsági időt munkaviszonnyal, illetve egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység folytatásával lehet szerezni, feltéve ez utóbbi esetben, hogy az álláskereső vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Lehetőség van elektronikus ügyindításra, de az ügyintéző által megadott időpontban szükség van a személyes megjelenésre. Az álláskeresők ellátásával kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtását megelőző 3 évben szerzett jogosultsági idők, az álláskeresővé válást megelőző 4 naptári negyedévben elért járulékalapok, tartási kötelezettségek, bankszámla adatok, adóazonosító jel.

Milyen iratok szükségesek?

„Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” 34/2009.(XII.30.) SZMM rendelet alapján. 
Tartozásigazolás (Vht. 78. § (1)-(2))
Egyszerűsített munkaszerződés, 
OEP igazolvány,
Munkáltatói igazolás munkaviszony megszűnése esetén (Art. 46. §),
Munkáltatói igazolás társadalombiztosítási kötelezettségek levonásáról és befizetéséről (Tbj. 47. § (3)),
Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához (Ebtv. vhr.) 37/A. § (1))
egyéb olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően bizonyítja a jogviszony fennállását. 
NAV  igazolás egyéni és társas vállalkozók részére a munkaerő-piaci járulék alapjáról és a járulék befizetéséről, megjelölve a járulékfizetési kötelezettség alól mentes időszakokat is. Ezt a járási hivatal is beszerezheti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi CXL. törvény 36. § (2) alapján.
Migráns munkavállaló esetében E300-as formanyomtatvány,  hordozható dokumentumok ( U1 U2 U3 ), illetve a kinyomtatott SED strukturált elektronikus dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.
Uniós munkavállalók esetében Magyarország akkor válik joghatósággal bíró tagállammá, ha egy magyar vagy EGT állampolgár magyar munkaviszony alapján, Magyarországon válik álláskeresővé. Kivétel, aki magyar lakcím kártyájukat a külföldi munkavégzés alatt is folyamatosan megtartják.

Ügyintézés határideje

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

 Az uniós munkavállaló álláskeresési támogatásával kapcsolatos ügyekben az érdemi határozatot a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napjától, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított  60 napon belül kell meghozni. A nyomtatvány illetékes tagállamtól való bekérésére tekintettel az eljáró hatóság felfüggeszti az eljárást. A felfüggesztés időtartama  a felfüggesztésről szóló végzésben kerül meghatározásra. A felfüggesztés időtartam nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 

Jogorvoslati lehetőség

Igen.
Van lehetőség fellebbezésre. A fellebbezést a fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz kell benyújtani.
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: a fővárosi és a megyei kormányhivatal  
Benyújtani: Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
Határidő: 15 napon belül
Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség elektronikus levél útján a kapcsolat tartásra? Válasz: Igen, ugyanakkor az álláskeresőként való nyilvántartással, az álláskeresők ellátásával, valamint a természetes személynek nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Milyen esetben lehet így az ügyintézést bonyolítani? Válasz: Benyújtható ilyen formában a nyilvántartásba vételi kérelem és az ellátás iránti kérelem is, továbbá jelentkezési kötelezettség teljesíthető és az ügyfél körülményeiben történő változás bejelenthető.

Hogy számítják ki az álláskeresési járadék időtartamát? Válasz: Az álláskeresővé válást megelőző 3 évben szerzett jogosultsági idők figyelembe vételével. 10 nap jogosító idő 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg.

Hogy számítják ki az álláskereséi járadék összegét? Válasz: Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért – a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett – munkaerő-piaci járulék alapjahavi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor járadék számításának alapja a fentiek szerint [1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  26. § (1) és (3)-(4) szerint] számított összeg 60%-a.

Mire szolgál az E301 vagy PDU1-es (U1) nyomtatvány? Válasz: Más tagállambeli munkaviszonyát, biztosítási jogviszonyát igazolja le az E301 vagy PDU1 európai uniós nyomtatvány. Az az álláskereső, aki ellátást szeretne igényelni Magyarországon, és dolgozott a munkanélkülivé válását megelőzően valamelyik EU/EGT tagállamban, jogosult kérni ezen munkaviszonyának beszámítását. Az álláskeresési járadék megállapításánál a más tagállambeli munkaviszony beszámítása az E301 vagy PDU1-es nyomtatvánnyal történik

Fontosabb fogalmak

Az álláskeresési ellátás fajtái:
- álláskeresési járadék
- nyugdíj előtti álláskeresési segély 
- költségtérítés
Az ellátás megállapításának feltételei: álláskereső , munkát akar keresni, megelőző 3 éven belül 360 nap jogosultsági idővel rendelkezzen, amely lehet munkaviszony, vagy egyéni, vagy társas vállalkozói tevékenység feltéve ha járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.
Jogosító idő: Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. A jogosultsági idő tartamába nem számítható be az az időtartam, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült.
Járulékalap: Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért – a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett – munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. 

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról, 
883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról, 
987/2009/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról , 
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Kulcsszavak

álláskeresési járadék megállapítása, jogosító időjárulékalapmigráns munkavállaló,E301 nyomtatvány, U1 nyomtatvány, munkerő-piaci járulékalap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858