Ugrás a menüre

Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00060

Az ügy rövid leírása

Az álláskereső nyilvántartásba vétele kérelem alapján történik. Elektronikus levélben is jelezhető a nyilvántartásba vétel iránti szándékát. Az ügyintéző a személyes megjelenéskor nyilatkoztatja az ügyfelet arról, hogy a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó jogszabályi feltételeknek megfelel. Ezek igazolására a szükséges iratokat az ügyfélnek be kell mutatnia. A járási hivatallal együttműködést kell vállalnia a nyilvántartásba vételhez. Ha az első jelentkezése e-mailben történt, a személyes megjelenéskor arról is nyilatkozik az ügyfél, hogy a nyilatkozatban foglaltak már az elektronikus bejelentéskor is fennálltak. Ugyanekkor nyilatkozik az ügyfél a kapcsolattartás választott módjáról is. Az álláskeresőkön belül egy megkülönböztett csoportot képeznek a pályakezdő álláskereső ügyfelek.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személyek.

Álláskereső az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül, és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal együttműködik, és
6.  az  állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Pályakezdő álláskereső az a személy aki
a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.
 

Közvetítést kérő az a személy, aki
rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és 
az illetékes járási hivatallal kapcsolatot tart. 
Közvetítést kérő ügyfelek lehetnek azok a személyek, akik nem kérik / nem kérhetik álláskeresőként való nyilvántartásba vételüket, (például munkaviszonyban állók, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők, menekült, menedékes, oltalmazott státuszért folyamoldó elismerést kérők, illetve az idegenrendészeti hatóság döntése alapján kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok stb.) de igénybe kívánják venni a munkahelyre történő közvetítést. 
A kapcsolattartás azt jelenti, hogy a közvetítést kérő személy
mérlegeli a számára javasolt foglalkoztatási lehetőség elfogadását, és ennek eredményéről tájékoztatja a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályát,
a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya által meghatározott időpontban, de legalább háromhavonta jelentkezik a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályánál. 
A szolgáltatást kérő
Szolgáltatást kérő az a személy, aki a járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztálya által vagy a kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó főosztálya támogatásával nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások (a munkaközvetítés kivételével – munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, és pszichológiai tanácsadás) igénybevétele érdekében, hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez. 

Szolgáltatást kérő ügyfelek lehetnek azok a személyek, akik nem kérik / nem kérhetik álláskeresőként való nyilvántartásba vételüket (például munkaviszonyban állók stb.), de igénybe kívánják venni a munkaerőpiaci szolgáltatásokat a közvetítés kivételével. 

Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a magyar állampolgárokon kívül a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre is alkalmazni kell. 

Gyermekgondozást segítő ellátásban és gyermekgondozási díjban részesülő ügyfél nyilvántartásba vétele GYESE-ben részesülő személy csak akkor vehető nyilvántartásba, ha a Cst. alapján kereső tevékenységet folytathat. 
GYED-ben részesülő személy pedig akkor vehető nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy csak ebben az esetben tekinthető aktív álláskeresőnek, ha az Ebtv. alapján keresőtevékenységet folytathat.
 A nyilvántartásba vétel során nem vizsgáljuk, hogy a fenti támogatásokban részesülő személy, korlátozás nélkül vagy korlátozásokkal jogosult keresőtevékenységet végezni. A keresőtevékenység folytatásának lehetőségéről az ügyfél a nyilvántartásba vétel során nyilatkozik.
A megváltozott munkaképességű álláskeresőt valamennyi, az álláskeresőkre vonatkozó jog megilleti. A baleseti ellátásban részesülő személyek álláskeresőként nyilvántartásba vehetők. 

A kérelmet elektronikus levél formájában is elküldheti, de szükséges a személyes megjelenés is.

Milyen adatokat kell megadni?

-     természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely, év, hó, nap);

-     állampolgárság; bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye,

-      nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok; 

-     lakóhely, tartózkodási hely és értesítési cím; foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység); 

-     az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapítása, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez a törvényben (1991. évi IV. tv)  és más törvényben meghatározott adatok (taj, adóazonosító jel);

-     iskolai végzettségek, szakképzettségek; 

-     jövedelemre vonatkozó adatok; a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok

-     az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e,

-     az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, körülményekre vonatkozó adatok,

-     a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési címét.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, Taj kártya, adó kártya, lakcímkártya. Az ügyfél szakképzettségeit, iskolai végzettségét bizonyítvánnyal, oklevéllel,szakképesítést igazoló okirattal kell igazolni.
Humanitárius tartózkodási engedély menedékjogot kérők részére” (HUMI) kártya
a BMH IDI döntése alapján kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárok esetében a BMH IDI által kiállított érvényes okirat  
 
   . 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai

Ügyintézés határideje

Az ügyfél nyilvántartásba vétele azonnal megtörténik. 

Jogorvoslati lehetőség

Nem releváns. 
Ha az ügyintéző a nyilvántartásról elutasító határozatban rendelkezik, a döntés ellen az ügyfél jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a fővárosi és a megyei kormányhivatal bírálja el, de a a fővárosi kerületi illetve  járási hivataloz kell benyújtani.
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv: a fővárosi és a megyei kormányhivatal.
Benyújtani: a fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz.
15 napon belül.
Illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség elektronikus levél útján a kapcsolat tartásra? 
Válasz: Igen.
Milyen esetben lehet így az ügyintézést bonyolítani? 
Válasz: Benyújtható ilyen formában a nyilvántartásba vételi kérelem szándék és az ellátás iránti kérelem szándék is, továbbá jelentkezési kötelezettség teljesíthető és az ügyfél körülményeiben történő változás bejelenthető.

Fontosabb fogalmak

Álláskereső: az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik; és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat; és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül; és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony  kivételével munkaviszonyban nem áll; és egyéb kereső tevékenységet sem folytat; és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik; és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 
Pályakezdő álláskereső: az a személy, aki a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az illetékes járási hivatal által nyilvántartott álláskereső. További feltétel, hogy álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Vonatkozó jogszabályok

Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I.14.) NGM rendelet.; 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont, 10. § (1) bekezdés;
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 12. § (1) bekezdés és 14. §;
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 65. §, 112. §, 116. §. (1)-(2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése

Kulcsszavak

Álláskereső, pályakezdő, közvetítést kérő személy, szolgáltatást kérő személy, álláskereső nyilvántartásba vételi kérelem.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858