Ugrás a menüre

Figyelem!

 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00127

Az ügy rövid leírása

Az illetékes kormányhivatal által kiadott hasznosítási engedély engedélyese a hasznosítás módját kívánja változtatni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyindításra a barlang hasznosítását engedélyező határozat engedélyese. (Ld.: barlang, barlangszakasz hasznosítása tárgyú leírásban.)
Nincs ilyen korlátozó szabályozás.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a tervezett módosítási leírását;

b) idegenforgalmi hasznosítás esetén a módosított üzemeltetési szabályzatot;

c) ha nem az igazgatóság a kérelmező, a módosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött megállapodás másolatát; valamint

d) ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, és a módosítás érinti e részeket, az alábbiakat: tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;
• a búvármerülésben részt vevő személyek számát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;
• merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
• búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;
• ha a merülés helyszínének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát
• a merülésvezető a sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által elismert barlangi merülésvezető képzettségét vagy „barlangi búvár III.” nemzetközi minősítésnek megfelelő búvárképesítését igazoló dokumentum fénymásolatát; továbbá a búvársportra vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolásának és barlangi búvárkodásra kiterjedő biztosításának fénymásolatát;
• Az oktató merülés vezetőjének neve, a szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és érvényes felelősségbiztosításának fénymásolatát;
• búvároktatásra vonatkozóan a merülések gyakoriságát.Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj 60 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton szükséges teljesíteni. A vagyonkezelő nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: NPI) díjmentességet élvez.

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.
Pest Megyei Kormányhivatal
Az illetékes kormányhivatalhoz.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül.
30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít barlangnak? Válasz: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték. Mi az hogy ex lege védett barlang? Válasz: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti. Ki a vagyonkezelő? Válasz: a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság (NPI), mint a tulajdonosi jogokat gyakorló központi költségvetési szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Mit jelent a hasznosítás? Válasz: a barlang, barlangszakasz használatával végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet.
Mi a búvármerülés útján történő hasznosítás? Válasz: a hasznosításra vonatkozó fogalom az irányadó azzal, hogy a tevékenység búvármerülés útján valósul meg (barlangok víz alatti járatai).
Mi a barlangoktatás céljára történő hasznosítás? Válasz: a barlang használatával ellenszolgáltatásért végzett barlangi búvár képzettség megszerzését elősegítő oktatói tevékenység. Mi az az üzemeltetés? Válasz: a NPI a hasznosítás jogát nem engedi át harmadik személy részére, az illetékes felügyelőség részére adja meg az engedélyt. A barlang üzemeltetésére pályázati felhívást kezdeményezhet, így harmadik fél a nyertessége esetén az üzemeltetésben részt vehet.

Fontosabb fogalmak

Barlang: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték. Ex lege védett barlang: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha adott üreg megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti. Vagyonkezelő: a területileg illetékes NPI, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Barlang hasznosítása: a barlang, barlangszakasz használatával végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet.
Barlang búvármerülés útján történő hasznosítása: a hasznosításra vonatkozó fogalom az irányadó azzal, hogy a tevékenység búvármerülés útján valósul meg (barlangok víz alatti járatai). Búvároktatás céljára történő barlanghasznosítás: a barlang használatával ellenszolgáltatásért végzett oktatói tevékenység.
Barlang száraz járata: a barlang levegővel telt, ún. légteres járatai.
Barlang víz alatti járata: a barlang kizárólag merülés útján megközelíthető vízzel telt járatai.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pont, 48. §-a, , 51. § (1) bekezdés a) pont, 68. § (1) és (9) bekezdés, 76. § (1) bekezdése. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja, 18/A. §-a, 18/B. § (1) és (2) bekezdése, 18/C. § (1) (2) és (3) bekezdés, 18/D. §-a, 18/E. §-a. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet . A nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. törvény 3. § 10. pont, 4. § (1) bekezdés j) pont, 12. § (1) bekezdés k) pont. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) és 24. § (1) bekezdés. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet, 46. sorszám 1. alszám, 3. § (1) és 4. § (1) bekezdés, valamint 2. § (4) bekezdése. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet , a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pont, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 72.§ (2) bekezdés, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

barlang, hasznosítás, vagyonkezelő, üzemeltetés, búvár.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858