Ugrás a menüre

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének a bejelentése

Kódszám

OKTVF00175

Az ügy rövid leírása

Bejelentésköteles állatfaj birtokba jutásának (vásárlás, ajándék, öröklés, stb) bejelentése.

Ki jogosult az eljárásra?

A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben Magyarországon tartott, bejelentésköteles fajok egyedének a tulajdonosa.
A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.
Nem csak személyesen járhat el, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján is.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
a bejelentésköteles példány(ok) tartási helye, egyedi azonositói, a jogszerű megszerzést igazoló dokumentumok másolata.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben meghatalmazott jár el, úgy írásbeli meghatalmazás.
A jogszerű megszerzést igazoló dokumentumok:
- Magyarország területén történő tulajdonos változásnál az állat CITES dokumentumának másolata**;
- az Európai Unió területéről történő behozatal esetén
1) amennyiben az állat a tanácsi rendelet "A" mellékletében szerepel, az állat EU bizonylatának másolata***;
2) amennyiben az állat a tanácsi rendelet "B" mellékletében szerepel, olyan dokumentum, amely tartalmazza:
a) azon korábbi tulajdonos nevét és címét, amelytől a kérelmező a példányt megszerezte;
b) a tenyésztő nevét és címét, amennyiben ismert;
c) a faj tudományos nevét, példányszámát;
d) a példány(ok) egyedi azonosítójának típusát, számát, kódját, ha a példány(oka)t egyedi azonosítóval látták el;
e) a példány(ok) ivarát és korát, amennyiben ez ismert;
f) 11 a példány(ok)nak a 865/2006/EK bizottsági rendelet IX. számú melléklet 2. pontja szerinti eredetét az e melléklet szerinti kód megjelölésével;
g) a származási ország megjelölését;
h) harmadik országból történő behozatal esetén a jogszerű behozatalt igazoló, az Egyezmény szerinti engedélyek számát; és
i) az átadás dátumát, valamint hiteles aláírást.****
- az Európai Unió tagállamának nem minősülő országból behozott példány esetében a behozatalt engedélyező export, import / re-export engedélyek másolata****
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: abban az esetben, amennyiben a megszerzés bejelentése CITES dokumentum kiállításával jár (a tanácsi rendelet "B" mellékletébe tatozó faj esetén annak az EU területéről történő behozatala 2000 Ft / példány).
Az eljárási díj befizetését átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?Pest megyei Kormányhivatal (solymászmadár) / Országos Természetvédelmi, Környezetvédelmi Főfelügyelőség (fokozottan védett állatfaj egyede), egyéb esetben a területileg illetékes kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, van lehetőség fellebbezésre.
Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a döntés ellen bírósági felülvizsgálattal lehet élni.
Amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, úgy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőségnek, amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
Az illetékes kormányhivatal vagy az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség.
Amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség, a döntés közlésétől számított 30 napon belül.
Amennyiben az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, a fellebezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az eljárás során meghatározott díjtétel 50%-a.
Amennyiben az eljárás nem díjköteles, a fellebbezési illeték 5000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Élettelen egyedre, származékra is vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség (trófea, elefántcsont, vérminta, stb.)? Válasz: A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet "A" mellékletébe tartozó faj esetén igen, kivéve a külföldön jogszerűen megszerzett trófea, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését CITES engedéllyel vagy EU bizonylattal igazolni tudja. "B" mellékletbe tartozó faj esetén csak az élő példányok bejelentéskötelesek.
Honnan lehet tudni, hogy egy faj az egyezmény hatálya alá tartozik-e? Válasz: A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet többször módosított mellékleteiben felsorolt fajok tartoznak bele.
Az adott fajt nem találom a mellékletekben, de úgy tudom bejelentésköteles. Válasz: Sokszor fajcsoport, vagy faj feletti (taxon) szinten védett egy állatfaj, ebben az esetben így van feltüntetve a mellékletekben (pl. Testudinidae spp. az összes szárazföldi teknős faj).
Bejelentésköteles teknősfajok esetében kötelező-e a mikrocsip használata? Válasz: 10 cm páncélhossz felett igen.
Bejelentésköteles madárfaj esetén a jelölés történhet-e mikrocsippel? Válasz: A fogságban született madárfajok egyedi jelölése varratmentes zárt gyűrűvel kell történjen, ettől eltérő jelölésre kizárólag indokolt esetben, a kormányhivatal előzetes hozzájárulásával történhet.
A megszerzés bejelentésekor a példányhoz új CITES dokumentum kerül kiadásra? Válasz: Nem, a CITES dokumentum a bejelentésköteles példányhoz tartozik, annak elidegenítésekor a dokumentumot az új tulajdonos részére át kell adni.
Bejelentésköteles állathoz sárga EU bizonylatot kaptam, de az 1-es pont alatt valaki más van megjelölve tulajdonosként. Le kell cserélnem a bizonylatot? Válasz: Alapvetően nem. Csak abban az esetben érvénytelen a bizonylat más tulajdonosnál, amennyiben a 20. pontban az ezt igazoló négyzet bejelölésre került. Az 1-es pontban jelölt tulajdonos jelzi, hogy ki igényelte a hatóságnál a bizonylatot kiváltását.

Fontosabb fogalmak

CITES: A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusztulás szélére jussanak. A világméretű megállapodásnak ma már 175 180 ország és az Európai Unió tagja, és közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja.

Egyedi azonosító, egyedi jelölés: a példány egyedi azonosítására alkalmas, külön jogszabályokban meghatározott mikrocsip, zárt gyűrű, tetoválás stb. száma.

Vonatkozó jogszabályok

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet;
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezései;
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31..) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet,33. sorszám
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontja, 76. § (1) bekezdése, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B.§ (2) és (3) bekezdése;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései;
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet vonatkozó rendelkezései;
a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII.17.) FM rendelet;
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdése;
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2) bekezdése; 330. §-a;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás.

Kulcsszavak

CITES, teknős, papagáj, vásárlás, ajándék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858