Ugrás a menüre

Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00257

Az ügy rövid leírása

A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.
A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.
Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.
Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfél, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is jogosult az ügy indítására.
Az adott ügyben az ügyfél személyesen, illetve képviselője, meghatalmazottja járhat el. Amennyiben a kérelmet meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor mellékelni kell a meghatalmazásra vonatkozó irat eredeti, vagy hitelesített másolatát.

Milyen adatokat kell megadni?

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), Környezetvédelmi területi jel (KTJ), levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) adattartalma valamint a légszennyező pontforrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményei a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 5. melléklet alapján.

Milyen iratok szükségesek?

Meghatalmazás, amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el. Engedélyezési dokumentáció a 306/2010. (XII. 23.) Korm.rend. 5. melléklete alapján,eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata, levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: jelenleg 32.000,-Ft/pontforrás. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken postai úton vagy banki átutalással.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap. Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező környezetvédelmi hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre van lehetőség
A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) kell címezni.
Amely a megtámadott döntést hozta (elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság)
A kézhezvételtől számított 15 nap.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 Ft/pontforrás.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kinek / minek kell rendelkeznie KÜJ / KTJ számmal?
Válasz: A a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 2.§ (3) és (4) bekezdései szerint a közigazgatási eljárás során - amennyiben ezek az azonosítók még nem állnak rendelkezésre - az eljárás alanyait KÜJ, az érintett környezetvédelmi objektumokat KTJ azonosítóval kell ellátni. Környezetvédelmi adatszolgáltatást kizárólag KÜJ, KTJ azonosító birtokában lehet teljesíteni. A környezetvédelmi azonosítókat a hatóság az ügyfél kérelmére adja ki.

Fontosabb fogalmak


alap levegőterheltség: a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik;
helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm rendelet 9. § (2)-(3) bekezdése, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 14. pont, 7. melléklet ;a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII:23.) Korm rend. 36.§ (1) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 33. § (1) bekezdése, (3) bekezdés c) pontja , (5) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bek., 99.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

légszennyező forrás, légszennyező pontforrás, pontforrás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858