Ugrás a menüre

A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00266

Az ügy rövid leírása

Közvetítő szervezetnek minősül a gyártók illetőleg forgalmazók által létrehozott és az OKTF által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak.

Ki jogosult az eljárásra?

ügyfél csak a közvetítő szervezet lehet, azaz a gyártók, forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által létrehozott nonprofit gazdasági társaság
Nem csak személyesen járhat el, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy útján is.

Milyen adatokat kell megadni?

Honlapon található formanyomtatvány szerint

Milyen iratok szükségesek?

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;
d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája; valamint
e) igazolás az alábbiakról:
Nyilvántartásba az a nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet vehető,
a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén,
b) amely az alaptevékenységéhez szükséges mértékű - legalább 30 millió forint összegű - alaptőkével rendelkezik, valamint
c) amely gazdasági tevékenységével vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény előírásainak megsértésével kapcsolatban 3 évnél nem régebben meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj. A díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton kell befizetni.

Hol intézhetem el?

Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság


Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos környezetvédelmi hatóság), kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.


A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül
A bírósági eljárás illetéke 30000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Eljárás díja? -600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj Mikor kell a kérelmet benyújtani? - A tevékenység megkezdése előtt, ugyanis a nyilvántartásba vétel feltétel. Milyen formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet? Nincsen formakényszer, a rendeletben megadott adatokat kell a kérelemben feltüntetni.

Fontosabb fogalmak

közvetítő szervezet: az a gyártók vagy forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által létrehozott és a környezetvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, amely törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a feladatokat, amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak

Vonatkozó jogszabályok

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 29. §; az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 13. §; a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 8. §, 9. §; az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 12. §; A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 22. § (2) 326. § (7) 330. § (2); A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) (3) 71. § (1); A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet; a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet; A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 8. §, 11. §

Kulcsszavak

közvetítő szervezet, gyártó, forgalmazó, nonprofit gazdasági társaság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858