Ugrás a menüre

Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00016

Az ügy rövid leírása

A kőolaj- és földgázbányászatra jogosult bányavállalkozó - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal földgáztárolásra vonatkozó működési engedélyének birtokában - a bányafelügyeletnél kezdeményezheti a bányatelek föld alatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezését, ha az a környezetet nem szennyezi, veszélyezteti vagy károsítja.

Jelen ügynek kőolaj- és földgázra megállapított bányatelek módosítása a tárgya.

Ki jogosult az eljárásra?

A bányateleknek a földgáz tárolására történő kiterjesztése kezdeményezésére kizárólag a bányatelek jogosultja (a bányavállalkozó) jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

1.) a bányatelek (módosítás) műszaki leírását;
2.) a külön jogszabály szerinti bányatelek térképet;
A 2.) pont szerinti műszaki leírásnak tartalmaznia kell:
a) a bányatelek határvonala töréspontjainak EOV rendszer szerinti koordinátáit, a határvonal töréspontjainál a terep magasságát, az alap- és fedőlap magasságát, a haszonanyag fekü- és fedőszintjeit (mBf);
b) a kutatási zárójelentés vagy a készletszámítási jelentés alapján a bányatelek földtani- és kitermelhető ásványvagyonának mennyiségét és minőségi jellemzőit;
c) a bányászati tevékenységek következtében várható felszíni kőzetmozgásokkal szemben védelmet igénylő létesítmény, lakótelepülés, vízbázis, folyó- vagy állóvíz megjelölését;
d) a kijelölendő határ-, illetve védőpillért, annak méretezését, valamint az abban lekötött ásványvagyont;
e) a megállapítandó bányatelekkel határos, vagy azt részben vagy egészben magában foglaló bányatelkeket és azok határvonalait, alap- és fedőlap magasságát;
f) a föld alatti gáztárolásra megállapítani kért bányatelek esetében a tárolás céljára szolgáló földtani szerkezetbe, természetes vagy mesterséges üregbe mélyített fúrások műszaki állapotát, felhasználásuk lehetőségét, a szükséges külszíni berendezéseket, azok műszaki jellemzőit és a gáztárolásnak a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró technológiáját.
3.) A műszaki leírásban ismertetni kell:
a) a feltáráskor, kitermeléskor várható melléktermékek, hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságait;
b) az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére kiválasztható bányászati módszereket (mélyművelés, külfejtés, fúrólyukas - ezen belül irányított ferdefúrású vagy vízszintes fúrású - módszer) és ezek várható hatásait a felszín alatti vizekre, valamint a környezet más elemeire;
c) a feltáráshoz, kitermeléshez várhatóan szükséges külszíni és felszín alatti létesítménycsoportok megnevezését;
d) a kitermelési feltételek teljesíthetőségét (beleértve a kitermelt ásványi nyersanyag elszállítását a legközelebbi országos közútig vagy szénhidrogén szállítóvezetékig).

Milyen iratok szükségesek?

Az érdemi elbíráláshoz csatolni kell:
1.) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal földgáztárolói működési engedélyét;
2.) a bányatelek módosítása iránti kérelemet;
3.) a bányatelek műszaki leírását, valamint a kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó jogszabály szerinti méretarányban és tartalommal elkészített tervtérképet, 4.) ha a bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Bányatelek módosítása földalatti gáztárolás esetén

100 000 Ft; A0250 fiz. kód

igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A bányatelek megállapítása, módosítása, valamint a bányatelek megállapítását követően a földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet feltárásának engedélyezésére és a működtetés műszaki üzemi tervének jóváhagyására a kormányhivatal rendelkezik első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
A kormányhivatal elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Illetékes kormányhivatal
15 nap

50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett. Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok: Ki kezdeményezheti a bányateleknek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztését? Kizárólag a kőolaj- és földgázbányászatra jogosult bányavállalkozó, ha ehhez előzetesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól földgáztárolói működési engedélyt kapott. Ki végezhet földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet feltárást és földgáz tárolást? A bányatelek jogosítottja, ha a feltárás és tárolás műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta. A bányavállalkozó, bányatelke jogán igénybe veheti e a bányatelekkel lefedett ingatlanokat? A bányatelek megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül az ingatlan igénybevétel megkezdésének. Bármely ingatlanon a bányászati tevékenység csak akkor végezhető, ha az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságot a bányavállalkozó megszerezte, illetve, ha a bányászati létesítmény megépítéséhez építési jogosultságot szerez.


Fontosabb fogalmak

1. Földgáz: a föld felszíne alatt légnemű halmazállapotban előforduló ásványi nyersanyagok gyűjtő elnevezése (szénhidrogéngázok, szén-dioxid, kén-dioxid, kén-hidrogén stb.).
2. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Bányatelek: a Föld felszínének és mélyének az ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére elhatárolt része.
4. Műszaki üzemi terv: olyan komplex intézkedés terv amely a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek figyeelembevételével biztosítja az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés - településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő - teljesítését. 5. Feltárás az ásványi nyersanyag kitermelésének megkezdésére irányuló bányászati tevékenység.
A bányatörvény alkalmazásában feltárásnak minősül a szénhidrogén-bányászatban a mező fejlesztése és próbatermelés, illetve a kutatás és feltárás alatti termelés.
6. Kitermelés az ásványi nyersanyag természetes előfordulási helyéről történő lefejtése, elválasztása, felszínre hozatala.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (2) bekezdés, 26. § (1) bekezdés, 26A. § (3) bekezdés b) pont; 43. § (1) és (9b) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11/A. §
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés,11-12. §, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (2) bekezdés és 1. számú melléklet
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1-3. melléklet;
a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet

Kulcsszavak

földalatti gáztárolás, földgáztárolói működési engedély, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, bányászat, bányatelek, bányavállalkozó, feltárás, műszaki üzemi terv, környezetvédelmi engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858