Ugrás a menüre

Gázmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00007

Az ügy rövid leírása

A gázmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

BFKH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
2. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - A gázmérő hitelesítése hitelesítő laboratóriumban történik. Ebben az esetben nem kell kiszállási díjat fizetni.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulnia, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttethető agázmérő.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles vízmérőnél? - A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány az eljárás megindításával egyidejűleg díj ellenében kérhető.
6. Minden gázmérőt hitelesíteni kell? - A közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt gázmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hol hitelesíttethetek gázmérőt? - Együtműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: az abszolút hiba az gázmérő által mutatott és az etalonnal mért térfogat különbsége.
Beszabályozás: a gázmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Gázmérő: olyan összegző mérőeszköz amely folyamatosan méri és kijelzi a rajta átáramlott gáz térfogatát.
Gázmérő által mért gáz mértékegysége: köbméter
Hibahatár: pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítő berendezés: a gázmérők hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Legnagyobb megengedett hiba: a hitelesítési előírás szabályozza.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
működési elv: membrános gázmérő: mérőkamrák ciklikus mozgása közben ciklus térfogatnyi gázt áramoltatnak, amik egy számláló szerkezettel vannak összeköttetésben.
Névleges térfogatáram: a gázmérő adattábláján a gázmérő jellemzésére használt térfogatáram érték.
Pontossági osztály: a gázmérő számlapján, a hitelesítési engedélyben/típusvizsgálati tanúsítványban és a hitelesítési előírásban van megadva. (1,5; és 1 pontossági osztály)
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a gázmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. A részletes követelményeket a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza.
Tanúsító, lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Térfogatáram: a gázmérőn időegység alatt átáramlott gáz térfogatának és az átáramlási időnek a hányadosa.
Üzemi hibahatár: hitelesítési előírásban közölt érték, jellemzően a hitelesítési hibahatár kétszerese.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény . 10. §
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény . 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény. 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . R. 3. melléklet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 6. §, 10. §, és 2. melléklet 2. pont
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . R. 9. § (1) bekezdés
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet különösen annak 17. melléklete
’ - a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § és Melléklete
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. §
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MEMBRÁNOS GÁZMÉRŐK HE 2/1-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS IPARI GÁZMÉRŐK (KIVÉVE A MEMBRÁNOS GÁZMÉRŐKET) HE 2/2-2006
V.4.

Kulcsszavak

- membrános gázmérő - gázóra - ellenőrző hitelesítés - etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - mérőpad - gázmérő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858