Ugrás a menüre

Figyelem!

 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00013

Az ügy rövid leírása

A Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon, szünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (30 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg speciális telepítési körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele az előzetes felkészítés. A hitelesítéssel kapcsolatos teendőket a hitelesítésben való közreműködő intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta kettő év nem telt el.
4. Hol hitelesíttethetem a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérlegemet? - A területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságokkal egyeztetett időpontban a telepítés helyszínén kiszállási díj ellenében. Hordozható berendezések esetén erre a célra szolgáló hitelesítő laboratóriumban.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Mi történik, ha nem felel meg a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti azt.
8. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
9. Minden közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a környezetvédelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.

Fontosabb fogalmak

Automatikus működésű mérleg Automatikus működésű mérleg a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül hajtja végre, és a berendezésre jellemző automatikus folyamatot végez.
Bélyegezhetőség A közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg a hitelesítési engedély, a típusjóváhagyási engedély szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési paraméterek megváltoztatást megakadályozó bélyegzésnek.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Etalon súly: Az etalonsúly M1 vagy M2 pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral. A hitelesítéshez használt súly.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: A hiba a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg mutatása és az etalon súly névleges tömegének vagy az etalon erőmérő által mutatott érték különbsége.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Kerék- vagy tengelyterhelés mérő mérleg nem-automatikus működésű mérleg statikus kerék-, illetve tengelyterhelés mérésre.
-statikus üzem,
-dinamikus üzem, (hitelesítési engedéllyel kell rendelkeznie)
Kiértékelő egység Elektronikus mérlegnél a mérlegcella elektromos jelét tömegértékké alakító elektronikus egység.
közúti kerékterhelés-mérő a gépjármű egyik oldalához tartozó egyes, vagy kettős kerék terhelése mérhető. (csak statikus üzemben mért eredmény hiteles)

közúti tengelyterhelés-mérő egy tengely terhelése közvetlenül (összeadási művelet nélkül) mérhető. (csak statikus üzemben mért eredmény hiteles)
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérleg Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre ható gravitációs erő felhasználásával.
Mérlegcella Az elektronikus mérleg nyúlásmérő bélyeggel ellátott (erő-villamosjel) átalakító egysége.
Mértékegység kilogramm (kg)
Osztásérték A fő-, rész-, kiegészítő összegző, valamint az ellenőrző kijelző és nyomtató készülékek osztásértéke tömegegységben kifejezett két egymást követően kijelzett érték különbsége.
Súly A tömeg mértékét testesíti meg, amelynek fizikai és metrológiai jellemzői szabályozottak.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérlegek hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica .
Teherfelvevő szerkezet A mérendő teherre ható súlyerőt felvevő alkatrészek összessége (itt beleértve az esetleges áttételi szerkezetet és a mérlegcellát is).
Tömeg mértékegysége A tömeg alap mértékegysége a kilogramm (kg).
Üzemi hibahatár A hitelesítési hibahatár kétszerese.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 7. § (3) bekezdés;
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 13. pont; 8.§; 9.§ (1) bekezdés; 5.§ (2) bekezdés;

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 6. 7. és 8.§. és Melléklete, 9. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés ; 33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés;
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

- közút - kerékterhelés-mérő - tengelyterhelés-mérő -hitelesítés - automatikus mérleg - befizetés - csekk - etalon - etalon súly - használati etalon - nyomtató - súly - tömeg

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858