Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00023

Az ügy rövid leírása

A vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (rendkívüli hitelesítés) célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. Az ellenőrzés a hitelesítési előírásban meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. Az eljárás végén a hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

A mérőeszköz tulajdonosa csak együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratóriumban kezdeményezheti az eljárást.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő (vizsgálandó) mérőeszköz megnevezését, típusjelét, mérési tartományát

Milyen iratok szükségesek?

A vízmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül - a területileg illetékes hatósághoz kell fordulni.
2. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítéssel? - Igen, ilyen vizsgálatot csak Hatóságunk végez. A szolgáltató kezdeményezésére és kérelmére az együttműködési megállapodással rendelkező szervezet telephelyén, laboratóriumában végzi a hatóság a vizsgálatot.
3. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen? - Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően rendezheti a vitát.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a vízmérőnél? - A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.
5. Minden vízmérőt hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt vízmérőket igen.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

Fontosabb fogalmak

A vízmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a vízmérő által mutatott érték különbsége.
A vízmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő,
Bélyegezhetőség: a felszerelt, üzemszerű helyzetben lévő vízmérő jól látható fő részén (elsősorban a házon) helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Üzemi hibahatár: már hitelesített mérőeszköz ellenőrzésekor a vízmérő hibái nem haladhatják meg az üzemi hibahatárt, ami a hitelesítési hibahatárok kétszerese.
Hitelesítő berendezés: a hitelesítendő (vizsgálandó) vízmérők felfogására, előírt módon történő táplálására, az átáramlott víz mennyiségének adott pontossággal történő meghatározására készített, rendszeresen felülvizsgált használati etalon berendezés.
Költségmegosztó mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, és általa mért vízmennyiségnek a lakóközösség számára történő arányos elosztására szolgáló vízmérő.
Legnagyobb megengedett hiba: a mind a hitelesítéskori mind az ellenőrzés során megengedett legnagyobb hibák értékét a hitelesítési előírás 7. fejezete részletesen szabályozza.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár vagy egyéb bélyegzés) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő,
Metrológiai pontossági ellenőrző vizsgálat: a pontossági ellenőrzés laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és adatrögzítésből áll.
Metrológiai szerkezeti vizsgálat: a szerkezeti vizsgálat laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely a mérőeszköz elemeinek állapotára, helyzetére, kapcsolatára és működésére irányul, valamint a megállapítások jegyzőkönyvi rögzítésből áll.
Pontossági osztály: a gyártó által megadott (A,B,C) pontossági osztályba sorolhatók a vízmérők.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletes leírásukat a hitelesítési előírás %. fejezete tartalmazza.
Tanúsító jel: a mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica vagy, ólomzár vagy, pákabetétes besütés. (Egyéb, jogszabályban meghatározott Európai Uniós tanúsító jelek pl. CE M metrológiai jelölés).
Térfogat etalon a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló nyíltfelszínű tartály
Térfogatáram: a mérőn időegység alatt átáramlott víz térfogata.
Tömeg etalon: a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló mérleg
Vízmennyiség: a mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).
Vízmérő: üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolása és kijelzésére szolgáló műszer.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 12. §. (3) bekezdés c pont..
127/1991 Kormány rendelet 12. §. 13.§., és 2. melléklet 1. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 13.§.
A viziközmű szolgáltatásról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány rendelet 64. §. (9)

Kulcsszavak

- vízmérő - vízóra - pontossági ellenőrzés vízszolgáltató - reklamáció - hitelesítés - mérőpad - befizetés - etalon - ellenőrző vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858