Ugrás a menüre

Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00011

Az ügy rövid leírása

Nagy gyakoriságú vagy mennyiségű import áru esetén az importőr kérheti, hogy a szállítmányt a hatóság ne a határkirendeltségen, hanem a tagállam területén engedélyezett helyen történjen a vizsgálat. Az engedélyezett hely lehet az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal telephelye, vagy ettől eltérő hely is.

Ki jogosult az eljárásra?

bármely importőr vagy gazdálkodó szervezet
Nincsen ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy az engedélyezett ellenőrzési helyként történő engedélyezés miért indokolt, a kérelem jogcímét, a behozatalra szánt termékek elnevezését, várható mennyiségét,
b) a kérelemmel érintett hely adatait, továbbá 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, építési engedélyét (amennyiben ezzel rendelkezik), működési engedélyét, telepengedélyét és műszaki leírását,
c) amennyiben a címzett a 2454/93/EGK rendelet 406. cikke alapján „engedélyezett címzett” és az engedélyezett ellenőrzési helynek szánt hely a 2454/93/EGK rendelet 497. cikk szerint engedélyköteles, úgy az erre vonatkozó adatokat, iratokat is.

Milyen iratok szükségesek?

• a kérelemmel érintett hely építési engedélyét (amennyiben ezzel rendelkezik), működési engedélyét, telepengedélyét és műszaki leírását, • amennyiben a címzett a 2454/93/EGK rendelet 406. cikke alapján „engedélyezett címzett” és az engedélyezett ellenőrzési helynek szánt hely a 2454/93/EGK rendelet 497. cikk szerint engedélyköteles, úgy az erre vonatkozó adatokat, iratokat is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal Növény és Talajvédelmi Osztálya

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről.

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezésre van lehetőség
A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.
Az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
A fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

-

Fontosabb fogalmak

Tranzit küldemény (szállítmány): az a küldemény, amelyet átszállítanak egy országon anélkül, hogy oda importálták volna, és amelyre növény-egészségügyi intézkedések alkalmazhatók. Engedélyezett címzett: Azoknak a személyeknek, akik anélkül kívánnak a telephelyükön vagy más meghatározott helyen közösségi árutovábbítási kísérőokmány – árutovábbítási/biztonsági kísérőokmány alá vont árukat fogadni, hogy a rendeltetési vámhivatalban bemutatnák az árukat és az árutovábbítási nyilatkozatokat, engedélyezett címzetti státust lehet adni.

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 33. § b); 37. § (2) bekezdés c) pont, 45. § (5) bekezdés 
• a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 1. § 24. pont, 55. §, 55/A §, 55/B. §, 15. melléklet
• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés, 18. § (3) bekezdés b) és c) pont;
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés
• a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 406. cikk

Kulcsszavak

import növény-egészségügyi vizsgálat, tranzit, határkirendeltség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858