Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00023

Az ügy rövid leírása

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó. Egyéni vállalkozó lehet: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Nem tér el az általános szabálytól.

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosotó igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély)

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A határozat kézhezvételétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet egyéni vállalkozó? Magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.Ki nem lehet egyéni vállalkozó? aki kiskorú, aki cselekvőképességében korlátozott,
akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, akinek már egyéni vállalkozói jogviszonya fennáll. Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról? Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda igazolványt állít ki az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza. Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat.Ha személyesen kéri azonnal ki kell állítani, egyéb esetben a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell. Mikor érvénytelen az igazolvány? a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,az abba bejegyzett adatok megváltoztak,az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadta,az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy azt a járási hivatal határozattal visszavonta.
Mennyi illetéket kell fizetni a vállalkozói igazolvány kiállításáért?Az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának illetéke 10 000 forint

Fontosabb fogalmak

egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.Közreműködő: egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.

Vonatkozó jogszabályok

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet,
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 10.§ (3) bekezdés, 2.§ (2) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4.§ (3) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XVII. melléklet 1. pont , 73. § (11) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 3/A. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 36. § (2) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 116.§
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §, 3/A. § (2) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés,
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §, 167. §

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat. székhely:az egyéni vállalkozó székhelye az egyéni vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik, telephely:au egyéni vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a székhelytől eltérő helyen található, fióktelep pedig olyan telephely, amely más településen van, mint az egyéni vállalkozó székhelye.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858