Ugrás a menüre

Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00024

Az ügy rövid leírása

Ha az okmány megrongálódott az egyéni vállalkozói igazolvány cseréjét lehet kérni.A megrongálódott igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a járási hivatalnak leadja.

Ki jogosult az eljárásra?

vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó
Nem tér el az általános szabálytól.

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya fomátumú vezetői engedély)

Milyen iratok szükségesek?

régi vállalkozói igazolvány

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárás illetéke 5000 Ft

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat

Ügyintézés határideje

a kiállított igazolvány azonnal átvehető

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A határozat kézhezvételétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet egyéni vállalkozó? Magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan. Ki nem lehet egyéni vállalkozó? Aki kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott,
akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény, korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, aki már egyéni vállalkozó, nem kérheti ismételt nyilvántartásvba vételét. Mit kell tudni az egyéni vállalkozói igazolványról? Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányiroda igazolványt állít ki az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését tartalmazza. Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat.Ha személyesen kéri azonnal ki kell állítani, egyéb esetben a kérlem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell. A vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező. Mikor érvénytelen az igazolvány:a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,az abba bejegyzett adatok megváltoztak,az igazolványt a vállalkozó a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) leadta,az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy azt a járási hivatal határozattal visszavonta.

Fontosabb fogalmak

Egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat, a vállalkozói igazolvány kiváltása nem kötelező. Egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Vonatkozó jogszabályok

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet,
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 9.§ (2) bekezdés, 2.§ (2) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4.§ (3) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XVII. melléklet 1. pont , 73. § (11) bekezdés, 29.§ (2) bekezdés, 3/A. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 36. § (2) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 116.§
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. §, 3/A. § (2) bekezdés, 2.§ (1) bekezdés,
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195.§
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §, 167. §

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói igazolvány, vállalkozói igazolvány, okmány, csere

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858