Ugrás a menüre

Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00027

Az ügy rövid leírása

Egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését személyesen vagy elektronikus úton bejelenti a járási hivatalnak, vagy a nyilvántartó szervnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat. Egyéni vállalkozó lehet: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Nem tér el az általános szabálytól. Elektronikus ügyintézés esetén csak a természetes személy járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

vállalkozás azonosításához szükséges adatok:1.Nyilvántartási szám 2. Családi név 3. Utónév 4. Székhely 5. Anyja neve 6.Születési hely 7. Születési idő

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díj- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

azonnal

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon államigazgatási hatósági ügyben a járási (fővárosi kerületi) hivatal járt el.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A határozat kézhezvételétől számított 15 nap
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit kell tudni az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásáról?Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti.Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat. Hogyan folytathat képesítéshez kötött tevékenységet a vállalkozó? Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. Hogyan szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység? Egyéni vállalkozó elektronikus úton ügyfélkapun keresztül vagy személyesen bejelenti a vállalkozói tevékenység megszüntetését. Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága a törvény erejénél fogva megszűnik. Mennyi illetéket kell fizetni az eljárás során? A vállalkozói jogviszony megszüntetése illetékmentes.

Fontosabb fogalmak

egyéni vállalkozó: Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) azon tevékenységek jegyzéke, mely engedélyköteles. Egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartása: az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából,a vállalkozói tevékenység átláthatóbbá tétele szempontjából az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti az egyéni vállalkozók személyes és a vállalkozáshoz kapcsolódó adatait. székhely:az egyéni vállalkozó székhelye az egyéni vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik, telephely:au egyéni vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a székhelytől eltérő helyen található, fióktelep pedig olyan telephely, amely más településen van, mint az egyéni vállalkozó székhelye.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 36. § (2) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 107.§ (2) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 116.§
az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (2) bekezdés, 3.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, 4. §, 5. §, 7.§, 8.§, 3/A. § (2) bekezdés, 11.§, 19. §
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(IX.10.) IRM rendelet 2.§ (2) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés
az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009.(XII.29.) IRM rendelet 2. melléklet

Kulcsszavak

egyéni vállalkozás,ügyfélkapu, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, székhely, telephely, fióktelep

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858