Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

Kódszám

OKMIR00052

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását - ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is - a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, az ügyfélkapun keresztül bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az igazolványban szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát az ország bármely okmányirodájában szeméyesen vagy postai úton leadja és ezen tényről a nyomtatványon nyilatkozatot tegyen.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar állampolgár. Az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapdásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
Csak az egyéni vállalkozó járhat el, elektronikus úton

Milyen adatokat kell megadni?

Változás-bejelentés űrlapon meghatározott adatok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok változása miatti igazolványcseréért - a módosítások számára tekintet nélkül - 3000 Ft. ileltéket kell fizetni. Illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása miatt kerül sor.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai osztály

Ügyintézés határideje

A jogszabálynak megfelelő bejelentés haladéktalanul feldolgozásra kerül.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre.
A döntés csak bírósági úton támadható meg, nincs lehetőség fellebbezésre.
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak megváltozását a változástól számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresített "változás bejelentés" elektronikus űrlapon bejelenteni az ügyfélkapun keresztül. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az igazolványba szereplő adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát az ország bármely okmányirodájában személyesen vagy postai úton leadja. Az esetben, ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követően kíván külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni, változás-bejelentési kötelezettségének az engedély iránti kérelem, illetve a bejelentés benyújtásával tesz eleget. Ha az egyéni vállalkozó külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentés köteles tevékenységét megszünteti, a változás-bejelentési kötelezettségét az engedélyező vagy a bejelentést fogadó hatóságnál is teljesítheti. Ebben az esetben az engedélyező, illetve a bejelentést fogadó hatóság az engedély megadásáról, illetve a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételről szóló határozatát közli a vállalkozó székhelye szerinti körzetközponti jegyzővel.

Fontosabb fogalmak

Egyéni vállalkozó: Az egyéni vállalkozó a természetes személynek letelepedés keretében üzletszerűen - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett - folytatott gazdasági tevékenysége. Önállóállalkozók tevékenységi jegyzéke: Az Övtj kód 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma. székhely:az egyéni vállalkozó székhelye az egyéni vállalkozó bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda az egyéni vállalkozó levelezési címe, az a hely, ahol üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik, telephely:au egyéni vállalkozó telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a székhelytől eltérő helyen található, fióktelep pedig olyan telephely, amely más településen van, mint az egyéni vállalkozó székhelye.

Vonatkozó jogszabályok

Az egyén vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A § (1), (2) a), c) 4. § (1) 7. § (2) 8. §, 14. §. (1-6). bekezdés,15. §, 16. §. Az egyéni vállalkozó tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény XVII. számú melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (2), valamint 85. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

székhely, telephely, fióktelep, "Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858