Ugrás a menüre

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

Kódszám

OKMIR00098

Az ügy rövid leírása

Az egyéni vállalkozó (volt egyéni vállalkozó), illetve annak özvegye/örököse, egyéni vállalkozói igazolványában vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak igazolását hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem benyújtásával kérheti a Belügyminisztériumtól (BM NYHÁT BNYH) és a járási hivataloktól. Hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.

Ki jogosult az eljárásra?

a volt egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozó (saját adatai tekintetében), valamint az egyéni vállalkozó özvegye vagy örököse (jogállásának igazolása mellett), illetve e jogosultak által meghatalmazott személy, továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

az egyéni vállalkozó neve és nyilvántartási száma (vagy egyéni vállalkozói igazolványának száma, ha azzal rendelkezik, vagy rendelkezett), az egyéni vállalkozó székhelye, továbbá a postázási cím (abban az esetben, ha a székhelytől eltér)

Milyen iratok szükségesek?

A „HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolásáról” elnevezésű kérelmet pontos kitöltés után illetékbélyeggel ellátva postai úton kell benyújtani a 1476 Budapest, Pf.:281. címre.                                                                                                                            

A kérelem nyomtatvány által meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli kérelem elfogadható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes

Hol intézhetem el?

Belügyminisztérium (BM NYHÁT BNYH)

Ügyintézés határideje

A BM a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől (postai úton történő beérkezésétől vagy a webes ügysegéden keresztül történő beküldéstől) számított tíz napon belül kiadja (a megadott címre postázza). A kormányhivatal járási hivatalánál helyben kérhető.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre. (A hatósági bizonyítvány ellen azonban az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.)
járási hivatal által kiállított hatósági bizonyítvány esetén a megyei kormányhivatal a BM döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető
járási hivatal
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

5000.- Forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az egyéni vállalkozó, a volt egyéni vállalkozó( illetve annak özvegye, örököse) jogosult-e az egyéni vállalkozás adatairól igazolást kérni? Igen, az erről szóló hatósági bizonyítványt aa BM vagy a járási hivatal adja ki.

A nyilvantarto.hu  honlapról letölthető "Hatósági bizonyítvány iránti kérelmet" a pontos kitöltés után a "Kitöltési útmutató hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez" dokumentumban feltüntetett címre kell megküldeni, vagy webes ügysegéden keresztül is el lehet jutttani a kérelmet a BM-be. A járási hivatalnál személyes ügyintézésre van mód.


Kell-e illetéket fizetni - ha igen, mekkora annak mértéke - a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárás során? A hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke - példányszámtól függetlenül - illetékmentes.


Mennyi időt vesz igénybe a hatósági bizonyítvány kiállítása? A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni. Az elkészült hatósági bizonyítványt a BM postai úton továbbítja a kérelmező által megadott címre. (A postázási cím megadása csak abban az esetben szükséges, amennyiben a kérelmező nem a kérelem nyomtatványon megjelölt székhelyének címére kéri a hatósági bizonyítvány kézbesítését.) A járási hivatalnál a hatósági bizonyítvány kiállítása személyesen is kérhető.

Fontosabb fogalmak

hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság állítja ki.Az okirat tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgál.
Az egyéni vállalkozói nyilvántartás adattartalma: a BM  az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti:
a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit
d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
f) az egyéni vállalkozó adószámát, annak hatályos állapotát, az adószám alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, valamint e határozatok megsemmisítését, hatályon kívül helyezését, módosítását, kiegészítését vagy visszavonását, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint
i) a törlés időpontját és okát,

j) az Eügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény; Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

egyéni vállalkozói nyilvántartás, hatósági bizonyítvány, adatok igazolása, egyéni vállalkozó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858