Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00087

Az ügy rövid leírása

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (Földforgalmi törvény) meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv (jelen esetben a járási hivatal) ellenőrzi és a Földforgalmi törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, végső szankcióként a föld kényszerhasznosításba adásáról intézkedik. A kényszerhasznosítás azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerző személlyel szemben rendelhető el, aki felszólítás, illetve mulasztási bírság kiszabása ellenére sem tett eleget a Földforgalmi törvényben a földszerzés, vagy a földhasználati jogosultság megszerzése alapjául szolgáló okiratban vállalt kötelezettségének. A kényszerhasznosítás célja, hogy a földhasználati kötelezettség fentiek szerinti elmulasztása ellenére is hasznosításra kerüljön a föld az arra kijelölt földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet útján.
A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény értelmében a járási hivatal évente egy alkalommal, január 31-ig hirdetményt tesz közzé annak érdekében, hogy a kényszerhasznosítóként történő kijelölésre a településen földet használó földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek kérelmet nyújthassanak be.
Mindaddig, amíg a kényszerhasznosítóként jelentkezés ténye szerinti bejegyzés a nyilvántartásban szerepel, az érintett földműves/mezőgazdasági termelőszervezet bármikor kijelölhető kényszerhasznosítóként. A mezőgazdasági igazgatási szerv az adatlapról a földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére törli a kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét. A földművesnek, illetve a mezőgazdasági termelőszervezetnek a törlés iránti kérelmét nem kell megindokolnia.

Ki jogosult az eljárásra?

A földműves nyilvántartásba bejegyzett földműves és mezőgazdasági termelőszervezet nyújthatja be a kényszerhasznosításként jelentkezés tényének törlése iránti kérelmet.
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének törlése iránti kérelem kötelező adattartalmát az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdése határozza meg: az ügyfélnek meg kell adnia az azonosításához szükeséges adatokat és az elérhetőségét (természetes személyazonosító adatok és lakóhely). A kérelem előterjesztésére nincsen erre a célra rendszeresített formanyomtatvány. A törlés iránti kérelmet a földművesnek/mezőgazdasági termelőszervezetnek nem kell megindokolnia sem.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs jogszabály által kötelezően előírt csatolandó melléklet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatalok (fővárosi kerületi)

Ügyintézés határideje

A kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének törlése iránti kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 8 napon belül kell elintézni sommás eljárásban. A sommás eljárás alkalmazhatósága tárgyában az eljárások során a hatóságnak mindig az előtte folyamatban lévő ügy vizsgálata során kell eldöntenie, hogy megvalósulnak-e az alkalmazhatóságnak a feltételei (a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján – ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető – a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél).

Jogorvoslati lehetőség

A döntéssel szemben van helye fellebbezésnek.
Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi. {Ákr. 116. § (1) bekezdés}
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. {Ákr. 10. § (1) bekezdés}
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. {Ákr. 118. § }
Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja.
Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. {Ákr. 119. § (1) és (2) bekezdése}
Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. {Ákr. 119. § (3) bekezdése}
fővárosi és megyei kormányhivatal
Járási hivatalok (fővárosi kerületi)

a döntés közlésétől számított 15 napon belül
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kivel szemben rendelhető el a föld kényszerahsznosításba adása? Azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerző személlyel szemben rendelhető el, aki felszólítás, illetve mulasztási bírság kiszabása ellenére sem tett eleget a Földforgalmi törvényben a földszerzés, vagy a földhasználati jogosultság megszerzése alapjául szolgáló okiratban vállalt kötelezettségének. 2.) Meddig lehet a törlés iránti kérelemet előterjeszteni? A földműves/mezőgazdasági termelőszervezet bármikor kérelmezheti a kényszerhasznosítás jelentkezés tényének a nyilvántartásból való törlését. 3.) Meg kell-e indokolni a törlés iránti kérelmet? Nem kell megindokolni. 4.) Mi a jogkövetkezménye, ha a kényszerhasznosítás jelentkezés tényét a nyilvántartásból törlik? Az érintett földműves/mezőgazdasági termelőszervezet nem jelölhető ki kényszerhasznosítóként.

Fontosabb fogalmak

földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi. mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
a) amelynek
aa) alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat, ab) éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik, és
ac) legalább egy vezető tisztségviselője, vagy a cégvezetője a mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve a kiegészítő tevékenységet a szervezetben fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan gyakorolja, és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel, vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv által igazolt legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül.
kényszerhasznosítás: azzal a földtulajdont, vagy földhasználati jogosultságot szerző személlyel szemben rendelhető el, aki felszólítás, illetve mulasztási bírság kiszabása ellenére sem tett eleget a Földforgalmi törvényben a földszerzés, vagy a földhasználati jogosultság megszerzése alapjául szolgáló okiratban vállalt kötelezettségének.

Vonatkozó jogszabályok

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés, 4. § (1) bekezdés,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 91-92. §,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Kulcsszavak

kényszerhasznosítás, földműves, mezőgazdasági termelőszervezet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858