Ugrás a menüre

Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00022

Az ügy rövid leírása

A vízügyi hatóság engedélyezi a víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés tervezését. Amennyiben a szennyvíz előtisztító berendezés építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik, akkor a szennyvíz előtisztító berendezés telepítése nem vízjogi engedély köteles.

Ki jogosult az eljárásra?

építtető, tulajdonos, vagyonkezelő, az előbbiek megbízásából a tervező is kérheti
lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye

Milyen iratok szükségesek?

Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem – csatolandó dokumentumok köre

Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1) a tervezett műszaki megoldásnak ismertetését,
2) a megbízás alapján eljáró tervező esetén, a megbízás másolatát vagy az arról szóló igazolást.

Az elvi vízjogi engedély iránti kérelem tartalma:
A tervbe vett műszaki megoldás ismertetése
1. általában tartalmazza:
a) a vízgazdálkodási igények és a kielégítésükre tervbe vett vízimunka vízhasználatát vagy vízilétesítmény célját, valamint a megvalósítás választott műszaki megoldását,
b) a megvalósítás tervezett időtartamát, illetőleg annak ütemezését,
c) az esetleg már lefolytatott előzetes vizsgálatok (így például talajmechanikai, talajtani, szakvélemény, talajvízjárás-vizsgálat, előzetes környezeti tanulmány, az igénybe vett vízkészlet mennyiségi és minőségi paramétereinek értékelése) eredményét,
d) a vízgazdálkodási cél és a tervezett műszaki megoldás megítélése szempontjából jelentős egyéb körülményeket,
e) a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000—1:5000, illetőleg a szükséges áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajzát, amely feltünteti
ea) a tervezett vízilétesítmények — vízgazdálkodási szempontból érintett — hatásterületét és annak határát,
eb) a műszaki hatásterületen elhelyezkedő vizeket, jelentősebb vízhasználatokat, illetőleg vízilétesítményeket és egyéb, a tervezett vízgazdálkodási cél megvalósítása szempontjából érintett létesítményeket,
ec) a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény helyét és elrendezését,
ed) a tervezett létesítményeknek az érintett és külön jogszabály szerint meghatározható területfelhasználási kategóriákba, terület- és településrendezési tervbe történő beilleszkedését (így például a bel- és külterület, nyomvonalas létesítmények szükséges részletességű feltüntetésével).

2. részleteiben tartalmazza az alábbi vízgazdálkodási céloktól függően az 1. pontban foglaltakon felül:
b) a szennyvízelvezetés esetén
ba) a keletkező szennyvizek mennyiségét és minőségét,
bb) a szennyvíz elhelyezésének módját, lehetőségeit, a befogadó megjelölésével,
bd) a szennyvíziszap keletkezésének, illetőleg elhelyezésének módját,
be) az 1. pontban meghatározott méretarányú helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni a szennyvíz keletkezésének helyét, továbbá a szennyvíztisztító (kezelő) művek általános elrendezését, valamint a szennyvíz befogadóját és a bebocsátás helyét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni, melynek mértéke 60 000 forint. A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni.Az eljáró hatóságok számlaszámait a jogszabály rögzíti.
A szakhatósági eljárásokra tekintettel további eljárási költségekkel kell számolni.

Hol intézhetem el?

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Igen. Van lehetőség fellebbezésre.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)
területileg illetékes vízügyi hatóság
döntés közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet az elvi vízjogi engedély engedélyese? - Építtető, tulajdonos, vagyonkezelő, az előbbiek megbízásából a tervező .
Hány évig hatályos az elvi vízjogi engedély, és meghosszabítható-e? - Az elvi vízjogi engedély az abban meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 évig hatályos, amely egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.
Mi minősül szennyvíz előtisztító berendezésnek? - a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Mit jelent az ÉME engedély, CE megfelelőség? - Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.
építési termékre CE megfelelőségi jelölés csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása honosított harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek.

Fontosabb fogalmak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 2. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés, építőipari műszaki engedély (ÉME), CE minősítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858