Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00023

Az ügy rövid leírása

A vízügyi hatóság engedélyezi a víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés üzemeltetését. Amennyiben a szennyvíz előtisztító berendezés építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik, akkor a szennyvíz előtisztító berendezés telepítése nem vízjogi engedély köteles.

Ki jogosult az eljárásra?

Aki a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.
lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye, környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ)

Milyen iratok szükségesek?

A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell az alábbiakat:
1) az engedélyes megnevezését, címét (székhelyét);
2) a kérelem időpontjában érvényes elvi vízjogi engedély esetén a határozat számának megjelölését;
3) az engedélyezési tervek nyolc példányát, a tervezői jogosultság igazolását;
4) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) — az engedélyezési tervdokumentációra alapozott, a kérelemmel összefüggő — nyilatkozatát, illetőleg hozzájárulását;
5) a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
6) ha a 5) pont szerinti ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona — a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának esetét kivéve [a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 20. § (1) bekezdés] — az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is érintő a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodást.
Az engedélyezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. Műszaki leírás
a) az előtisztítást szolgáló vízilétesítmény (műtárgy) helyének megnevezése, a létesítménnyel érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási azonosítási adatai (helyrajzi szám), valamint a tulajdonviszonyok megjelölése;
b) vízgazdálkodási területi adatok
ba) szennyvíz keletkezésének helye (üzem, intézmény, telephely, üzemrész), valamint a gyártástechnológia rövid jellemzése,
bb) keletkező szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a kérelem időpontjában és távlati bontásban, valamint a meglévő szennyvízkezelésre, előtisztításra vonatkozó adatok,
bc) a tervezett előtisztítási technológia, a cél, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye, kapcsolata az üzem vízgazdálkodási adottságaival és a szennyvízelvezető művel;
c) a tervezett létesítmények (műtárgyak) műszaki jellemző adatai (mennyiségi, minőségi, kapacitás), a szennyvízelvezetés jellege;
d) az előtisztítás hatásfoka, az előtisztított szennyvíz jellemzői, a közüzemi szennyvízelvezető műbe bebocsátás helye, továbbá az előtisztítás során keletkező hulladékok, iszapok veszélyességi besorolása, mennyisége, várható minősége, a hasznosítás és elhelyezés módja;
e) a technológiai számítások, segédanyagok, azok adagolási módja, irányítástechnikai jellemzők;
f) jogszabályban meghatározott védőtávolságok, illetve az erre vonatkozó adatok;
g) a próbaüzemi előírások, a próbaüzemi, kezelési és karbantartási előírások, a próbaüzem alatt keletkező szennyvíz elhelyezésének rendezését is beleértve.
2. Áttekintő helyszínrajz M: 1:5000 vagy 1:1000
3. Részletes helyszínrajz a szükséges méretben, amely feltünteti
a) a szennvízkibocsátó üzemet, annak helyrajzi szám szerinti határoló vonalát;
b) a tervbe vett előtisztítót, a közüzemi szennyvízelvezető művet, a bebocsátási pontot, a szükséges vízszintes és magassági jellemzőkkel.
4. Működési hossz-szelvény és keresztszelvény, kapcsolási vázrajz, szükség szerint.
5. A műtárgyak részletes tervei a szükséges műszaki paraméterekkel, irányítástechnikai berendezésekkel és a berendezések vezérlésével.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni, melynek mértéke 60 000 forint. A díjat átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) postai úton kell megfizetni.Az eljáró hatóságok számlaszámait a jogszabály rögzíti.
A szakhatósági eljárásokra tekintettel további eljárási költségekkel kell számolni.

Hol intézhetem el?

vízügyi hatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)
elsőfokú vízügyi hatóság
döntés közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki lehet a vízjogi üzemeltetési engedély engedélyese? - Aki a létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti.
Milyen szempontok alapján állapítja meg az eljáró hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély hatályát? - A hatóság az engedély hatályának megállapítása során különösen a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit, az üzemeltetéssel összefüggő szakhatósági állásfoglalásokban meghatározott és engedélyben előírt egyéb feltételeket értékeli és veszi figyelembe.
Mi minősül szennyvíz előtisztító berendezésnek? - a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Mit jelent az ÉME engedély, CE megfelelőség? - Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.

Fontosabb fogalmak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz bebocsátás előtti tisztítását biztosítja.
Építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által - más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában - kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is.
megfelelőség igazolás: olyan vizsgálatokon alapuló dokumentum, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeket.
építési termékre CE megfelelőségi jelölés csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása honosított harmonizált szabvány vagy európai műszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek.

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 2. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés, építőipari műszaki engedély (ÉME), CE minősítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858