Ugrás a menüre

Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00062

Az ügy rövid leírása

Iratbetekintéssel élni az okirattár részét képező bármely olyan magán- és közokiratba, amely a földhasználat bejegyzésének vagy törlésének alapjául szolgált, vagy szolgálhat, csak a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó, vagy a földhasználó által használt földet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulásával lehet, kivéve, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, vagy jogszabályon, hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, és az iratban foglaltak megismerésének egyéb törvényi feltételei fennállnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Az okirattárból iratmásolat kiadására irányuló kérelmet a földhasználó és a használatba adó nyújthat be, illetve bárki a földhasználó, vagy a földet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulásával, vagy érdekének igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és/vagy a képviselő neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek az iratmásolat kiadására való kifejezett kérelme, továbbá az érintett földrészletek esetében a település neve, fekvése, helyrajzi száma, az ügyiratszám pontos megjelölése, a kérelem keltének helye és ideje.

Milyen iratok szükségesek?

Abban az esetben, ha nem a földhasználó, illetve a használatba adó a kérelmező: a földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználó, vagy a földhasználó által használt termőföldet használatba adó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulása vagy a jogszabályi feltételeknek megfelelő nyilatkozata..

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásban készített hiteles vagy hitelesítés nélküli másolatért, illetőleg kivonatért oldalanként 100 forint illetéket kell fizetni. 

Hol intézhetem el?

Járási Hivatalok   
Budapesti XI. kerületi Hivatal,
Budapesti XIV. Kerületi Hivatal

Ügyintézés határideje

A járási hivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik az iratmásolat kiadása iránti kérelem teljesítéséről.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az iratbetekintési kérelem elutasításáról szóló elsőfokú végzés ellen fellebbezhet.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
 fővárosi és megyei kormányhivatal 
A járási hivatal
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kaphatja meg az ügyfél a kérelmezett dokumentum másolatát?
Válasz: A járási hivatal haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy a iratmásolat kiadása iránti kérelmet teljesítse.

Hogyan tudja a legjobban beazonosítható módon megjelölni a dokumentumot, amelyről másolatot szeretne kapni?
Válasz: A földhasználati nyilvántartási eljárás eredményeként kapott döntés ügyiratszámának a megadásával.

Fontosabb fogalmak

A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisban rögzített, az azt kezelő számítástechnikai eszközzel olvasható és kinyomtatható formában is megjeleníthető földhasználati lapból, továbbá okirattárból, és a törölt adatok állományából áll.

Az okirattár a földhasználati adatlapokat, a földhasználati szerződéseket, továbbá a nyilvántartásba vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okiratokat tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. tv. Melléklet IV. pont, 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §, 2. §, 4-5. §, 13-14. §, 16/A. §, 17. §, 

Kulcsszavak

Iratmásolat kérés, szerződés másolat, földhasználati ügyirat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858