Ugrás a menüre

Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

Kódszám

FOLDM00005

Az ügy rövid leírása

A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi gazdaságot. A termőföldet közösen művelik, egymással a megtermelt javak elosztásáról szerződéses viszonyban állnak. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti.

Ki jogosult az eljárásra?

A családi gazdaság nyilvántartásba bejegyeztető személy az lehet, aki élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat,. mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van.
Személyesen, illetőleg meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma.
A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja.
A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megadása:
• a termőföld helyrajzi száma,
• a termőföld művelési ága,
• a termőföld területe hektárban,
• a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése.
A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete.

Milyen iratok szükségesek?

• nyilatkozat arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
• a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot bemutatása,
• ennek hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve – a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt – mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja,
• nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
• nyilatkozat arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukat a gazdálkodó család tagjai szerződésben megkötötték,
• őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolván, vagy igazolás arról,hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
• nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illetékbélyegben leróva

Hol intézhetem el?

  (földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró) járási hivatal

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezhet

megyei kormányhivatal (Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály)


(földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró) járási hivatal
15 nap
5 000 Ft illetékbélyegben

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen kortól lehet valaki a családi gazdaság tagja- nem meghatározott, őstermelői, illetve egyéni vállalkozói igazolvány váltásához kötött. A családi gazdálkodó cserélhető-e-igen változás bejelentőt kell kitölteni. A családi gazdálkodó vállalkozási forma megszüntethető-e- igen változásbejelentő íven kell közölni a tényállást.

Fontosabb fogalmak

Családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem;

Családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy;

Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.;

Mezőgazdasági üzem: az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési tényezők (föld, mezőgazdasági felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége, amely a gazdasági összetartozás révén gazdálkodási alapegység is.

A gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, továbbá annak olyan házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére, ahol a gyermeken az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is érteni kell;

Helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik

Vonatkozó jogszabályok

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. §, 3. §, 4. § (1)-(2) bekezdés; 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés;
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4. §;


Kulcsszavak

családi gazdaság, gazdálkodó, szakirányú végzettség, szerződés, földhasználat, közös gazdálkodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858