Ugrás a menüre

Figyelem!

 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00416

Az ügy rövid leírása

A gyámhatóság a szülő kérelmére vagy hivatalból a gyermeket nevelésbe veszi.

Ki jogosult az eljárásra?

szülő
Képviseletre, meghatalmazásra lehetőség van. Jogszabály nem határoz meg személyes eljárási kötelezettséget.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) A kérelmező és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladtkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak
az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 nap
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A gyermek kérheti-e a nevelésbe vételének elrendelését? Válasz: A gyermek életkorára és belátási képességére figyelemmel a gyámhatóság mérlegeli a nevelésbe vételi eljárás hivatalból történő megindítását.
Kérdés: Mennyi ideig tart a nevelésbe vétel? Válasz: A nevelésbe vétel megszüntethető, ha annak okai már nem állnak fenn, ez történhet a szülő vagy a szülő és a gyermekvédelmi gyám kérelmére, valamint a nevelésbe vétel kötelező felülvizsgálatára irányuló eljárásban hivatalból is. A nevelésbe vétel megszűnik, ha:
- a gyermek betölti a 18. életévét
- a gyermeket családba fogadják vagy örökbefogadják
- a bíróság a gyermeket a külön élő másik szülőhöz vagy harmadik személyhez helyezi el.
Kérdés: A nevelésbe vétel ideje alatt a szülő milyen ügyekben járhat el a gyermek érdekében? Válasz: A nevelésbe vétel ideje alatt a szülő szülői felügyeleti joga szünetel a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel a gyámhatóság, ő látja el a gyermek törvényes képviseletét.
Kérdés: A nevelésbe vétel ideje alatt a szülő tarthat-e kapcsolatot a gyermekkel? Válasz: A nevelésbe vett gyermek és szülője közötti kapcsolattartásról a gyámhatóság hivatalból dönt, határozatában megállapítja a kapcsolattartás formáját, módját és helyét.

Fontosabb fogalmak

nevelésbe vétel: gyermekvédelmi intézkedés, melynek keretében a gyermek teljes körű ellátást kap a gondozási helyén, amíg a család alkalmassá válik a nevelésére. környezettanulmány: helyzetértékelés a lakhatási körülményekre, szociális helyzetre, életvitelre vonatkozóan.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 77.§-79.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §(1),(7)bekezdés. 50.§ (4)bekezdés., 71.§ (1)bekezdés., 98.§ (1) 99. §(1) bekezdés. 102. §(1)bekezdés.,
Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény33.§ (2)bekezdés. 6)pont,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről azóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4§ h)pont, 13.§ a),c)pont, 21.§ (1) bek. a) pont és (2) bek.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet99.§-105.§

Kulcsszavak

állami gondozás, gyermek kiemelése a családból

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858