Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálatokon  tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon megváltozott a nyitvatartás rendje, illetve egyes helyszíneken továbbra is szünetel az ügyfélfogadás. Részletes tájékoztatást a NAV honlapján találnak. Javasoljuk továbbá a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

Kódszám

OKMIR00050

Az ügy rövid leírása

A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti  a polgár részére. A lakcímadat költözéssel nem járó lakcím megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával állítja ki a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt. 

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), külföldön élő magyar állampolgárok, akik rendelkeznek bejelentett tartózkodási hellyel és akik lakóhelyének vagy tartózkodási helyének a központi címregiszterbe bejegyzett címelemei megváltoztak
hivatalból indult eljárás 

Milyen adatokat kell megadni?

nincs

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezésre

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 


fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a teendő, ha megváltozott az utca neve, ahol családommal lakunk? A címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréjére lesz szükség, ennek érdekében szükséges megvárni, amíg a címnyilvántartásban és a központi címregiszterben módosításra kerül - erről a polgármesteri hivatal értesítést küld. Ezt követően a lakcímigazolványok hivatalból kiállításra kerülnek.Fizetnem kell-e a lakcímkártya cseréjéért, ha megváltozik az utca neve, ahol lakom? Nem, ebben az esetben a lakcímkártya cseréjére illetékmentesen kerül sor. Kell-e lakcímjelentő lapot kitöltenem, ha megváltozik az utca neve, ahol lakom? Nem, ebben az esetben nem kell lakcímjelentő lapot kitölteni.

Fontosabb fogalmak

Személyi azonosító: A személyiadat- és lakcímnyilvántartás azonosító kódja a személyi azonosító. A személyi azonosítót az 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerve képezi. Az érintettet személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv a hatósági igazolvánnyal (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) tájékoztatja. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll. Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: A polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Lakcímigazolvány célja: A lakcímigazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy azokat törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pont, 12. § (2) bekezdés, 13. §-14. §, 16. § (1) bekezdés, 18. § (3) bekezdés, 29. § (2) bekezdés, 31. § (1) bekezdés, 32. § (3) bekezdés, 37. § (1)-(2) bekezdés

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §, 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 51. pont.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés, 121. §  

 

Kulcsszavak

utcanév, házszám, változás, költözés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858