Ugrás a menüre

Figyelem!

 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00009

Az ügy rövid leírása

Ha a haszonélvezeti jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból.

Más tulajdonában lévő ingatlanra alapított haszonélvezeti jog megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult lemond a haszonélvezeti jogáról, illetve ha a bejegyzésben meghatározott időtartam eltelt.

A jogosult halála esetén a haszonélvezeti jog törlése a benyújtott eredeti halotti anyakönyvi kivonat alapján történik.
A lemondás történhet ellenérték fejében, vagy ingyenesen, amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A haszonélvezeti jog törlése a benyújtott okirat alapján történik.

A bejegyzésben meghatározott időtartam leteltét követően a haszonélvezeti jog a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem szükséges. Ha az ingatlanügyi hatóság a kérelemre, illetve megkeresésre indult, vagy hivatalból folytatott eljárása során az ingatlan-nyilvántartásban rendelkezésre álló, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok alapján kétségtelenül megállapítja, hogy a bejegyzett haszonélvezeti, tartási vagy életjáradéki jog, valamint használat joga jogosultja elhunyt, a jog törléséről köteles gondoskodni.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejegyzést (törlést) - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést (törlést) az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. Amennyiben a törlés alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező.

(A haszonélvezeti jog jogosultja, a haszonélvezeti joggal érintett ingatlan/ingatlan illetőség tulajdonosa.
A haszonélvező halála esetén a haszonélvezeti joggal érintett ingatlan/ ingatlan illetőség tulajdonosa.)
NEM szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, azonban a megállapodás alapján történő törlés esetén a jogi képviselet kötelező. (Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.)
Jogi képviselet alól kivételt képez az eljárás, amennyiben halotti anyakönyvi kivonat alapján törlendő a megszűnt haszonélvezeti jog.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát bírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy nyilvántartási számát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogi képviselő nevét (megnevezését), székhelyét.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmen túl be kell nyújtani a haszonélvezeti jog megszűnését igazoló közokirat, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat 2 eredeti és 1 másolati példányát, amelynek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez (törléshez) és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat.

Amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja elhalálozott, a haszonélvezeti jog törléséhez az eredeti halotti anyakönyvi kivonat, vagy hiteles másolatának benyújtása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.

A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amely az alapeljárásért fizetendő díjon felül kell megfizetni.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.

Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
földügyi kirendeltségek

Ügyintézés határideje

Sommás eljárás lefolytatása esetén nyolc nap, ha ennek feltételei fennállnak: a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az ingatlanügyi hatóság teljes eljárást folytat le, amelynek határideje hatvan nap. Ha a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a kérelmező a sommás eljárás lefolytatását követően kérheti, hogy a hatóság a kérelmét teljes eljárásban bírálja el. Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - kilencven napon belül kell meghozni. Kérelem alapján engedélyezett soron kívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Miért kell a jogi képviselet?
Válasz: A törlés közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján teljesíthető - kivétel ha a jogosult elhalálozott -, ezért a kérelmet az okiratot készítő közjegyzőnek vagy az ügyvédnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.

Halotti anyakönyvi kivonat alapján le lehet-e törölni a haszonélvezeti jogot?
Válasz: A jogosult halála esetén a haszonélvezeti jog az eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata alapján törölhető. (Nincs jogi képviselet.)

Ki kérheti a törlést a haszonélvező halála esetén?
Válasz: A haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, ingatlan illetőség tulajdonosa.

Mikor kapja vissza az ügyfél a halotti anyakönyvi kivonatot?
Válasz: Az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot a döntéssel együtt minden esetben visszküldi az eljáró hatóság.

Fontosabb fogalmak

Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.
Hiteles másolat: Az okirat (halotti anyakönyvi kivonat) kiállítója által kiadott másolat.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés; az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. §, 13. §, 15.§. 16. § a), d), 19. § (2) bekezdés, 22. §, 26. § (1)-(3) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 29. §, 45. §, 49. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (5) bekezdés, 50. § (4), (5), 51. §, 52. §, 72-74. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés, 6. §, 10. §, 60. §, 83/A., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (1) bekezdés, (4)-(5) bekezdés, (10) bekezdés, a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdés, 9. §, 12. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. § (1) bekezdés, 35. §, 41. §, 42. §, 50. § (1), (2), (4), (5), (6) bekezdések, 80. § (1) bekezdés, 82. § (1) bekezdés, 112. §, 116. §, 118. § (3) bekezdés; az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

haszonélvezeti jog, díj, jogi képviselő, halotti anyakönyvi kivonat, haszonélvező, ellenjegyzés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858