Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek (kivéve önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) fizetési könnyítés iránti kérelme

Kódszám

KINCS00016

Az ügy rövid leírása

A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyei és fővárosi lakóhely esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala jár el 2017. január 1-jétől az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmek elbírálásában. 2018. január 1-jétől a járási hivatal kizárólag az adóhatsági végrehajtás megindulása előtt benyújtott kérelmeket bírálja el, a végrehajtási eljárás tartama alatt benyújtott kérelmek tekintetében az állami adóhatóság jár el. A fizetési könnyítés engedélyezése (részletfizetés vagy a követelések részben vagy egészben történő elengedése) nem automatikus, hanem szigorúan feltételekhez kötött. Minden más ügyben a lakás-takarékpénztárakhoz kell fordulni.A visszakövetelt támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedése akkor engedélyezhető, ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme – a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagában – nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét.A fizetési könnyítés célja, hogy a kötelezett az állami támogatás és járulékai visszakövetelt összegét belátható időn belül és teljes körűen rendezze.

Ki jogosult az eljárásra?

Lakás-takarékpénztári megtakarítások állami támogatásának visszafizetésre kötelezettek.
Ügyfél személyesen, meghatalmazott vagy képviselő útján járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, jogerős fizetési meghagyás vagy a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyei és fővárosi lakóhely esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs.


Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az állami támogatás jogosulatlan igénybevételét, illetve a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását a lakás-takarékpénztár állapítja meg a jogszabályban foglaltak szerint:


1.) Az állami támogatásra való jogosultságot elveszti a lakás-előtakarékoskodó, ha a megtakarítási ideje a betét felvételekor nem érte el a 4 évet, vagy a támogatással és kamatokkal növelt betétjét nem Magyarország területén megvalósuló lakáscélra használja fel. Amennyiben a betét felvételekor a megtakarítási idő még nem érte el a négy évet, a lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodó betétszámlájáról levonja a jóváírt összes állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal, és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek.

2.) Ha a természetes személy lakás-előtakarékoskodó, illetőleg a kedvezményezett javára, vagy a nem természetes személy lakás-előtakarékoskodó által ugyanarra az épületre kötött szerződésre a szerződés módosításának, illetőleg átruházásának következtében ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírták az állami támogatást, a lakás-előtakarékoskodót - saját választása alapján - csak az egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás. A többi szerződés után jóváírt állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal együtt a lakás-takarékpénztár a betétszámláról levonja azokra az évekre vonatkozóan, amikor több szerződés után átutalták a támogatást, és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek.

3.) Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó az összegyűlt betétjének felvételekor úgy nyilatkozik, hogy nem lakáscélra kívánja felhasználni a betétösszeget, a lakás-takarékpénztár a lakás-előtakarékoskodó betétszámlájáról levonja a jóváírt összes állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek.

4.) Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó az állami támogatást felvette, a lakás-takarékpénztár utólag is ellenőrizheti a felvett összeg lakáscélú felhasználását.

5.) Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett felvette az állami támogatást, de meghatározott időn belül (építés esetén 18 hónap, lakásfelújítás, korszerűsítés, közművesítés esetén 120 nap) nem igazolja a támogatással növelt betétösszeg lakáscélú felhasználását, illetve az utólagos ellenőrzés során nem tudja azt bizonyítani, vagy az utólagos ellenőrzés egyéb okból jogosulatlan igénybevételt állapít meg, vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást a felvétel napjáig jóváírt betéti kamattal növelt összegben a központi költségvetésnek. Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakás-előtakarékossági szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.

6.) Ha a lakás-takarékpénztár megállapítja a támogatással növelt betétösszeg nem lakáscélú felhasználását, illetőleg jogosulatlan igénybevételét, az állami támogatás és járulékai megfizetése iránti követelést - a jogosult Magyar Állam nevében eljárva - polgári peres vagy nemperes eljárásban érvényesíti A jogerős fizetési meghagyás, illetőleg a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat végrehajtható okirat, amely alapján a lakás-takarékpénztár megkeresésére a tartozást az állami adóhatóság a központi költségvetés javára adók módjára hajtja be.

7.) A követeléssel kapcsolatos fizetési könnyítés, illetve mérséklés (elengedés) iránti kérelmek ügyében a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megyei és fővárosi lakóhely esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala az illetékes. 2018. január 1-jétől a járási hivatal kizárólag az adóhatsági végrehajtás megindulása előtt benyújtott kérelmeket bírálja el, a végrehajtási eljárás tartama alatt benyújtott kérelmek tekintetében az állami adóhatóság jár el.


8.) A 2009. június 30-áig megkötött szerződések esetén a lakás-előtakarékoskodó jogosult a betétszámlájára jóváírt állami támogatás és az arra jóváírt betéti kamat igénybevételére nem lakáscélú felhasználás esetén is, ha a megtakarítási ideje elérte vagy meghaladta a nyolc évet.


Fizetési könnyítés engedélyezésének szabályai

2012. április 1-jétől az állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezett fizetési könnyítést (részletfizetést, a követelés részben vagy egészben történő elengedést) kezdeményezhet.

A fizetési könnyítés célja, hogy a kötelezett az állami támogatás és járulékai visszakövetelt összegét belátható időn belül és teljes körűen rendezze.

A fizetési könnyítés engedélyezése nem automatikus. Ha a kötelezett igazolja, hogy a támogatás és járulékai azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhelést jelent, a fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, és a fizetési nehézség átmeneti jellegű, kérelmére az illetékes járási hivatal fizetési könnyítést engedélyezhet.

Fontosabb fogalmak

Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett felvette az állami támogatást, de a kormányrendeletben meghatározott időn belül nem igazolja a támogatással növelt betétösszeg lakáscélú felhasználását, illetve az utólagos ellenőrzés során nem tudja azt bizonyítani, vagy az utólagos ellenőrzés egyéb okból jogosulatlan igénybevételt állapít meg, vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást a felvétel napjáig jóváírt betéti kamattal, valamint a felvétel napjától a visszafizetés napjáig, vagy amennyiben az állami adóhatóság lakás-takarékpénztár általi megkereséséig nem került sor a visszafizetésre, akkor a megkeresésig számított időszakra jutó mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben a központi költségvetésnek. Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakás-előtakarékossági szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.

Vonatkozó jogszabályok

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 24.§ (5) és (6b) bekezdés, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 106. § és 109. §,
a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII.23.) Korm.rendelet 7/B. §, a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmeire vonatkozó eljárásrendjéről szóló 10/2015. (III.31.) NGM utasítás

Kulcsszavak

fizetési könnyítés, lakás-takarékpénztár, lakás-előtakarékossági állami támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858