Ugrás a menüre

Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

OKTAT00013

Az ügy rövid leírása

A szomszédos államokban (kivéve Ausztria) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy és a vele együttélő házastársa és közös háztartásukban nevelt gyermekük, valamint nemzetközi szerződés alapján az a szomszédos államban óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató, aki magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában oktat, Magyarország területén pedagógus- , illetve oktatói kedvezményre jogosult . A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a kedvezmény iránti kérelem benyújtása, amelyet követően a kormányhivatal vagy a külképviselet jegyzi be a jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező Magyar igazolványába, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a Magyar igazolvány vagy pótfüzet lebélyegzésével.

Ki jogosult az eljárásra?

Azok az óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben tanító pedagógusok, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek, vagy arra jogosultak, tehát:

a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkeznek,
nem magyar állampolgárságúak,
magukat magyar nemzetiségűnek vallják (vagy magát magyar nemzetiségűnek valló személlyel együtt élő házastársa, közös háztartásban nevelt kiskorú gyermeke).
A kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában oktat.
Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását, a Magyar igazolvány vagy az erre irányuló kérelem számát, a kérelem kiállításának helyét és idejét, az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmező a pedagógus, tanítói, óvodapedagógus munkakör betöltését igazoló okirat, különösen munkáltatói igazolás; a kérelmező felsőoktatási intézménnyel fennálló, oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyát vagy megbízási jogviszonyát igazoló okirat; a kérelmező nyilatkozata aról, hogy a határon túli pedagógusok és oktatók szakirodalmovásárlási támogatását jelentő kedvezmény igénybevétele céljából, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelői tevékenységéhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyi illetékmentes

Hol intézhetem el?

Kormányhivatal Törzshivatalának
Oktatási Főosztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre.
Oktatási Hivatal
Fővárosi/megyei kormányhivatal
A közléstől számított 15 napon belül.
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. kérdés: Mikor kaphatom meg a kedvezményt? - válasz: Az elbíráló hatóságként működő illetékes kormányhivatal a kérelemmel kapcsolatos döntését a gépi feldolgozásra alkalmas kérelemnek a hozzá megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül hozza meg.; 2. kérdés : Csak személyesen adhatom be a kérelmet?: - válasz: A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.; 3. kérdés: Ha már rendelkezek érévényes bejegyzéssel, akkor is kell benyújtanom kérelmet a meghosszabbítása iránt? -válasz: Igen, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság további egy évre meghosszabbítható, de csak a kérelemre történő ismételt meghosszabbításával; 4. kérdés: Milyen költsége van az eljárásnak? -válasz: Az eljárás ingyenes, a kérelem benyújtóját semmilyen költség sem terheli. 5. kérdés: Ki értesíti a határon túli pedagógust, oktatót, ha a telefonszámát, elektronikus levélcímét megadta?. -válasz: A külképviselet.

Fontosabb fogalmak

A Magyar igazolványra irányuló kérelem száma: ha a kérelmező még nem rendelkezik Magyar igazolvánnyal, a kedvezményre való jogosultság iránti kérelemnek tartalmaznia kell a Magyar igazolvány iránti kérelem számát, ami az ennek benyújtásakor, a kérelmet befogadó hatóság által adott iktatószám.

Vonatkozó jogszabályok

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 12. §;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 13. pont;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés;

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény padagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdés, 18. § (2)-(9) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 20. § (2)-(4) bekezdés

Kulcsszavak

Érvényesítő matrica, Magyar Igazolvány, meghosszabbítás, hiánypótlásérvényességi idő, hiánypótlásérvényességi idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858