Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Munkáltató létszám-leépítési döntésének bejelentése

Kódszám

MUNKP00037

Az ügy rövid leírása

A munkáltató amennyiben csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni. A tárgyalási kötelezettség a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább 15 napig áll fenn. Ez a kötelezettség a jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetében a felszámolót, végelszámoló terheli. E konzultációt megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel (üzemi tanács) írásban közölni a törvényben előírt adatokat. Amennyiben a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésről döntött, erről az érintett munkavállalókat és az állami foglalkoztatási szervet a felmondás ill. a jognyilatkozat közlését legalább 30 nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell. A munkavállalók tájékoztatásáról készült dokumentum másolatát meg kell küldeni mind a munkavállalók képviselőinek (üzemi tanács), mind az állami foglalkoztatási szervnek. Abban az esetben, amikor a tájékoztatás közlésének időpontjában a munkavállaló meghatározott védelem alatt áll, a felmondás csak a védelem megszűnését követően közölhető.

Ki jogosult az eljárásra?

munkaadó
A bejelentést benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A döntésbejelentésnek tartalmazni kell: foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók számát, a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését, a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók természetes személyazonosító adatait, TAJ-számát, utolsó munkakörét, szakképzettségét.


Milyen iratok szükségesek?

A munkavállalók képviselőivel kötött megállapodás (jegyzőkönyv)
A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalóra vonatkozó tájékoztatás.
Adatlap a csoportos létszámcsökkentésre irányuló munkáltatói döntés bejelentéséhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala / Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

Nem releváns

Jogorvoslati lehetőség

Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns
Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jogutód nélkül felszámolás, végelszámolás során megszűnő munkáltatók esetében hogyan kell eljárni?
A munkavállalói képviselettel folytatott konzultáció kezdeményezésének és lefolytatásának kötelezettsége a jogutód nélkül megszűnő munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terheli.
A jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetén – a csoportos létszámcsökkentés tárgyában – nem csak a munkáltató által kezdeményezett munkaviszony megszűntetéssel kapcsolatos a bejelentési kötelezettség, hanem minden munkaviszony megszűnésre és megszűntetésre vonatkozik. Az állami foglalkoztatási szerv felé nem csak az előző féléves állományi létszámról, de a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével érintett munkavállalók összlétszámáról is nyilatkozni kell.
Bejelentési kötelezettség elmulasztása milyen szankcióval járhat?
Ha a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, a 2012. I. törvény 75.§. (3) bekezdése szerint: „a 75. §(1) bekezdésében foglaltak megszegésével közölt felmondás jogellenesnek minősül." Tehát csak a munkavállaló előzetes tájékoztatásának elmaradása eredményez jogellenes felmondást.
Az állami foglalkoztatási szerv – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt.) foglalt rendelkezés alapján – ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a bejelentést elmulasztó, vagy nem megfelelő időben jelentő munkaadó ellen, aki ez alapján (Flt. 56/A § (1) bekezdés rendbírság megfizetésére kötelezhető.

Fontosabb fogalmak


Csoportos létszámleépítésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
- húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
- száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
- háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát harmincnapos időszakon belül kívánja megszüntetni, a működésével összefüggő okból. Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult abban az esetben a munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 71.§ (1) bekezdés., 74. §,
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról,
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pont
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés n) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés d) pont

Kulcsszavak

tárgyalási kötelezesség, konzultációs kötelezettség, bejelentési kötelezettség, csoportos létszámcsökkentés fogalma, döntés csoportos létszámcsökkentésről

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858