Ugrás a menüre

Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00001

Az ügy rövid leírása

Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel, és tevékenységét Budapest Főváros Kormányhivatalának bejelentette. A Hivatal az utazási vállalkozásokról közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, közérdekből nyilvános adatokat naprakészen közzéteszi.

Ki jogosult az eljárásra?

A törvényszék mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) hatályos, közhiteles nyilvántartásában szereplő cégképviseletre jogosultak,
egyéni vállalkozó
valamint
az általuk meghatalmazott, képviseleti jogosultságot igazolók
Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentéskor a következő adatok megadása kötelező:
a) az utazási vállalkozás neve, székhelye, cégjegyzékszáma, telefon- és faxszáma, valamint - ha az utazási vállalkozó a tevékenységét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatás keretében végzi akkor e-mail címe,
b) az utazási vállalkozás vezetőjének, illetve vezetőinek neve, tisztsége, a megbízatásának lejárta.
c) az utazási vállalkozásnak a cégnyilvántartásban szereplő vezető tisztségviselőjének, vezetőállású munkavállalójának neve, tisztsége, a megbízatása lejárta,
d) , a tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat számát,
e) az utazási vállalkozó azon telephelyeinek címe, telefon- és faxszáma, ahol az utazásszervező, illetve utazásközvetítő tevékenységét folytatja,
f) az utazási vállalkozó által végzett tevékenységek (utazásszervező, illetve utazásközvetítő) megjelölése, továbbá utazásszervezői tevékenység folytatására irányuló
kérelem esetén az alábbi adatokat is meg kell adni:
g) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerződő bank vagy biztosító neve, az az összeg, amelynek fedezetére a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (4) bekezdésében meghatározott árbevételek, a tervezett árbevétel összege, a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződés lejáratának dátuma,
h) utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet igénybe vesz-e az út kiindulási helyétől függetlenül: igen/nem
i) garantált szerződést kötött: igen / nem
j) garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják: igen / nem
k) szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti értékesítésből származó nettó árbevétel összege, (Ft):
l) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén bank /biztosító neve,
m) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén biztosítás/letét/bankgarancia összege (Ft),
n) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén vagyoni biztosíték/biztosítás lejárati ideje (év, hó, nap),
o) szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti értékesítésből származó nettó árbevétel összege (Ft),
p) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén bank /biztosító neve,
q) vagyoni biztosíték elhelyezése esetén biztosítás/letét/bankgarancia összege (Ft),vagyoni biztosíték elhelyezése esetén vagyoni biztosíték/biztosítás lejárati ideje (év, hó, nap)

Milyen iratok szükségesek?

• utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés
• 10.000 Ft eljárási díj megfizetésének igazolása,
• vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletének hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal való igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; vagy arra irányuló kérelme, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a kereskedelmi hatóság részére - annak utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa,
• vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján, mely szerint nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,
• vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy nyilatkozata a személyes adatok kezeléséről,
• a tevékenységért felelős személy munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján való hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása,
• tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okiratot, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okiratát, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat időtartamának A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• ha a kérelmező utazási vállalkozó – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, akkor annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában,
Utazásszervezői tevékenység folytatására irányuló engedélykérelem esetén az alábbi dokumentumokat is meg kell küldeni:
Nemzetközi utazásszervezés esetén:
• vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a)(nemzetközi) pontja vonatkozásában (eredeti),
• nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján,
• a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban,
• nyilatkozat utazási csomag összeállításához nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat) férőhelyet igénybe vesz-e az út kiindulási helyétől függetlenül: igen/nem,
• nyilatkozat garantált szerződést kötött: igen / nem,
• nyilatkozat garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják-e: igen / nem,
• nyilatkozat szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés a) (nemzetközi) pontja szerinti értékesítésből származó tervezett nettó árbevétel összegéről, (Ft),
Belföldi utazásszervezés esetén:
• vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés c)(belföldi) pontja vonatkozásában (eredeti),
• nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
• a biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban,
• nyilatkozat szerződéskötés évében december 31-ig a 213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. § (3) bekezdés c)(belföldi) pontja szerinti értékesítésből származótervezett nettó árbevétel összegéről (Ft).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 10.000,- Ft mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a díjfizetési kötelezettség készpénz-átutalási megbízással, postai csekken vagy Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára  történő átutalási megbízással teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Ügyintézés határideje

8 nap a bejelentés megfelelőségének vizsgálatára
15 nap nyilvántartásba vételre

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.


Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység folytatásának bejelentéséhez mit kell benyújtani?

• A, a bejelentést amelynek tartalmaznia kell a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat. A kérelem a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linkről tölthető le:
http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

Továbbá a bejelentéshez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján,
• Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirat, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okirat A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• Tevékenységért hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásánakigazolása,
• 10.000,-Ft eljárási díj befizetésének igazolása, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000, a Rovatkód: B36 megjelölésével,
• Amennyiben az utazási vállalkozó – a bejelentés benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában, (EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS)


Amennyiben az utazási vállalkozó vagyoni biztosíték köteles tevékenységet is végez, akkor a fent felsoroltakon túl a kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat is:
Vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység kapcsán:
• Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja vonatkozásában (eredeti)
• Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. c) pontja vonatkozásában (eredeti)
• Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
• A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban.

Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!

2. ? Hogyan kell bejelenteni az utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatását?

• Személyesen vagy meghatalmazott útján a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető a BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu)
• A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat
• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében a BFKH munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.

3. Ki folytathat ma Magyarországon utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

• Az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység gyakorlásának kritériumait, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
• Utazásszervezői, illetőleg -közvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét Budapest Főváros Kormányhivatalánál bejelentette. az utazási vállalkozókról a BFKH által vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezték.

4. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha utazásszervező és/vagy utazásközvetítő vállalkozást szeretnék indítani?

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
2. Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
3. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet
4. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

5. Hogyan tudja igazolni a vállalkozás, hogy köztartozásmentes adózó?

• Amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor nincs szükség külön igazolásra. Azonban az adatbázisba való bekerülés nem automatikus, hanem azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a vállalkozásnak kell kezdeményezni!
• Amennyiben a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebben kiállított EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS elnevezésű közokirat benyújtására van szükség.

6. Hogyan igazolható a büntetlen előélet és azt, hogy valaki nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?

A bejelentés benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy utazásszervezői és –közvetítői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll.

7. Mit jelent a „szakmai tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §) utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy). Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő képzettségű, tevékenységért felelős személy megléte az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának egyik feltétele.

8. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek és mit kell igazolnia a nyilvántartásba történő bejegyzésekor?

• rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott államilag elismert C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítéssel(ez egyaránt lehet közép és felsőfokú végzettség is), A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott gyakorlattal, A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
• büntetlen előéletű,
• utazásszervező és -közvetítő tevékenységhez kapcsolódóan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
• igazolnia kell, hogy az utazási vállalkozással munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, legalább heti húsz órában,
• továbbá, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot kell tennie (ehhez minta a nyomtatványok rovatból letölthető).

Figyelem! Az itt felsorolt kritériumoknak együttesen kell fennállni, ahhoz, hogy valaki tevékenységért felelősként bejegyezhető legyen!

9. Utazásszervező szakmai minősítő vizsga hol tehető le?
Az utazásszervező szakmai minősítő vizsga megszünt.

10. Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték?

A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.


11. Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosíték szerződést?

Vagyoni biztosíték lehet bankgarancia, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés.

12. Mennyi időre kell szólnia a vagyoni biztosíték szerződésnek?

A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.

13. Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?

Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről is.

14. Milyen tevékenységekhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?

1. Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása.

2. Mértéke:
- Belföldi utazásszervezés esetén: az e tevékenységből származó vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,
- Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén: a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja szerinti tevékenység(ek)ből származó vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint,

1. ha az utazási vállalkozó a nemzetközi utazásszervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járaton) férőhelyet vesz igénybe, illetve a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják, akkor a vagyoni biztosíték mértéke a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint.

2. A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni.

3. A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség részleteit a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. §-a rögzíti.

15. Melyik év értékesítési nettó árbevétele számít a vagyoni biztosíték alapját képező árbevételnek egy már működő utazási vállalkozásnál?

A vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) és/vagy c) pontja(i) szerinti tevékenység(ek)ből származó, a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel, a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevétel és a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évét megelőző év értékesítési nettó árbevétel összege közül, amelyik a legnagyobb.
Például: egy már működő vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői vállalkozás 2012. 2014. évi vagyoni biztosítékának megállapításánál - a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) és/vagy c) pontja(i) szerinti tevékenység(ek)ből származó – a 2010. 2012. évi tényleges értékesítési nettó, a 2011. 2013. évi várható értékesítési nettó, a 2012. 2014. évi tervezett értékesítési nettó árbevételei közül a legnagyobb nettó árbevételt kell alapul venni.

16. Mikor kell igazolnia egy már működő utazási vállalkozónak, hogy rendelkezik a következő évre szóló vagyoni biztosítékkal?

A már működő utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.

17. Milyen határidőkre kell figyelniük az utazási vállalkozásoknak?

Az az utazási vállalkozó, amely vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenységet végez
• köteles a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (6) értelmében minden év május 31-éig a rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja (nemzetközi utazásszervezés) és c) pontja (belföldi utazásszervezés) szerinti vagyoni biztosíték köteles tevékenység/ek/ből származó megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a BFKH-nak bejelenteni.
• köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.

18. Kell-e módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?

• Igen, az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni az előző évi elszámolt értékesítési nettó árbevételhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a BFKH-nak megfelelően igazolni.
• Továbbá, ha az év folyamán a tényleges árbevétel 10%-kal több mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul az BFKH-nak igazolni.

19. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?

Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.

20. Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?

Nem, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles az BFKH-nak írásban bejelenteni

21. Tevékenységért felelős személyként hány év gyakorlattal kell rendelkeznem?

aa) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie:

• turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
• idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
• idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi szálloda szakos tanár szakképzettséggel,
• turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,
• turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,
• idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,
• turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy
• turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezőknek.

ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie:

• felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek.

ca) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie:

• turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,
• utazásügyintéző szakképesítéssel,
• utazásszervező menedzser szakképesítéssel,
• idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,
• idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,
• idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,
• idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,
• felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,
• turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens szakképzettséggel rendelkezőknek.

22. Milyen iratokkal igazolhatom a szakmai gyakorlatomat?

a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,
b) más közokirat, vagy
c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat egyértelműen meghatározó iratok együttese
vehető figyelembe.

Fontosabb fogalmak

utazásszervezői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek az együttesét tartalmazó szolgáltatás (a továbbiakban: utazási szolgáltatás) összeállítása és nyújtása;
utazásközvetítői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében utazási szolgáltatás nyújtására az utazásszervező megbízása alapján, annak nevében szerződések kötése
tevékenységért felelős személy: az a személy a vállalkozásnál aki rendelkezik a Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvismerettel
utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy
a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.


Vonatkozó jogszabályok


Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1),(2), (3), (4), (7), (8) bekezdések, 3. § (3), (4) bekezdés, 4. §, 5. § (1)(2), (3) bekezdései, 8. § (1)-(4), (6), (7), (8), (9) bekezdések, 9. §, 11. §, 11/A. §
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
A 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról  3. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a)
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. (1), (2), (4) § 6/G. (h), § 9. § (1)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény28/B. § (4) bekezdés, 40. § (1), (2), (4) bekezdése, 40/A. §,
Az 54/2016. (XII.21) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 1. § (1) aa).
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pont
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 156. § a) pontja; A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 161. § (1) bekezdés a) pont
Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés 11. §, 24. § (1) bekezdés g), h) pontja
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.törvény 12. § (2) bekezdés
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22 § (1), (2), 23§ (1), 24. § 27 § 28. § 30 § (2)

Kulcsszavak

utazásszervezői tevékenység utazásközvetítői tevékenység tevékenységért felelős személy vagyoni biztosíték utazási csomag turisztikai szolgáltatások

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858