Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése

Kódszám

OKMIR00096

Az ügy rövid leírása

Akinek az úti okmányát eltulajdonították, megsemmisült, vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál bejelenteni. Az úti okmány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető. Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének központi útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetéséről. Az elveszettnek vélt és az erről szóló bejelentés után megtalált úti okmányról a megtalálástól számított három munkanapon belül értesíteni kell az úti okmány átvételére jogosult szervet, illetve az útlevélhatóságot. A járási hivatal és az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

Ki jogosult az eljárásra?

Úti okmányra - ha törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - a magyar állampolgárok jogosultak.
(Az ügyben képvelő útján is el lehet járni.)

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek személyi adatainak és az úti okmányhoz való jogosultságának ellenőrzéséhez be kell mutatni érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát; az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, valamint a külföldön élő kérelmező esetében - a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében és a 19. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - magyar állampolgárságát igazoló okiratot is; kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén az előbbbi pontban foglaltak mellett - a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról. Amennyiben az ügyfél a járási hivatalban vagy az általános hatáskörű útlevélhatóságnál tesz írásban bejelentést, vagy azt postai úton küldi meg az általános hatáskörű útleélhatóságnak, közölnie kell a személyazonosításhoz szükséges adatokat, valamint nyilatkoznia kell az eltulajdonítás, megsemmisülés, illetve vesztés körülményeiről, időpontjáról. Az ügyfélnek legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül kell eleget tennie a bejelentési kötelezettségének az úti okmány iránti kérelem átvételére jogosult szervnél vagy az útlevélhatóságnál. Az eltulajdonítás miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Milyen iratok szükségesek?

Az útlevél eltulajdonítása miatti bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

NINCS

Hol intézhetem el?

A járási hivatal illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság

Ügyintézés határideje

haladéktalanul

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, csak az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának.
A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot hozta, de az eljárásra a felperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság az illetékes, így ezen szerv a felülvizsgálati kérelem cínmzettje.
Az általános hatáskörű útlevélhatóság
a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni
végzés esetén 10.000 ft, határozat esetén 30.000 ft, illetékfeljegyzési jog

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS)? A Schengeni Információs Rendszer (SIS) nem más, mint a schengeni térség államainak a hatékony kommunikációt biztosító, személyi- és tárgynyilvántartási, körözési rendszere, amelyre a belső határok lebontása és a megerősített külsőhatár-ellenőrzés miatt van szükség. Ennek az információs rendszernek a segítségével juttathatják el az egyes tagállamok más államok területére azokat a körözési vagy beutazási és tartózkodási tilalmi figyelmeztető jelzéseket, amelyek alapján a határellenőrzési, rendőri, idegenrendészeti és egyéb szervek az ellenőrzés során eljárnak. Ha a rendszer találatot jelez, akkor a hatóság végrehajtja a figyelmeztető jelzést elhelyező tagállam által kért intézkedést, tehát a személyt elfogja, a beléptetést a schengeni területre megtagadja, a körözött tárgyat lefoglalja
Mi a Schengeni Információs Rendszer (SIS) jelentősége az állampolgárok szempontjából? Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült okmánnyal kapcsolatos bejelentés esetén, automatikusan továbbítódik az adat a SIS felé, amivel megakadályozható az okmánnyal történő visszaélés a teljes schengeni övezeten belül.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 5. § (1) bekezdés, 20. § (1) bekezdés a), d) pontok, 27. §, 24. § a)-k) pontok, 24/A. § (1) bekezdés a), b),d),e) pontok, A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (4)-(7) bekezdések 18. § (1)-(2) bekezdések, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont, 109. §, A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2), (5) bekezdéek, (12) bekezdés m) pont, 330. § (2) bekezdés, Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 11. § (3) bekezdés a) pont

Kulcsszavak

SIS (Scehngeni Információs Rendszer), figyelmeztető jelzés elhelyezése, érvénytelen úti okmány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858