Ugrás a menüre

Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00034

Az ügy rövid leírása

A hajózási képesítés megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott gyakorlati időnél kevesebb gyakorlati idő elismerése, illetve a meghatározott gyakorlati idő megszerzéséről szóló igazolás kiadása, gyakorlati idő elfogadása iránt nyújt be kérelmet a kérelmező.

Ki jogosult az eljárásra?

természetes személyek
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

• az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat,
• Eredeti hajónapló, vagy hajónapló kivonat, vagy
• Hajónapló vezetésére nem kötelezett hajóról szolgálati bizonyítvány
• Munkaviszony igazolás
• Hajós szolgálati könyv
• munkanapló,
• kapitányi jelentés,
• kirendelő utasítás,
• szolgálati nyilvántartó
• társadalombiztosítási bejelentő

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése esetén 18.000,-Ft
2. szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként 2.000,-Ft
3. képesítés, szolgálat igazolása belföldi, külföldi szerv, szervezet, társaság felé 7.000,-Ft
4. továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-ban foglalt, az eljárás során felmerülő eljárási költségek


Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Hajózási Hatósági Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

nincs


Amit még érdemes tudni (GYIK)

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HAJÓZÁSI GYAKORLATI IDŐ MÉRSÉKLÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE, TOVÁBBÁ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT GYAKORLAT, GYAKORLATI IDŐ IGAZOLÁSA ÉS ELFOGADÁSA IRÁNTI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

1. KÉRDÉS: Melyik jogszabály vonatkozik a Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásokra?

VÁLASZ: A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

2. KÉRDÉS: A Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelemmel kérdésében mely hatóság az engedélyező hatóság?
VÁLASZ: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály 


3. KÉRDÉS: Milyen gyakorlati idők igazolása szükséges a hajózási képesítések megszerzéséhez?

VÁLASZ: A hajózási képesítések megszerzéséhez szükséges gyakorlati idők meghatározását a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. számú melléklet III. fejezete tartalmazza.

4. KÉRDÉS: Mi szükséges a gyakorlati idő igazolásán kívül hajózási képesítések megszerzésére irányuló kérelemhez?

VÁLASZ: A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 26/A. §-nak rendelkezései alapján a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól és vízi jármű vezetésétől eltiltás hatálya alatt.

Fontosabb fogalmak

Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelemmel kapcsolatos eljárással összefüggő fogalmak

• képesítő okmány: olyan okirat, amelyet az arra illetékes hajózási hatóság oklevél, bizonyítvány, igazolvány, vizsga alapján adott ki, illetve ismert el, és amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy az abban megnevezett képesítésének megfelelő tevékenységet lásson el;
• jóváhagyott gyakorlat és képzés: a hajózási hatóság által elismert vagy engedélyezett gyakorlat, képzés;
• fedélzeti tiszt: a fedélzeti szolgálati ágazat képesített tisztje; a legmagasabb fedélzeti tiszti képesítéssel rendelkező személy jogosult a hajóparancsnokot – annak alkalmatlanná válása esetén – helyettesíteni;
• gépüzemvezető: a hajó gépi berendezéseiért és azok üzemeltetéséért felelős vezető;
• géptiszt: a gépüzemi szolgálati ágazat képesített tisztje;
• tengeri őrszolgálat tagja: a navigációs, illetve a géptéri őrszolgálatban részt vevő képesített személy;
• vonalvizsga: a víziút vonalvizsga bizonyítványban megjelölt szakaszának ismeretéből tett, a 2. számú mellékletében előírt szintű vizsga;
• úszólétesítmény vezetése: az úszólétesítmény irányítása, berendezéseinek vezérlése és kormányzása; nem tekinthető az úszólétesítmény vezetésének a rendeletben előírt képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzett gyakorlatszerzés;
• szolgálati hajó: az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik. A szolgálati hajó nagyhajó és kishajó lehet;
• STCW Egyezmény: a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló – 1995-ben módosított – 1978. évi nemzetközi egyezmény;
• STCW Szabályzat: az STCW Egyezmény végrehajtására vonatkozó szabályzat,
• harmadik állam: olyan állam, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak;
• utas: a vízijárművön a személyzeten kívül szállított bármely személy;
• elsősegélynyújtó: belvízi személyhajó személyzetének az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képzés keretében laikus elsősegélynyújtásra kiképzett tagja.

Vonatkozó jogszabályok

• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22. §, 29. §, 33. §, 37. §, 51. §, 71. § 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 153.§,
• A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. §, 5. § (4), (5) bekezdés, 2. számú melléklet, 3. számú melléklet, 4. számú melléklet, 7. számú melléklet 1.3. pont,
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés 6. pont,
• A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 26. m) pont, 3. számú melléklet 2. c)-d) pont, A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet 8. § (3-6) bekezdés

Kulcsszavak

hajózási gyakorlat, gyakorlati idő, mérséklés, elfogadás, igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858