Ugrás a menüre

Hajólajstromba vétel iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00042

Az ügy rövid leírása

Tájékoztatás az eljárásról az alábbi részletezés szerint. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. §-a állapítja meg az egyes úszólétesítmény fajták vonatkozásában a nyilvántartásba vételi (lajstromozás) kötelezettséget. Az egyes úszólétesítmény fajtáknak megfelelő lajstromba történő bejegyzésről a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 8. §-a és 10. §-a rendelkezik. Az úszólétesítmény lajstromba vétele iránti- és a lajstromba vett úszólétesítmény tulajdoni lapjára jogok- és/vagy tények bejegyzése/feljegyzése iránti, kifejezett kérelem, a kötött tartalmi és formai elemekkel rendelkező okiratok (különösen: tulajdonjog eredetét bizonyító, külföldi nyilvántartásból megtörtént törlést igazoló) és az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése, továbbá az úszólétesítmény üzemképességének igazolása szükséges. Amennyiben a kérelmező hiányosan csatolja be az iratokat, és a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, akkor a
lajstromozó hatóság a kérelem teljesíthető részének helyt ad, a többi részét pedig elutasítja.

Ki jogosult az eljárásra?

Magánszemély, jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet aki, amely lajstomozásra köteles úszó létesítményt kíván üzemben tartani
nem, de meghatalmazással történő eljárás estén a meghatalmazás formai és tartalmi kellékei kötöttek, a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

jogosultak azonosító adatai, az úszólétesítményhez kapcsolódó jog vagy tény keletkezésével kapcsolatos okirat, vagy másolata, ha a bejegyzéssel más válik jogosulttá, az ő hozzájárulása is

Milyen iratok szükségesek?

1) bejegyzés alapjául szolgáló okirat vagy másolata 2) tulajdonjog változás ügyvédi ellenjegyzéssel készített szerződésben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

lajstromozáskor a) tengeri hajó bruttó tonnánként 300 forint, b) belvizi nagyhajó és úszó munkagép 50000 forint, c) bevízi komp és gazdasági célból üzemeltetett úszómű és kishajó 5000 forint, d) kedvtelési célból üzemeltetett kishajó, úszómű és motoros vízi sporteszköz 31000 forint + lajstromozási okmány kiállítás 25000 forint pénztári befizetés ügyfélszolgálati időben ill. banki átutalás. a továbbíikat lásd a rendeletben

Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

igen
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
15 nap
Megegyezik az elsőfokú döntés eljárási díjával. A hatóság azon végzéseivel szemben, amelyek ellen önálló fellebbezésnek van helye a jogorvoslati eljárás díja 9000,-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

okiratok: Minden külföldi okiratot, okmányt hiteles magyar fordításban kell benyújtani, - kivéve, ha az eredetileg két nyelven (magyar és az idegen nyelv) került megfogalmazásra, - ez vonatkozik a törlési igazolásra, adásvételi szerződésre vagy a számlára is; A hajó, illetve a hajóra vonatkozó tulajdonjog bejegyzéshez adásvételi szerződés, vagy annak megfelelő, a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodás szükséges, amely ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt lehet. Mi történik, ha a hajózási hatóság nyilvántartásában nem az a tulajdonos szerepel akitől vettem a hajót? Ha a hivatalos, közhiteles nyilvántartásban rögzített állapothoz képest be nem jelentett, többszörös tulajdonosváltás történt, amely a bejegyzését kérelmező új hajótulajdonos kérelme alapján jut hatóságunk tudomására, a közbenső tulajdonosokat felhívjuk a tulajdonjoguk bejegyzésére vonatkozó kérelmük pótlására és az ide vonatkozó eljárási díj megfizetésére; Mi a helyzet a hajóra bejegyzett üzembentartói joggal? Ha hatóság nyilvántartása szerint szerint a hajóra érvényes üzemben tartói jog van bejegyezve, tulajdonosváltás esetén e jog törlését kezdeményezni, vagy az üzemben tartói jog folytonosságát az új tulajdonossal okiratban megerősíteni szükséges.

Fontosabb fogalmak

Úszólétesítmény: víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés. hajó: építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű; nagyhajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méter vagy annál nagyobb, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb; kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el ; belvízi, illetőleg tengeri hajó: rendeltetésének megfelelő, nyilvántartásba vett, és építése, berendezése és felszerelése alapján belvízi, illetőleg tengeri közlekedésre alkalmas vízijármű kedvtelési célú hajózás: vízijármű nem gazdasági célú, szabadidő eltöltését szolgáló használata

Vonatkozó jogszabályok

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20. ) Korm. rendelet 2.§ (6) és (9) bekezdés, 2.§ (3) bekezdés, 7.§;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (15. § (1) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 40/A.§, 71. § (1) bekezdés, 98..§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés), 116.§;
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7.§, 8.§, 10.§, 11.§ ;
Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 1.§. (2) bekezdés, , 2.§ (3) bekezdés, 3.§, 4.§, 7-9.§, 10-11.§, 38.§, 44.§, 47-49.§, 50.§, 55.§, 58.§;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet 2. § (1-3) bekezdés, 3.§ (1)-(1a) bekezdés, 2.melléklet;
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 7/A. § b) pont;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet 1.§-5.§, 2. számú melléklet.

Kulcsszavak

lajstrom, hajólajstrom, tulajdonjog bejegyzés, tulajdonjog változás, lajstromba bejegyzehető jogok és tények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858