Ugrás a menüre

Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00043

Az ügy rövid leírása

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 10.§ (1) bekezdés b) és d) pontja állapítja meg a nyilvántartásba vett úszólétesítmény és annak tulajdoni lapján bejegyzett jogosult adatai nyilvántartását. A lajstromadat megváltozása átvezetésére irányuló kérelem, a megváltozott adat igazolása, kifejezett kérelem és az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése, továbbá a lajstromozás és az üzemképesség tanúsítására szolgáló okmány szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely magyar állampolgár és magyarországi szervezet, aki, amely lajstomozásra köteles úszó létesítményt kíván üzemben tartani
nem, de meghatalmazással történő eljárás estén a meghatalmazás formai és tartalmi kellékei kötöttek, a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

jogosultak azonosító adatai, az úszólétesítményhez kapcsolódó jog vagy tény keletkezésével kapcsolatos okirat, vagy másolata, ha a bejegyzéssel más válik jogosulttá, az ő hozzájárulása is

Milyen iratok szükségesek?

1) bejegyzés alapjául szolgáló okirat vagy másolata 2) tulajdonjog változás ügyvédi ellenjegyzéssel készített szerződésben

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

részletesen a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet tartalmazza, 2. számú melléklet 6. pont 17000 Ft.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

igen
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Központja
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
15 nap
Megegyezik az elsőfokú döntés eljárási díjával, a hatóság azon végzései tekintetében lefolytatott jogorvoslati eljárások díja, amelyek ellen önálló fellebbezésnek van helye, 9000 forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK)

okiratok: Minden külföldi okiratot, okmányt hiteles magyar fordításban kell benyújtani, - kivéve, ha az eredetileg két nyelven (magyar és az idegen nyelv) került megfogalmazásra, - ez vonatkozik a törlési igazolásra, adásvételi szerződésre vagy a számlára is; A hajó, illetve a hajóra vonatkozó tulajdonjog bejegyzéshez adásvételi szerződés, vagy annak megfelelő, a tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodás szükséges, amely ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okiratba foglalt lehet. Mi történik, ha a hajózási hatóság nyilvántartásában nem az a tulajdonos szerepel akitől vettem a hajót? Ha a hivatalos, közhiteles nyilvántartásban rögzített állapothoz képest be nem jelentett, többszörös tulajdonosváltás történt, amely a bejegyzését kérelmező új hajótulajdonos kérelme alapján jut hatóságunk tudomására, a közbenső tulajdonosokat felhívjuk a tulajdonjoguk bejegyzésére vonatkozó kérelmük pótlására és az ide vonatkozó eljárási díj megfizetésére; Mi a helyzet a hajóra bejegyzett üzembentartói joggal? Ha hatóság nyilvántartása szserint szerint a hajóra érvényes üzemben tartói jog van bejegyezve, tulajdonosváltás esetén e jog törlését kezdeményezni, vagy az üzemben tartói jog folytonosságát az új tulajdonossal okiratban megerősíteni szükséges.

Fontosabb fogalmak

Úszólétesítmény: víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés. hajó: építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű; nagyhajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méter vagy annál nagyobb, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb; kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el; belvízi, illetőleg tengeri hajó: rendeltetésének megfelelő, nyilvántartásba vett, és építése, berendezése és felszerelése alapján belvízi, illetőleg tengeri közlekedésre alkalmas vízijármű ; kedvtelési célú hajózás: vízijármű nem gazdasági célú, szabadidő eltöltését szolgáló használata

Vonatkozó jogszabályok

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20. ) Korm. rendelet 2.§ (6) és (9) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés 12. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (15. § (1) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 40/A.§, 71. § (1) bekezdés, 98..§ (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés), 116.§;
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7.§, 8.§, 11.§ (8) bekezdés, 17.§ (2)-(5) bekezdés;
Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 1.§. (2)-(3) bekezdés, 2.§ (3) bekezdés, 7.§, 49.§ (3) bekezdés, 58.§;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet 2. § (1-3) bekezdés, 3.§ (1)-(1a) bekezdés, 2.mellélet;
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 7/A. § b) pont;
A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. I. ) KöViM rendelet 1.§-5.§, 2. számú melléklet

Kulcsszavak

lajstrom, hajólajstrom, tulajdonjog bejegyzés, tulajdonjog változás, lajstromba bejegyzehető jogok és tények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858