Ugrás a menüre

Hajóokmányok pótlása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00053

Az ügy rövid leírása

A hajók elveszett, vagy megsemmisült - különöző adatait tartalmazó - okmányainak pótlására vonatkozó eljárás

Ki jogosult az eljárásra?

üzembentartó, tulajdonos, aki lehet természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?


az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. hajóokmányok és egyéb engedélyek pótlása, cseréje 10.000,- Ft
2. okmányok pótlása, cseréje (a fentiek kivételével) 7.000,- Ft
3. továbbá a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-ban foglalt, az eljárás során felmerülő eljárási költségek

Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell befizetni.

Hol intézhetem el?

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

törölve
van fellebbezési lehetőség
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
15 nap
elsőfokú eljárás díjával megegyező

Amit még érdemes tudni (GYIK)

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A HAJÓOKMÁNYOK PÓTLÁSA IRÁNTI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

1. KÉRDÉS: A hajóokmányok pótlása iránti kérelem kérdésében mely jogszabályhely irányadó?
VÁLASZ: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés d) pont, Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés, 58. §, A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet.

2. KÉRDÉS: A hajóokmányok pótlása iránti kérelem kérdésében mely hatóság az eljáró hatóság?
VÁLASZ: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés d) pontja alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala.

3. KÉRDÉS: Hol tartja nyilván a hajózási hatóság az úszólétesítmények okmányainak alapjául szolgáló adatokat?
VÁLASZ: Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-nak rendelkezései alapján a hajólajstromban.

4. KÉRDÉS: Hogyan kell megfizetni az eljárás díját?
VÁLASZ: A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell befizetni.

Fontosabb fogalmak

Hajóokmányok pótlása kérelemmel kapcsolatos eljárással összefüggő fogalmak

• csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő
a) emberi erővel hajtott, felépítménnyel nem rendelkező vízijármű, amelynek testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket,
b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;
• egyéb úszólétesítmény: vízi járműnek, úszómunkagépnek vagy úszóműnek nem minősülő úszólétesítmény;
• gazdasági célú hajózási tevékenység: ellenszolgáltatásért, illetőleg egyéb gazdasági tevékenység kiszolgálása során, vagy annak érdekében végzett hajózási tevékenység;
• gyorsjáratú hajó: az a hajó - a kishajók kivételével - amely a 40 km/h-t meghaladó holtvízi sebességgel való közlekedésre alkalmas, és ezt a hajóbizonyítványába bejegyezték;
• hajó: építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízi jármű;
• hajóosztályozás: a hajó megfelelőségének, műszaki állapotának hajóosztályozó társaság által végzett vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása;
• hajózási tevékenység: a vízen történő személyszállítás és árufuvarozás, más úszólétesítmény vízen vontatással, tolással vagy mellévett alakzatban való továbbítása, továbbá úszólétesítmény vízen történő nem kedvtelési célú működtetése;
• halászhajó: hal vagy egyéb vízi élőlény kifogásához szükséges berendezésekkel felszerelt és kereskedelmi célú halászatra használt úszólétesítmény;
• kedvtelési célú hajózás: vízijármű nem gazdasági célú, szabadidő eltöltését szolgáló használata;
• kereskedelmi hajó: olyan hajó, amellyel gazdasági célú hajózási tevékenységet végeznek, a halászhajó kivételével;
• kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el;
• nagyhajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méter vagy annál nagyobb, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb;
• önjáró úszómunkagép: helyváltoztatásra önállóan alkalmas úszómunkagép;
• révhajó, révcsónak: csak személyeket szállító komp;
• személyhajó: a hajózási hatóság által 12 főnél több utas rendeltetésszerű szállítására alkalmasnak nyilvánított hajó;
• tartályhajó: a hajótestben kialakított vagy a hajón rögzített tartályokban folyékony rakomány továbbítására alkalmassá nyilvánított hajó;
• úszómunkagép: a vízi munka végzésére alkalmas úszólétesítmény, amely rendeltetésénél fogva nem végez árufuvarozást, illetőleg személyszállítást;
• úszólétesítmény: víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés;
• versenyhajó: versenyszerű sporttevékenység folytatására felszerelt és használt kishajó;
• vízi jármű: vízen való közlekedésre, szállításra, illetve más úszólétesítmény továbbítására szolgáló - úszómunkagépnek, úszóműnek és egyéb úszólétesítménynek nem minősülő - úszólétesítmény;
• víziközlekedés: vízen úszólétesítménnyel végzett helyváltoztatás. A víziközlekedési tevékenység része továbbá az úszólétesítmények kiszolgálásával kapcsolatos létesítmények (pl. kikötő) működtetése is;
• katonai úszólétesítmény: a Magyar Honvédség állományába tartozó, katonai célú víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés;

Vonatkozó jogszabályok

• A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22. §, 29. §, 33. §, 37. §, 51. §, 71. § 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 153.§,
• A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § 87. § 7., 8., 9., 13., 15., 18., 19., 21., 24., 27., 30., 32., 34., 36.,37., 38., 40., 40a., 42., 43., 48. pontjai
• A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (6) és (9) bekezdései, 7. § (3) bekezdés d) pont,
• Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 5. §, 10. §,
• A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 25. pont, 26. f) pont,

Kulcsszavak

hajó, okmány, lajstrom, pótlás, nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858