Ugrás a menüre

Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00062

Az ügy rövid leírása

Az Ügyfél tájékoztatása az alábbiakról. Kérelemre induló eljárás, amelyben az eljáró hatóság elvégzi az úszólétesítmény önkéntes üzemképességi vizsgálatát. Az üzemképesség megállapítása szemle keretében történik. A vizsgálat kiterjed: az úszólétesítmény testszerkezetére; a fő- és segédgépekre, valamint a hajtó berendezésekre; a kazánokra, a lég- és üzemanyagtartályokra, a csővezetékekre és szerelvényekre; a villamos berendezésekre és vezetékekre; a horgony- és kormányberendezésre; a vontató-, a toló- és a kikötésre szolgáló berendezésekre; a mentőeszközökre, a mentő- és a szolgálati csónakokra, a csónakdarukra, valamint a rakodó darukra; a hajózási jelző eszközökre és navigációs berendezésekre (jelzőlámpa, hangjelző eszköz, radar stb.); valamint arra, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi, valamint egyéb előírásoknak.

Ki jogosult az eljárásra?

úszólétesítmény tulajdonosa
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmet az úszólétesítmény tulajdonosának a hajózási hatóságtól írásban, a 8. melléklet függeléke szerinti adattartalmú, a hajózási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell kérnie. A kérelmet legalább 10 nappal a szemle kért időpontja előtt kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell vizsgálati díj befizetéséről szóló igazolást.

Milyen iratok szükségesek?

törölve

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Az úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálatának hatósági eljárási díja:
a) nagyhajónál, önjáró úszómunkagépnél, gépi üzemű kompnál, továbbá személyszállításra vagy nagyhajók továbbítására szolgáló kishajónál, illetve kereskedelmi célú úszóműveknél
151 000 Ft
b) gépnélküli nagyhajónál, nem önjáró kompnál, nem önjáró úszómunkagépnél, felépítménnyel rendelkező úszóműnél
96 000 Ft
c) az a) pontba nem tartozó kishajónál, felépítmény nélküli úszóműnél
65 000 Ft
d) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, továbbá motoros vízi sporteszköznél, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert nem éri el
46 000 Ft
e) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 9 métert eléri, azonban a 12 métert nem haladja meg
87 000 Ft
f) kedvtelési célból üzemeltetett gépi vagy vitorlás meghajtású kishajónál, ha annak hajótesten mért hossza a 12 métert meghaladja
111 000 Ft
g) a hajó veszélyes áru szállítására, tárolására történő alkalmasságának vizsgálata, amennyiben azokat külön eljárásban nyújtják be
151 000 Ft; Továbbá a szemlét kérőt terheli a szemlebizottság két szakértőjének díjazása (10.000,- Ft/óra/tag), amelyet a szemlekérelem benyújtásakor előlegként a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 4. § (2) a) és b) pontjának megfelelően kell megfizetni.; Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell befizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap) az irányadó

Jogorvoslati lehetőség

törölve
Van lehetőség fellebbezésre.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
A fellebbezést döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
Az első fokon eljáró hajózási hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával.
A hatóság azon végzései tekintetében lefolytatott jogorvoslati eljárások díja, amelyek ellen önálló fellebbezésnek van helye, 9000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalnál, postai úton (1066 Budapest, Teréz krt. 62.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben.
Mely jogszabályok megismerése célszerű a kérelem benyújtása előtt?
belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
A kérelem előterjesztésére rendelkezésre áll formanyomtatvány?
Igen, a www.nkh.hu oldalról letölthető "Szemlekérelem" nyomtatvány.
Mekkora az eljárásért fizetendő illeték összege?
Az eljárásért fizetendő díjat a hajózási hatósági eljárás díjairól szól 29/2001. (IX. I.) KöViM rendelet melléklete tartalmazza, a szemle díja úszólétesítmény fajtánként eltérő.
Hogyan kell megfizetni a díjat?
Az elsőfokú eljárás díját az eljárás kezdeményezőjének a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámlájára az eljárás kezdeményezésével, illetve a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell befizetni.

Fontosabb fogalmak

belvízi, illetőleg tengeri hajó: rendeltetésének megfelelő, nyilvántartásba vett, és építése, berendezése és felszerelése alapján belvízi, illetőleg tengeri közlekedésre alkalmas vízijármű; egyéb úszólétesítmény: vízijárműnek, úszómunkagépnek vagy úszóműnek nem minősülő úszólétesítmény; hajó: építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízijármű; hajóosztályozás: a hajó megfelelőségének, műszaki állapotának hajóosztályozó társaság által végzett vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása; kishajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 20 métert nem éri el, valamint az a tengeri hajó, amelynek a hajótesten mért hossza a 24 métert nem éri el; komp: vízen történő közútpótló átkelésre szolgáló, személyeket és közúti járműveket szállító, a hajózási hatóság által kompnak (önjáró, nem önjáró, köteles komp, továbbá a révhajó és a révcsónak) minősített vízijármű; nagyhajó: az a belvízi hajó, amelynek a hajótesten mért hossza 20 méter vagy annál nagyobb, valamint az a tengeri hajó, amelynek hajótesten mért hossza 24 méter vagy annál nagyobb; úszómunkagép: a vízimunka végzésére alkalmas úszólétesítmény, amely rendeltetésénél fogva nem végez árufuvarozást, illetőleg személyszállítást; úszólétesítmény: víziközlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés; úszómű: helyváltoztatásra nem szolgáló, önálló meghajtással nem rendelkező, vízen munkát nem végző úszólétesítmény; üzemben tartó: az úszólétesítmény, illetve kikötő tulajdonosa, valamint aki az úszólétesítmény, illetve kikötő szerződés alapján vagy más jogcímen való üzemben tartására jogosult; A víziközlekedésssel kapcsolatos további fogalmakat tartalmaz a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény.

Vonatkozó jogszabályok

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (6), (9) bekezdés, 7. § (2) bekezdés 16. pont; belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 6.§ (6) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 2. melléklet I. rész, 2. Fejezet 2.02. cikk 1, 2.10 cikk, 6. melléklet; a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 3. § (1), (1a) bekezdés, 1. számú melléklet 3. a)-g) pont, 42.; a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 4. § (5) bekezdés, a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 7/A. §; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

kérelem, úszólétesítmény, üzemképességi vizsgálat, önkéntes, hajó, hajózási hatóság, szemle, hajózásra alkalmasság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858