Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00121

Az ügy rövid leírása

A közúti járművezetők képzése, valamint a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése képzési engedély alapján, iskolavezető szakmai irányítása mellett végezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján:
I. Közúti járművezetők képzése végezhető közoktatási intézményben is közoktatási tevékenység keretében, amennyiben:
a) az adott képzésre vonatkozóan a közlekedési hatóság által meghatározott tanterv beépült az intézménynek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) szerinti helyi tantervébe, pedagógiai programjába,
b) a közoktatási intézmény a képzés jogszabályban meghatározott feltételeit és ügyvitelét teljesíti,
c) az a) pont szerinti helyi tantervet, pedagógiai programot a Kt. 44. § (1) bekezdés rendelkezései szerint a nevelő testület elfogadta, és a fenntartó jóváhagyta, továbbá a képzés indítása előtt a közlekedési hatóság részére előzetesen benyújtotta, valamint
d) a közoktatási intézmény a képzés indítását a közlekedési hatóságnak előzetesen bejelentette. /Jogosultak köre továbbá: az egyéni vállalkozó, egyéni cég ill. gazdasági társaság, melyek tevékenységi körében szerepel a járművezető oktatás és/vagy m.s.n. egyéb oktatás./
II. A járművezetői vizsgabiztosok és az iskolavezetők képzésére, továbbképzésére engedélyt szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény kaphat. A szakoktatók képzése szakirányú műszaki felsőoktatási intézményben, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által akkreditált BSc alapszakon történik.
Az általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Képviselet esetén a meghatalmazást szintén csatolni kell.
Továbbá: 1. kérelem és nyilatkozatok
2. egyéni vállalkozói igazolvány másolata, vagy a nyilvántartási/adószám szám feltüntetése, gazdasági társaság esetén cégjegyzékszám/adószám feltüntetése
3. a díjrendeletben (84/2009. (XII. 30.) KHEM rend.) előírt eljárási díj átutalását/befizetését igazoló dokumentum csatolása (Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél befizethető, átutalás esetén az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00290713-38100004)
- első képzési engedély esetén - 3 kategóriáig, ill. közúti közlekedési szakember képesítés-fajtáig, utánképzési program fajtáig - 67 500 Ft.
- további engedélyek kategóriánként vagy fajtánként 22 500 Ft.
4. a képzőszerv neve/az autósiskola fantázianeve, elérhetőségi címei, telefonszámai, e-mail címe és internetes elérhetősége
5. Személyi feltételek meglétének dokumentációi:
- iskolavezető (neve, telefonszáma, e-mail címe, a tevékenység végzésére érvényes szerződése)
- az egyes tantárgyak oktatásával megbízott előadók képesítései és szándéknyilatkozatai
6. Tárgyi feltételek meglétének dokumentációi:
- az ügyfélfogadó helység biztosításának módja, pontos helye és az ügyfélfogadási idő feltüntetése, URL cím, e-mail cím, telefonszámok.
- vállalkozási feltételek és írásos tájékoztatók csatolása
- a jogszabályban előírt tantermek pontos címe és azok felszereltségének biztosítására vonatkozó nyilatkozat/bérleti szerződések
- a rutinpálya/gyakorlópálya megjelölése (pontos címe) és biztosításának módja
- az oktatni kívánt kategóriának megfelelő, jogszabályban előírt járművek biztosításának módja, érvényes forgalmi engedélyek és oktatójármű igazolások (AM kategóriás képzés esetén a kötelező felelősségbiztosítás befizetésének igazolása)
- szaktanfolyami képzés esetén a képzés feltételéül, jogszabályokban előírt egyéb tárgyi feltételek biztosításának módja (pl.: a szimulátor és az instruktor biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodás, vagy csúszós pálya biztosítása GKI képzés esetén, járművek, ADR képzés esetén egyéb felszerelések, berendezések)
- az úgynevezett nagykategóriák esetén a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgy oktatásához megfelelő terem biztosítása („Bü terem” érvényes szerződése, tehát „C”, „D”, „T”, „Trolibusz”, „C1”, „D1”, „B+E”, „C+E”, „C1+E”, „D+E” és „D1+E” esetén „Bü terem” biztosítására vonatkozó nyilatkozat és érvényes bérleti szerződés)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás hatósági díj köteles, ennek mértéke:
a) első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig: 67.500,- Ft,
b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánként vagy fajtánként: 22.500,- Ft. Megfizetés módja: átutalással a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára, vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyi pénztárába.
A befizetésről szóló igazolást a kérelemhez mellékelni kell.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hova és hogyan kell benyújtanom a kérelmet?
A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalhoz kell benyújtani. Hova és hogyan kell befizetnem az eljárás díját?
Az eljárás díját a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben megfizetni. Mennyi időn belül hoznak döntést a kérelem kapcsán?
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 21 nap.

Fontosabb fogalmak

Közúti közlekedési szakember: a szakoktató, az iskolavezető, a vizsgabiztos, továbbá
1. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott
- személytaxis szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató járművezető,
- személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató járművezető,
- személytaxis vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
- személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
2. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
3. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető,
4. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéshez kötött tevékenységet folytató gépjárművezető,
5. a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelői jogosítványhoz kötött tevékenységet folytató gépkezelő,
6. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérői képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
7. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott, autógáz-biztonsági képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
8. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló külön jogszabályban meghatározott
- veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéshez kötött tevékenységet folytató személy,
- veszélyesáru-szállító gépjárművezető,
9. a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető,
10. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető.
Szakoktató: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a közúti járművezető képzésben oktatóként résztvevő személy.
Vizsgabiztos: a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott, a közúti járművezetők vizsgáztatását végző személy (járművezetői vizsgabiztos), valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását végző személy (szaktanfolyami vizsgabiztos).
Iskolavezető: a képző szerv szakmai irányításáért felelős személy, aki a képző szerv tagja vagy munkavállalója, és akit az iskolavezetői névjegyzékbe felvettek.
Képző szerv: a képzési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási intézmény.
Képzés: a közúti járművezetők alap- és középfokú oktatási intézményben (a továbbiakban: közoktatási intézmény), vagy tanfolyamon történő, valamint a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyamon történő oktatása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm rendelet 4. § (2) bekezdés 10. pont
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet Melléklet III. 19. pont, 2. § (3) bekezdés, továbbá a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló (24/2005. IV.21.) GKM rendelet

Kulcsszavak

Közúti közlekedési szakember Vizsgabiztos Szakoktató Iskolavezető Képzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858