Ugrás a menüre

Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00090

Az ügy rövid leírása

A szakszolgálati engedély azt igazolja, hogy a légijármű vezetője, illetve a szakszemélyzet tagja a tevékenység ellátására szakmailag, továbbá egészségügyi és közbiztonsági szempontból alkalmas. Szakszemélyzet tagja a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó személyzet, a légiutaskísérő, valamint a hajózó mérnökök és navigátorok, repülésüzemi tisztek, valamint légijármű szerelők.

Ki jogosult az eljárásra?

Természetes személyek
lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező neve, születési helye, dátuma, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, anyanyelve, iskolai végzettsége, telefonszáma, a kérelmezett szakszolgálati engedély megjelölése

Milyen iratok szükségesek?

Tekintettel arra, hogy számos különböző szakszolgálati engedély van, mindegyik esetén a vonatkozó jogszabály külön-külön határozza meg a csatolandó dokumentumok körét. A legfontosabbak: az iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata, az elméleti vizsgát igazoló jegyzőkönyv fénymásolata, típusjogosítás elméleti ismereti vizsga kérelem, típusjogosítás jártassági vizsga kérelem, típusjogosítás meghosszabbítás kérelem, a repülési napló fénymásolata, a légiközlekedési hatóság által megtartott elméleti tanfolyam sikeres elvégzését igazoló jegyzőkönyv fénymásolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás hatósági díj köteles, ennek mértéke a szakszolgálati engedély típusától függ. A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00290713-38100004 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

Hol intézhetem el?

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

Bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A döntés ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási per iránti keresetlevelet 3 (három) példányban az első fokon eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszternél, alperesként történő megjelölésével – de a Fővárosi Törvényszékhez címzetten – lehet benyújtani a vitatott döntés közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Tájékoztatom, hogy ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A bírósági eljárás illetékköteles, az illetéket a bíróság döntése szerint kell megfizetni.
Nem releváns


Nem releváns


Nem releváns


Nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az egészségügyi alkalmasságot is igazolja-e a szakszolgálati engedély? Nem. Az egészségügyi alkalmasságot önálló szakszolgálati engedély igazolja, amely szintén feltétele a szakszolgálati tevékenység folytatásának. Milyen módon kaphatja meg a kérelmező a kiállított szakszolgálati engedélyt? A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozhat, hogy személyesen kívánja átvenni az engedélyt (ebben az esetben a Hatóság az engedély elkészültéről elektronikus levélben vagy telefonon értesíti), vagy az engedély postai úton történő megküldését kéri.

Fontosabb fogalmak

A hajózó személyzet és a légijármű szerelők esetén a szakszolgálati engedélyt nemcsak nemzeti, hanem európai uniós jogszabályok is szabályozzák. Ezeknél a szakmacsoportoknál így megkülönböztethetünk nemzeti hatáskörben kiadott, és nemzetközi követelményrendszer teljesítését követően kiadott szakszolgálati engedélyeket.

Vonatkozó jogszabályok

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. §, 80. §, 114. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. §  A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet. A polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet. A polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet

Kulcsszavak

Szakszolgálati engedély Jogosítások Szakszolgálati tevékenység

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858