Ugrás a menüre

7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00128

Az ügy rövid leírása

A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető rendelkezik-e azokkal a pszichológiai jellemzőkkel, döntési, cselekvési képességekkel, amelyek a biztonságos járművezetési tevékenységhez szükségesek. Rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel, képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.
Az ügyfélnek személyesen kell megjelennie, és különböző (írásbeli, szóbeli, műszeres) pszichológiai vizsgálatokban részt vennie.

Ki jogosult az eljárásra?

A gépjárművezető.
A ügyfél csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A ügyfél neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, vezetői engedélye száma, járműkategóriára vonatkozó adatai.

Milyen iratok szükségesek?

Egészségügyi 2. csoportú alkalmassági vélemény.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 8.310,- Ft.
A befizetés módja: csekken vagy átutalással a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlaszámára.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztály

Ügyintézés határideje

A kérelem ügyintézési határideje: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztályhoz történő beérkezését követő 21 nap. A pályaalkalmassági minősítés ügyintézési határideje: a pályalkalmassági vizsgálatot követő 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálata iránt - jogszabálysértésre hivatkozva – 30 napon belül kereset terjeszthető elő.
-
-
-
-

Amit még érdemes tudni (GYIK)

GYIK

1. Hogyan lehet jelentkezni, milyen nyomtatványok, papírok szükségesek?
Pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezni online felületen, személyesen vagy írásban lehet.
- Online felületen lehet pályaalkalmassági vizsgálatra időpontot foglalni az ügyfélnek legmegfelelőbb napra és órára abban az esetben, ha legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon átutalással befizeti a vizsgálati díjat. Online jelentkezés esetén az időpont lefoglalása után a regisztrált e-mail címre automatikus e-mailt kap a foglalásról és a további teendőkről.
A következő linken keresztül lehet ilyen formában jelentkezni: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh
- Személyesen jelentkezni ügyfélfogadási időben Budapesten, a VIII. kerület, Vajdahunyad u. 45. szám alatt lehet.
- Írásban a Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztály honlapján, a „Letölthető nyomtatványok" menüpontban található „Jelentkezési lap" kitöltésével lehet jelentkezni. A kitöltött, aláírt „Jelentkezési lap”-ot postai úton lehet eljuttatni a hatóság levelezési címére: 1441 Budapest, Pf.: 88.
A jelentkezéshez érvényes egészségügyi 2. csoportú alkalmassági vélemény, valamint I. és II. alkalmassági kategóriákra való jelentkezés esetén két éve folyamatosan hatályos vezetői engedély megléte szükséges.
A jelentkezés regisztrálása után a hatóság az ügyfelet végzésben tájékoztatja a vizsgálat pontos helyéről és idejéről, valamint megküldi a vizsgálati díj befizetéséhez szükséges csekket, melyet a vizsgálat napjáig kell igazoltan befizetni.

2. Mi az a 2. csoportú orvosi?
Ebben az egészségügyi csoportban kell alkalmasnak lennie ahhoz, hogy gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. Max. 5 évre érvényes, utána meg kell újítani. Háziorvos és területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa állíthat ki ilyen szakvéleményt.

3. Mennyi a vizsgálat díja, mikor és hol kell befizetni?
A vizsgálat díja kategóriánként 8.310 Ft. Lehetőség van egyszerre több kategóriára vonatkozóan beadni a jelentkezését; amennyiben egyszerre jelentkezik két vagy több alkalmassági kategóriára, mindegyik kategória vizsgálati díját be kell fizetnie.
A vizsgálati díjat személyes és postai úton történő jelentkezés esetén csekken, amennyiben az online felületen jelentkezik, átutalással kell kiegyenlítenie.

4. Mit jelent a PÁV, miért kell?
A PÁV mozaikszó, a pályaalkalmassági vizsgálat rövidítése. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vizsgált személynél van-e kizáró oka annak, hogy egy meghatározott gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. A vizsgálat kiterjed mindazokra a képességekre és személyiségvonásokra, melyek a közlekedési magatartást befolyásolják.
Ilyen vizsgálatokat több európai országban is végeznek (pl. Ausztria, Németország, Svájc), ahol szintén rendeletek írják elő a közlekedéspszichológiai teszteljárások végzését a közúti forgalomban tanúsított valós viselkedés bejóslására.

5. Mi történik a PÁV vizsgálaton?
A vizsgálat műszeres képességvizsgálatokból, pszichológiai tesztekből, valamint egy - a közlekedési előéletre kiterjedő - kérdőív kitöltéséből áll. Bizonyos esetekben a vizsgálat részét képezi a pszichológussal folytatott személyes beszélgetés is.

6. Hogyan függ össze ez a vizsgálat a közlekedéssel, a vezetéssel?
A közlekedési magatartást tágabban kell értelmezni, mint a vezetni tudást. Ez utóbbi inkább képességeinktől függ, míg a közlekedésben egész személyiségünkkel veszünk részt. Ezért fontos, hogy az alkalmasságot kizáró okok feltárása ne csak a képességek vizsgálatára korlátozódjon.
A PÁV 2004 óta alkalmazza pályaalkalmassági vizsgálataiban az osztrák Közlekedésbiztonsági Tanács (Kuratorium für Verkehrssicherheit) által kifejlesztett ART2020 elnevezésű vizsgáló berendezést.
Az eljárás kidolgozásakor és továbbfejlesztésekor az osztrák szakemberek arra törekedtek, hogy egy-egy tesztmutatóhoz (pl. figyelem, tájékozódás, szenzomotoros koordináció, reaktív terhelhetőség) meghatározott vezetői viselkedéseket (pl. körültekintés, sávváltás, sebesség megválasztása, elsőbbségadás) rendeljenek hozzá. A vezetői viselkedés megfigyelésére egy oktató autóban, a viselkedést megfigyelő vizsgáló és egy autóvezető-oktató kíséretében került sor. Emellett a jármű egy műszeres vezetői viselkedés-elemző eszközrendszerrel volt fölszerelve. A vizsgálat kb. 1,5 órát tartott egy autópályát, országutat és városi vezetést tartalmazó standardizált útszakaszon. Az így kapott valós viselkedési adatok, valamint az ART2020 teszteredmények statisztikai feldolgozása jelentős (szignifikáns) összefüggéseket állapított meg. A képesség-és személyiségvizsgálatok során feltárt hiányosságok (pl. a figyelmetlenségből, vagy lassú reakcióidőből eredő bizonytalan, hibás döntések stb.) együtt jártak a valós közlekedési helyzetben megfigyelt balesetveszélyes magatartással.

7. Miért vannak különböző PÁV kategóriák és melyik mire jó?
A gépjárművezetői tevékenység többféle tevékenységformát takar, mint pl. áruszállítás, személyszállítás, vagy megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetése, melyekben a gépjárművezetőknek a balesetmentes vezetés érdekében más-más elvárásoknak kell megfelelniük. Más típusú vezetést (vezetőt) kíván a mentőgépjármű vezetése, illetve például a távolsági busz vezetése. Sokszor mindkét kívánalomnak megfelel valaki, de olykor csak az egyik, vagy a másik tevékenységfajta végzése optimális számára. Ezért születtek a PÁV kategóriák:
PÁV I. - megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez,
PÁV II. - személyszállításhoz és veszélyes áru szállításához (ADR),
PÁV III. - közúti árufuvarozáshoz,
PÁV IV. – gépjárművezetői munkakörön kívül gépjármű vezetéséhez.

8. Mennyi ideig tart a vizsgálat?
Általában 2 óra, de esetenként elérheti a 3-5 órát is. A vizsgálat időtartamát befolyásolja, hogy milyen kategóriá(k)ra kéri a vizsgálatot, ill. olyan egyéni eltérések, mint pl. a feladatvégzés egyéni tempója, vagy pl. az, hogy szükségesek-e ismétlő vagy kiegészítő vizsgálatok.

9. Lehet-e a PÁV-ra gyakorolni? Előnyt jelent-e pl. ha valaki sokat játszik számítógépes játékokat?
Az ART2020 vizsgálatokat ugyan számítógép vezérli, a feladatok azonban nem hasonlítanak a számítógépes játékokhoz. A program audiovizuálisan mutatja be az egyes feladatokat, és gyakoroltatja, mielőtt mérni kezdi a teljesítményét. Ezért felesleges előre gyakorolni bármilyen más műszerrel, vagy számítógépes játékkal.
Továbbá hangsúlyozzuk, hogy az alkalmasság megítélése nem korlátozódik csupán a képességvizsgálatok eredményeire.

10. Igaz-e, hogy a fiataloknak több az esélye?
Az alkalmasság nem feltétlenül korfüggő, de természetesen a kor befolyással bír a képességekre. Azonban mind a fiatalok, mind az idősek rendelkezhetnek gyengébb képességekkel, illetve bírhatnak olyan személyiségjegyekkel, melyek kizáró okot jelenthetnek az alkalmasság megadásában.

11. Milyenek az esélyeim, hogy sikerül?
Mindenkinek egyéni képességeitől függ, hogy sikerül-e a vizsgálata. A vizsgálat során munkatársainknak az célja, hogy mindenki a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtsa a feladatok megoldása közben. Szükség esetén ismétlő, illetve kiegészítő vizsgálatokat is alkalmazunk.

12. Mit jelent az időkorlátos minősítés?
Azt jelenti, hogy az alkalmas minősítést nem határozatlan időre, hanem valamely időtartamra korlátozással kapta. A PÁV minősítések hierarchikus rendszert alkotnak; a magasabb pályaalkalmassági kategória magában foglalja az alacsonyabb kategóriában végzett tevékenységekre való jogosultságot is.
A minősítések a vizsgálati eredmények függvényében 1-5 évig terjedő időtartamra korlátozhatóak. Az időbeli korlátozás az alacsonyabb kategóriákra is vonatkozik. A meghatározott korlátozás lejártával az adott kategóriára vonatkozó alkalmasság, és vele együtt az alacsonyabb kategóriákra vonatkozó alkalmasság is megszűnik.
Két esetben adunk időkorlátos minősítést:
1/ Amikor a rendelet írja elő. A megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetésére adott alkalmas minősítés max. 5 évre adható, ugyanis a tartós és fokozott megterhelés miatt szükséges kontrollálni a vezetési alkalmasságot.
2/ Az időkorlátnak a beválásban van szerepe. Amennyiben a pályaalkalmassági vizsgálat során az eredményei bizonytalanok, de megközelítik a kért PÁV kategória kritériumait, időkorlátot kap, így egy későbbi vizsgálat során lehetősége van bizonyítani, hogy a képességei lehetővé teszik a biztonságos közlekedést hivatásos gépjárművezetőként is.

13. Nem sikerült a PÁV-om. Mit tehetek?
A PÁV egy hatósági eljárás, melyet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló rendelet szabályoz.
A pályaalkalmassági vizsgálat során kizárólag a kért kategóriára vonatkozóan hozunk döntést. Ha a kért kategóriában alkalmatlanak minősítettük, újabb pályaalkalmassági vizsgálatát, azonos vagy magasabb kategóriában a határozatban feltüntetett időpontot követően kérheti. Ez az időpont 1 nap és 2 év közötti lehet, melyről a vizsgálati eredmények függvényében a vizsgáló pszichológus dönt.
Határozatunk ellen nem lehet fellebbezni, de a döntéssel szemben a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással – keresetet terjeszthet elő, melyet az eljáró hatósághoz kell benyújtani, de a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnak kell címezni.

14. Régebben jártam PÁV-on, nem találom a határozatot. Mit tehetek?
Korábban szerzett minősítéséről igazolási kérelem benyújtásával tud igazolást kérni, melyet legegyszerűbben a honlapunkon a „Letölthető nyomtatványok" menüpontban található „Adatlap" kitöltésével tehet meg.
A kitöltött, aláírt adatlapot egy 100 Ft-os illetékbélyeggel ellátva kell hozzánk eljuttatnia postán, vagy személyesen. A korábbi PÁV minősítéséről szóló igazolást nyilvántartási adataink alapján állítjuk ki, és kérésének megfelelően értesítjük, hogy mikor veheti át személyesen, illetve postázzuk az Ön által megadott címre.
Igazolást kiállítani csak az 1978. április 1-je utáni minősítésekről tudunk.
Az ezt megelőzően kiállított PÁV minősítések a hatályos 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet 11. § (6) bekezdésének, valamint a 326/2011. (XII.28) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján igazolhatóak.

Fontosabb fogalmak

Egészségügyi 2. csoportú alkalmassági vélemény: ebben az egészségügyi csoportban kell alkalmasnak lennie ahhoz, hogy gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. Max. 5 évre érvényes, utána meg kell újítania. A jogosítványban 102-es kóddal szerepel. Háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhatja ki.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (5) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 17. § (2)-(3) bekezdés, 100. § (2) és a 109. § (1) bekezdés a) pontja; 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 12. pont; A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 3. §, (4) bekezdés c) pont cb) alpont, (6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés, 5. § (1)-(2) bekezdés, 7-8. §, 10. § (1) és (3) bekezdés, 2. számú melléklet 3. pont;
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont  bb) alpont;
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14/A. § a) pont; 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

jogosítvány, gépjárművezető, PÁV 1. kategória, előzetes pályaalkalmassági vizsgálat, hivatásos sofőr, mentőautó vezetés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858