Ugrás a menüre

Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

Kódszám

MUNKP00048

Az ügy rövid leírása

Vissza nem térítendő támogatás megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadók
A kérelmet benyújtó munkaadó képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
- a munkaadó adatait  - nevét, székhelyét, telephelyét, adószámát (magánszemély munkaadó esetén lakóhelyét, anyja nevét, születési helyét, idejét, adóazonosító jelét, taj számát) - gazdálkodási formáját, ágazatát, TEÁOR számát, KSH számjelét, számlavezető pénzintézetének nevét, címét, a munkaadó számlaszámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

Milyen iratok szükségesek?

 Munkaerőigény bejelentőlap
– Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén: 
- igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
- amennyiben a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét:  cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a munkaadó által az ”eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. (A kormányhivatalnak lehetősége van kizárni a vagylagosságot, amennyiben megjelöli, mely dokumentumot fogadja be.) 
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.)
- egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, Szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat másolatát, mely tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
- magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása,
– A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható), vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (A kormányhivatalnak lehetősége van kizárni a vagylagosságot, amennyiben megjelöli, mely dokumentumot fogadja be.), amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
– nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
– Nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

Hol intézhetem el?

Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal

Ügyintézés határideje

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén amennyiben a tényállás tisztázott (sommás eljárás), (amennyiben a tényállás nem tisztázott kérelem beérkezését követő 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni), a teljes eljárás 60 nap. 


Jogorvoslati lehetőség

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

 


A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban 
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal
Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatal
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A támogatás mértéke és időtartama? Megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben. A Rehabilitációs kártyához kötődő szociális hozzájárulási adó részkedvezmény igénybevétele? Rehabilitációs kártyához kötődő azociális hozzájárulási adó részkedvezmény igénybevétele esetén a bértámogatás alapja a bruttó munkabér és az érvényesített részkedvezmény után fennmaradó szociális hozzájárulási adó fizetés együttes összege.

Fontosabb fogalmak

A bértámogatási iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell a járási hivatalhoz benyújtani. A támogatás mértéke és időtartama: megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évi időtartamra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60%-ának megfelelő összegben.
Megváltozott munkaképességű személy:A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontja szerint testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról
szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (5) bekedése alapján ezeknek a feltételeknek az alábbi személyek felelnek meg:
- akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Orvosszakértői Intézetének, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása szerint legalább az 50 százalékot eléri,
- akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet minősítése szerint legalább 40 százalékos mértékű,
- akinek az egészsége a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 60 százalékos mértékű,
- aki fogyatékossági támogatásra jogosult,
- aki vakok személyi járadékában részesül,
- az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet, illetve a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szerinti szakorvosi igazolással rendelkezik fogyatékosságnak minősülő betegségekről az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételéhez,
- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,
- aki audiológiai szakvélemény alapján mindkét fülre legalább 60 százalékban elvesztette hallását, vagy
- aki az a)-h) pontokban foglaltak szerinti károsodást nem tud igazolni, de egészségkárosodása, fogyatékossága fennáll és foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.
Nettó létszámnövekedés:Meg kell állapítani a munkáltató statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtása napján. Meg kell állapítani a munkáltató 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 12 teljes lezárt naptári hónap alapulvételével.Meg kell vizsgálni, hogy a 12 havi átlagos statisztikai állományi létszám nagyobb-e, mint a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő statisztikai állományi létszám.Amennyiben igen, vagyis a kérelem benyújtásakor meglévő statisztikai állományi létszám kisebb, mint a megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszám, akkor meg kell határozni azon alkalmazottak havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, akiknek a munkaviszonya – jogszabályban meghatározott – preferált módon szűnt meg.A preferált módon megszűnt havi statisztikai állományi létszámokból szintén számolni kell 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámot.A tényleges 12 havi statisztikai állományi létszámból le kell vonni a preferált módon megszűnt jogviszonyokból számított átlagos statisztikai állományi létszámot.Az így kapott létszámot meghaladó létszámfelvétel eredményez nettó létszámnövekedést. A munkaviszony megszűnésének preferált módja: Munkavállaló részéről történő megszüntetés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 78§ (1) bekezdés szerint azonnali hatályú felmondása.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16 §; 54-57. §; 58. § (5) bekezdés
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM. rendelet 11. §; 27. § (5) bekezdés;
A Bizottság 1407/2013/EU rendelete a de minimis támogatásokról, valamint a Bizottság 1408/2013/EU rendelete a mezőgazdasági ágazatban nyújtott de minimisről támogatásokról
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 11.§. (1) bekezdés a) pont
a munka törvénykönyvéről 2012. I. törvény 33. §, 78. §' (1) bekezdés;
a szövetkezetekről 2006. évi X. törvény 8. §,    
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet;
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 15) pont;
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet;
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet;

Kulcsszavak

támogatás időtartama, támogatás mértéke, támogatott munkabér

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858