Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Helyközi utazás támogatása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00026

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal által hosszabb ideje álláskeresőként nyilvántartott személyek munkába helyezési esélyének növelése a foglalkoztatásukhoz nyújtott utazási támogatás folyósításával. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A munkaadó, valamint a 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet. 2. § a) pontjában meghatározott munkavállaló részére, egészben, vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek az őt – a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján – terhelő része.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadó/Munkavállaló
A munkaadó, aki a jogszabályban meghatározott személy foglalkoztatását vállalja és a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működésével összefüggő okból – hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát nem szüntette meg, valamint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

A kérelmet a munkaadó vagy annak meghatalmazottja, illetve a munkavállaló nyújthatja be. 

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
A munkáltatóra vonatkozó azonosító adatokat
  -Szervezet esetén: név, székhely, telephely, levelezési cím, adószám, gazdálkodási forma, KSH jel, ágazat, TEÁOR szám, képviseletre jogosult neve és telefonszáma, kapcsolattartó neve és telefonszáma, valamint email címe, valamennyi   számlavezető pénzintézetének neve és címe, és pénzforgalmi jelzőszáma, számlaszáma
  -Természetes személy esetén név, születési név, lakóhely, tartózkodási hely, anyja neve, születési ideje és helye, TAJ száma, adószáma és adóazonosító jele, állampolgársága, érvényes úti okmány száma, telefonszáma, email címe,valamennyi számlavezető pénzintézetének neve és címe, és pénzforgalmi jelzőszáma, számlaszáma);
A foglalkoztatni kívánt álláskereső(k) érintett munkavállaló(k) nevét,születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét), munkakörét; a foglalkoztatás tervezett helyét;
A munkaadó/munkavállaló költségeinek megjelölését; az igényelt támogatás mértékét, időtartamát, havi és teljes összegét; a támogatást igénylő nyilatkozatait.
A munkába járás módját.
Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, erre vonatkozó kérelmét a munkaadó kérelmével együtt kell benyújtani és elbírálni. Ebben az esetben meg kell adni a kérelmező nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakó vagy tartózkodási helyét, nyilvántartásba vételének kezdetét, munkavégzésének helyét, valamint a közlekedési eszköz megnevezését, az utazási távolságot, a várható havi költséget és ebből a munkavállalót terhelő költségrészt, az igényel támogatás összegét és időtartamát.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
- a munkavállaló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a saját költség megtérítését igényli-e (amennyiben igen, a Kérelem munkavállaló részére biztosított oldalát értelemszerűen és teljes körűen ki kell töltenie).
- munkaerő-igény bejelentőlap,
- tájékoztató a de minimis támogatások szabályairól (Ezen iratot az ügyfél aláírása után kell az aktában elhelyezni.),
- még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
- cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
- ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A kirendeltség kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
- egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott adatlap (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/)
- egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
- mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén tb-bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat, 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
- magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása.
- nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,
- átláthatósági nyilatkozat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

 

Hol intézhetem el?

Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala

Ügyintézés határideje

8 nap a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén amennyiben a tényállás tisztázott (sommás eljárás), (amennyiben a tényállás nem tisztázott kérelem beérkezését követő 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni), a teljes eljárás 60 nap. 


Jogorvoslati lehetőség

Fellebezésre korlátozottan van lehetőség.

A hivatal jogszabályi feltétel hiányában hozott elutasító határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított tizenöt napon belül jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva van lehetőség fellebbezni. A hivatal mérlegelési jogkörében meghozott elutasító határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, kivéve, ha a kérelem elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor, vagy a határozatot hozó szerv a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette.

 


Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal 


Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala
15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi időre adható a támogatás?A helyközi utazás támogatása,legfeljebb egy évre adható.
Milyen mértékű támogatás adható? A munkáltató megtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében a díjának legalább 86 %-át. A munkáltató átvállalhatja a költségek akár 100%-át is. Ebben az esetben a munkáltató részére támogatásként megtéríthető akár a költségek 100%-a, de legfeljebb az általa vállalt mértékű költség támogatható. A munkavállaló számára a munkáltatónak nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan a járási hivatal mérlegelési jogkörében eljárva megtérítheti a munkavállaló munkába járást szolgáló bérletének vagy teljes árú menetjegyének legfeljebb 14 %-át. A munkavállaló részére a munkába járáshoz az Szja. tv 25. § (2) bekezdésében foglalt összeg 60%-a, a saját gépjárművel történő munkába járás esetén.
Hogyan kell a támogatást igényelni? A munkaadó támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatalnál adhatja be, a rendelkezésre bocsátott iratmintán.
Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, azt csak a munkaadó kérelmével együtt nyújthatja be a foglalkoztatást megelőzően
Mi az a de minimis támogatás? Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 eurónak, illetve az éves mezőgazdasági termelés 0,75 %-ában megállapított küszöbértéknek megfelelő forintösszeget. Támogatási kérelem benyújtása? A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania a illetékes járási hivatalhoz .

Fontosabb fogalmak

Támogatás időtartama: a helyközi utazás támogatása,legfeljebb egy évre adható.
Támogatás mértéke:A munkáltató megtéríti a munkavállalónak a munkába járást szolgáló bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében a díjának legalább 86 %-át. A munkáltató átvállalhatja a költségek akár 100%-át is. Ebben az esetben a munkáltató részére támogatásként megtéríthető akár a költségek 100%-a, de legfeljebb az általa vállalt mértékű költség támogatható. A munkavállaló számára a munkáltatónak nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan a kirendeltség mérlegelési jogkörében eljárva megtérítheti a munkavállaló munkába járást szolgáló bérletének vagy teljes árú menetjegyének legfeljebb 14 %-át.
A munkavállaló részére a munkába járáshoz az Szja. tv 25. § (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60% akkor, ha saját gépjárművel történik a munkába járás.
De minimis támogatás:Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 eurónak, illetve az éves mezőgazdasági termelés 0,75 %-ában megállapított küszöbértéknek megfelelő forintösszeget.
Munkába járás:
a. a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából az átutazás során tranzitként használt városban a két helyközi tömegközlekedési eszköz közötti helyi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás,
b. a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közlekedéssel nem tudja elérni,
Napi munkába járás: a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás
Hazautazás: a munkavállaló tartózkodási helyérő – a munkavégzés rendjétől függően – legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyére történő oda- és visszautazása.
Az utazási költség munkáltatót terhelő része a vonatkozó kormányrendelet szerint: A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmi személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának legalább 86%-át, amennyiben a munkavállaló
– belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,
– helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
– elővárosi buszon, HÉV-en,
– menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réven
utazik a munkavégzés helyére, továbbá ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdés, 56. § (3), 58. §

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 13. §, 50 .§ (2) bek. b) c) pontja, 112. §, 116. §, 118. § (3) bek.

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről1996. évi LXXV. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
a munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 2. §, 6. §, 5/A (2) bekezdés §, 7. § (5) bekezdés
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. §
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
A Bizottság 1407/2013/EU rendelete a de minimis támogatásokról, valamint a Bizottság 1408/2013/EU rendelete a mezőgazdasági ágazatban nyújtott de minimisről támogatásokról
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15) pont, 29. § (1) bekezdés, 33. §.

Kulcsszavak

Helyközi utazás támogatása, mobilitás támogatása, utazási támogatás, munkábajárás támogatása, De minimis támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858