Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00027

Az ügy rövid leírása

Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik. Azon munkavállalók munkába helyezésének, illetve munkahelyük megtartásának segítése érdekében, akiknek lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, ahonnan a lakóhely és a munkahely közötti tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazása nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg. A támogatás mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. A támogatás időtartama legfeljebb egy évre állapítható meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Munkaadók
A kérelmet a munkaadó vagy annak meghatalmazottja nyújthatja be.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. A kérelmező adatait
(név, székhely, telephely, adószám, gazdálkodási forma, KSH jel, ágazat, TEÁOR, képviseletre jogosult neve és telefonszáma, kapcsolattartó neve és telefonszáma, valamint email címe, valamennyi számlavezető pénzintézet pénzforgalmi jelzőszáma, számlaszáma - ha a munkáltató szervezet)
(név, születési név, lakóhely, tartózkodási hely, anyja neve, születési idő, TAJ száma, adószáma, adóazonosító jele, állampolgársága, érvényes útiokmányának száma, telefonszáma, email címe, számlavezető pénzintézetének neve és címe, pénzforgalmi jelzőszáma, számlaszáma -ha a munkáltató természetes személy)
2. az érintett munkavállalók státuszát, (megváltozott munkaképességű vagy foglalkoztatás előtt nyilvántartott álláskereső, vagy pályakezdő);
3. a foglalkoztatni kívánt álláskereső(k) érintett munkavállaló(k) nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, nemét, anyja nevét, TAJ számát, lakóhelyét (tartózkodási helyét), munkakörét;
4. a foglalkoztatás tervezett helyét; az oda- és visszautazás időtartamát; a távolságot, az útvonalra vonatkozó autóbuszbérlet árát, a munkaadó/munkavállaló költségeinek megjelölését; az igényelt támogatás mértékét, időtartamát, havi és teljes összegét
5. a szállítóeszköz megnevezését, tulajdonformáját; a szállítás teljes költsége, időtartama, igényelt támogatás összege,
6. a támogatást igénylő nyilatkozatait

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
 Megváltozott munkaképességű személyek esetén a munkaképesség megváltozásáról szóló igazolás másolata,
 Személyszállítási szerződés munkáltató által hitelesített másolata (amennyiben a munkáltató harmadik személlyel szolgáltatási szerződést kötött),
 Munkaerőigény-bejelentőlap (amennyiben a támogatás álláskeresőként nyilvántartott foglalkoztatására irányul),
 Tájékoztató a de minimis támogatások szabályairól,
− még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
− cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
   ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata   
− egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott adatlap https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
− egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, Szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat
− mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén az őstermelői tevékenységet bizonyító, 15 napnál nem régebbi hivatalos igazolás, mezőgazdasági termelő esetén tb-bejelentkezés másolata, vagy a bemutatott őstermelői igazolvány ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
− magánszemély munkaadó esetén a kérelemben feltüntetett adatok igazolására a személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya ügyintéző részére történő bemutatása.
− A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (a járási hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be), amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
− nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,

− átláthatósági nyilatkozat 
 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Költség- és illetékmentes eljárás

 


Hol intézhetem el?

Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő:

-sommás eljárásban 8 nap,

-teljes eljárásban 60 nap.


Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg. 
Első fokon a kormányhivatal hoz döntést, amely döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól kérheti a döntés felülvizsgálatát. 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A jogorvoslati kérelmet annál a kormányhivatalnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. 
30 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi időre kérhető a támogatás?A csoportos személyszállítás támogatása,legfeljebb egy évre adható.
Milyen mértékű a támogatás? A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.
Hol kell a támogatást igényelni?A munkaadó támogatás iránti kérelmét a székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségen adhatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.
Mit jelent a de minimis támogatás?Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 eurónak, illetve az éves mezőgazdasági termelés 0,75 %-ában megállapított küszöbértéknek megfelelő forintösszeget.
Mikor kell benyújtani a támogatási kérelmet? A munkaadónak a támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell benyújtania a illetékes kirendeltséghez.

Fontosabb fogalmak

Támogatás időtartama: a csoportos személyszállítás támogatása,legfeljebb egy évre adható. A támogatás mértéke: a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.
De minimis támogatás:Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. §, 56. §(3) bekezdés, 58. § (5)
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 13. §, 50 .§ (2) bek. b) c) pontja, 112. §, 116. §, 118. § (3) bek.
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről 1996. évi LXXV. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
a munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §, 5/A § (2) bekezdés, 6. § (3) bekezdés, 7. § (5) bekezdés,
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. §
a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3-4. §
67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
a Bizottság 1407/2013/EU rendelete a de minimis támogatásokról, valamint a Bizottság 1408/2013/EU rendelete a mezőgazdasági ágazatban nyújtott de minimisről támogatásokról
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15) pont, 29. § (19 bekezdés, a Bizottság 1998/2006/EK Rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról

Kulcsszavak

csoportos személyszállítás, mobilitási támogatás, utazási támogatás, De minimis támogatás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858