Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00019

Az ügy rövid leírása

az erdő mezőgazdasági művelésbe vonásához, az erdő termelésből való végleges vagy időleges kivonásával járó létesítmény elhelyezéséhez vagy tevékenység gyakorlásához, illetőleg az erdő termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény elhelyezéséhez vagy tevékenység gyakorlásához hatósági engedély; szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonásához előzetes bejelentés szükséges

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki, aki erdő igénybevételével járó tevékenységet szeretne folytatni
Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

kérelmező neve, lakcíme (székhelye); pontosan meg kell határozni a tervezett igénybevétel célját, közérdekkel való összhangját, és alá kell támasztani annak indokoltságát; időleges igénybevétel, és a rendeltetésszerű használat öt évnél rövidebb időtartamú akadályozása esetében a kérelmezőnek meg kell adnia az igénybevétel tervezett kezdő és végső napját.

Milyen iratok szükségesek?

a kérelemhez csatolni kell:
- az erdőtervnek a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsán felmerülő módosításához szükséges dokumentumokat,
- az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges az ingatlan-nyilvántartásról szóló külön jogszabályokban meghatározott, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot és területkimutatást, illetve abban az esetben, ha az igénybevétel teljes földrészletet, vagy teljes alrészletet érint, az ingatlan-nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát a tervezett igénybevétel határainak és föld-, illetve alrészletenkénti területének feltüntetésével,
- az igénybevétellel érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának (jogosultjainak) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az igénybevételhez való hozzájárulását, vagy az igénybevétel céljára vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési jogot igazoló okiratot (ezt közokirattal, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal kell igazolni),
- az erdőtalaj 400 m2-t meghaladó beépítése esetén a humuszos termőréteg feltárását rögzítő jegyzőkönyvet, valamint az abban rögzített eredmények függvényében a humuszos termőréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírást,
- az időleges valamint a rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel esetében a terület újraerdősítésre való alkalmassá tétele érdekében tervezett tevékenységek leírását,
- érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését és az erdőtelepítési jogosultság igazolását,
- a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül,
a bejelentéshez csatolni kell:
- az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonására vonatkozó hozzájárulását,
- amennyiben a szabad rendelkezésű erdőnek csak egy részét érinti a mezőgazdasági művelésbe vonás, a bejelentéshez csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi, hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, melyen fel kell tüntetni a bejelentéssel érintett területet,
- az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: érvényes elvi engedély mellett alapdíj 6500,- Ft, ezen felül földrészletenként 500,- Ft; érvényes elvi engedély hiányában Evt. 77.§ d) pontja esetén alapdíj 25.000,- Ft, ezen felül földrészletenként 2000,- Ft; érvényes elvi engedély hiányában Evt. 77.§ a)-c) pontja esetén alapdíj 60.000,- Ft, ezen felül földrészletenként 7000,- Ft; minden esetben megfizethető befizetési csekken, számlára történő készpénzbefizetéssel, banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Az erdőterület fekvése szerint illetékes, erdészeti hatáskörrel rendelkező járási hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező erdészeti hatósághoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség van
Másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
A jogorvoslati kérelemmel érintett földrészletek számának alapul vételével számított összeg 200%-a (elsőfokú eljárási díj kétszerese)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Mikor kezdhető meg az igénybevétel?
V: Ha a döntés más korlátozást nem tartalmaz, akkor a végleges engedély jogerőre emelkedése után.

2. K: A művelési ág megváltoztatást kinek kell bejelenteni?
V: Az igénybevétel végrehajtása után az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni, az erdészeti hatóságot a földhivatal keresi meg.

3. K: Az igénybevételre tervezett területen lévő faállomány kitermelését hogy kell bejelenteni?
V: Az érintett erdőre erdőterv módosítás kell kérni, a tervezett fakitermelést „egyéb termelés”-ként kell feltüntetni.

Fontosabb fogalmak

- elsődleges rendeltetés – az erdőgazdálkodás hosszú távú célja
- szabad rendelkezésű erdő – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 11.§-nak megfelelő erdő
- erdővédelmi járulék – az erdő igénybevétele fejében fizetendő díj
- csereerdő – az igénybevett erdő helyett a kedvezőtlen környezeti változások mérséklése érdekében telepített erdő

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI.13) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet ; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet ; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

kivonás, építkezés, nyomvonal, vezeték,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858