Ugrás a menüre

Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

Kódszám

MUNKP00082

Az ügy rövid leírása

a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása - a jogszabályban meghatározottak kivételével - munkavállalási engedélyhez kötött. A szezonális foglalkoztatás engedélyezésére a tevékenység jellegének megfelelő speciális engedélyeztetési szabályok vonatkoznak. A szezonális munka a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazatiban végzett tevékenység (növénytermesztés, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, halászat).A szezonális foglalkoztatás 12 hónapon belül legfeljebb 180 napra engedélyezhető. Egy engedélyben a foglalkoztatás több részletben is meghatározható. A foglalkoztatás munkaerő kölcsönzés keretében is engedélyezhető. A szezonális foglalkoztatás engedélyezése munkaerő-piaci vizsgálat nélkül történik. 

Ki jogosult az eljárásra?

nem releváns

Milyen adatokat kell megadni?

foglalkoztató adatai, harmadik országbeli állampolgár adatai, ellátandó tevékenység, betöltendő munkakör adatai, foglalkoztatás jellemzői

Milyen iratok szükségesek?

nem releváns

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre, csak bírósági felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni
az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem támadható meg, bírósági felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon a döntés közlésétől számított 30 napon belül
nem releváns
nem releváns
nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. harmadik országbeli állampolgár kérhet e munkavállalási engedélyt?
Munkavállalási engedélyt az a foglalkoztató kérhet, aki harmadik országbeli állampolgárt kíván foglalkoztatni. A munkavállalási engedély meghatározott foglalkoztatónál történő foglalkoztatás engedélyezésére szól, így a munkavállalási engedélyt is a foglalkoztató kérheti meg. 
2. Mi tekinthető szezonális munkának?
A mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység.

Fontosabb fogalmak

1. mezőgazdaság: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, és halászati ágazat,
2. Szezonális munka: a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység, amely a naptári év bizonyos szakaszához kötődik, az adott évszak feltételeihez kapcsolódó, ismétlődő esemény, vagy események sorozata miatt, amikor az általában zajló műveletek esetében jóval több munkaerőre van szükség.
3. foglalkoztató: aki a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében közvetlenül alkalmazza , illetve aki a harmadik országbeli állampolgár közvetlenül nem alkalmazza, de a harmadik országbeli állampolgárt magyarországi munkavégzésére, a harmadik országbeli állampolgár külföldi munkáltatójával kötött magánjogi szerződés alapján  kerül sor.  
4. kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbe adó alatt Magyarországon nyilvántartásba vett kölcsönbeadót kell érteni. 
6. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
7. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan
8 . külföldi munkáltató: a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező olyan foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint a harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak minősül

Vonatkozó jogszabályok


a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §;
 -a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6. §, 7-8. §, 10-13. §;
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-39. §, 41-44. §, 46-47. §, 50-52. §, 114. § (1) bekezdés;
-a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés;
-a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
-a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §, 29/A § (4) bekezdés;
-a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15-18. §;
 -az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) g) pontja;
-az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. §;
-a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

Szezonális munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858