Ugrás a menüre

Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

Kódszám

MUNKP00088

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedélyben meghatározott magyarországi foglalkoztatása meghiúsul vagy megszűnik, vagy engedélymentessé válik erről a foglalkoztatónak öt napon belül bejelentést kell tenni a kormányhivatalnak . A kormányhivatal a munkavállalási engedélyt visszavonja. Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a kormányhivatal rendbírságot szab ki.

Ki jogosult az eljárásra?

'-az a foglalkoztató  aki részére a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez. Foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak kell tekinteni minden olyan jogviszonyt amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka.  Minden jogképes személy lehet foglalkoztató, így foglalkoztató lehet a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy a természetes személy is); -az a belföldi foglalkoztató aki külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, vagy aki részére a harmadik országbeli állampolgár a megállapodás teljesítése érdekében Magyarország területén munkát végez; -az a foglalkoztató aki meghatározott munkaelvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzést (betanító képzést) folytatja 
nem

Milyen iratok szükségesek?

nem releváns

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

teljes eljárás 10 nap, sommás eljárás esetén 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés ellen bírósági felülvizsgálat kérhető
az elsőfokú döntés ellen bírósági felülvizsgálat kérhető a közléstől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kell a foglalkoztatónak bejelentést tenni? 
A foglalkoztató öt napon belül köteles bejelenteni az illetékes kormányhivatalnak 
a) a munkavállalási engedélyhez kötött munkavállalás meghiúsulását,
b) az engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint
c) ha az engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válik, kivéve, ha az illetékes kormányhivatalnak hivatalból tudomása van a foglalkoztatás engedélymentessé válásáról.
2. Mit kell tartalmaznia a foglalkoztató bejelentésének?
A foglalkoztató bejelentésének tartalmaznia kell 
az munkavállalási engedély számát, 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, továbbá
a foglalkoztatás megszűnése esetén a megszűnés dátumát, illetve a 
foglalkoztatás engedélymentessé válása esetén az engedélymentességet megalapozó okot
3. Hová kell benyújtani a bejelentést?
A bejelentést annál a kormányhivatalnál kell megtenni, aki az érintett munkavállalási engedélyt kiadta.
4. A bejelentésnek van e formanyomtatványa?
5. A bejelentéshez kell-e valamilyen igazolást csatolni?                   

Fontosabb fogalmak

1. foglalkoztató: az, aki részére a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján munkát végez, vagy a külföldi munkáltatóval kötött megállapodást, és a megállapodás teljesítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatja, továbbá akivel kötött megállapodás teljesítése érdekében végez a harmadik országbeli állampolgár a Magyarország területén munkát, illetve aki a betanító képzést folytatja;
2. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan
3. Munkavállalási engedély visszavonása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatási jogosultság visszavonása az abban megjelölt időponttól.
4. Munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás meghiúsulása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatás a foglalkoztató, illetve a munkavállaló döntése alapján, vagy egy körülmények figyelembe vételével nem jön, illetve nem jöhet létre. A munkavállalás meghiúsulásának az időpontja az időpont, amikor a meghiúsulásra okot adó körülmény bekövetkezik (pl. a munkavállaló tartózkodási engedély iránti kérelmét elutasították, vagy a munkavállaló a foglalkoztató részére bejelenti, hogy a munkavállalási szándékától eláll).

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §;
 -a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6. §, 10-14. §;
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-39. §, 41-44. §, 46-47. §, 50-52. §, 114. § (1) bekezdés;
-a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés;
-a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
-a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §, 29/A § (4) bekezdés;
-a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15-18. §;
-a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MÜM rendelet;
 -az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) g) pontja;
-az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. §;
-a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

Munkavállalási engedély visszavonása Munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858