Ugrás a menüre

Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

Kódszám

MUNKP00089

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár szezonális munkavállalási engedélyben meghatározott magyarországi foglalkoztatása meghiúsul vagy megszűnik, vagy engedélymentessé válik erről a foglalkoztatónak öt napon belül bejelentést kell tenni az engedélyt kiadó kormányhivatalnak . A kormányhivatal a munkavállalási engedélyt visszavonja. Amennyiben a munkáltató nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a kormányhivatal rendbírságot szab ki. A szezonális munkavállalási engedély visszavonását hivatalból a jogszabályban meghatározott esetekben a kormányhivatal is kezdeményezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

nem releváns

Milyen adatokat kell megadni?

Foglalkoztató adatai, munkavállalási engedély száma, a foglalkoztató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, a megszűnés esetén a megszűnés időpontja, az engedélymentessé válás esetén a az engedélymentességet megalapozó ok megjelölése 

Milyen iratok szükségesek?

nem releváns

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj mentes

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

teljes eljárás 10 nap, sommás eljárás 8 nap

Jogorvoslati lehetőség

nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés ellen bírósági felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni
az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem támadható meg. A bírósági felülvizsgálati eljárást a döntés közlésétől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon lehet kezdeményezni
nem releváns
nem releváns
nem releváns
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.Mikor kell a foglalkoztatónak bejelentést tenni? 

A foglalkoztató öt napon belül köteles bejelenteni az illetékes kormányhivatalnak 
a) a munkavállalási engedélyhez kötött munkavállalás meghiúsulását,
b) az engedélyben meghatározott foglalkoztatás megszűnését, valamint
c) ha az engedélyben meghatározott foglalkoztatás engedélymentessé válik, kivéve, ha az illetékes kormányhivatalnak hivatalból tudomása van a foglalkoztatás engedélymentessé válásáról.

2. Mit kell tartalmaznia a foglalkoztató bejelentésének?

A foglalkoztató bejelentésének tartalmaznia kell 
az munkavállalási engedély számát, 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás meghiúsult, megszűnt, vagy engedélymentessé vált, továbbá
a foglalkoztatás megszűnése esetén a megszűnés dátumát, illetve a 
foglalkoztatás engedélymentessé válása esetén az engedélymentességet megalapozó okot

3. Hová kell benyújtani a bejelentést?

A bejelentést annál a kormányhivatalnál kell megtenni, aki az érintett munkavállalási engedélyt kiadta.

Fontosabb fogalmak

1. Szezonális munka: a mezőgazdaság foglalkoztatási ágazataiban végzett tevékenység, amely a naptári év bizonyos szakaszához kötődik, az adott évszak feltételeihez kapcsolódó, ismétlődő esemény, vagy események sorozata miatt, amikor az általában zajló műveletek esetében jóval több munkaerőre van szükség.
2. foglalkoztató: aki a harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében közvetlenül alkalmazza ( pl. munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási jogviszony, stb.) keretében, illetve aki a harmadik országbeli állampolgár közvetlenül nem alkalmazza, de a harmadik országbeli állampolgár magyarországi munkavégzésére, a harmadik országbeli állampolgár külföldi munkáltatójával kötött magánjogi szerződés alapján pl. kiküldetés, kirendelés keretében az ő érdekében kerül sor. Erre példa, ha egy belföldi fél külföldi munkáltatóval köt vállalkozói szerződést (pl. termény betakarításra), és a szerződés teljesítéséhez a külföldi munkáltató harmadik országbeli munkavállalói végeznek szezonális munkát, ebben az esetben is a belföldi felet kell foglalkoztatónak tekinteni, függetlenül attól, hogy a belföldi foglalkoztató és a harmadik országbeli állampolgár között valójában nem jön létre munkaviszony, vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszony.
3. kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbe adó alatt Magyarországon nyilvántartásba vett kölcsönbeadót kell érteni.
4. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya a harmadik országbeli állampolgár által a foglalkoztató részére ellenérték fejében végzett munka, ideértve azt is, ha a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatására
a) meghatározott munka elvégzéséhez szükséges begyakorlottság megszerzését célzó képzés (betanító képzés) során, vagy
b) a belföldi foglalkoztatóval kötött megállapodás teljesítése érdekében a külföldi munkáltatóval fennálló jogviszonya alapján kerül sor;
5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgár. Harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan
6 . külföldi munkáltató: a Magyarország területén kívüli székhellyel rendelkező olyan foglalkoztató, aki a harmadik országbeli állampolgárt munkaviszonyban vagy olyan jogviszonyban foglalkoztatja, amelyre tekintettel az adott ország jogszabályai szerint a harmadik országbeli állampolgár alkalmazásban állónak minősül
7. Munkavállalási engedély visszavonása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatási jogosultság visszavonása az abban megjelölt időponttól.
8. Munkavállalási engedélyhez kötött foglalkoztatás meghiúsulása: A munkavállalási engedélyben megjelölt foglalkoztatás a foglalkoztató, illetve a munkavállaló döntése alapján, vagy egy körülmények figyelembe vételével nem jön, illetve nem jöhet létre. A munkavállalás meghiúsulásának az időpontja az időpont, amikor a meghiúsulásra okot adó körülmény bekövetkezik (pl. a munkavállaló tartózkodási engedély iránti kérelmét elutasították, vagy a munkavállaló a foglalkoztató részére bejelenti, hogy a munkavállalási szándékától eláll).

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 2. § és 7. §;
 -a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 3-6. §, 7-8. §;
-Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35-39. §, 41-44. §, 46-47. §, 50-52. §, 114. § (1) bekezdés;
-a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdés;
-a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 14. pont;
-a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 20. §, 29/A § (4) bekezdés;
-a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 15-18. §;
-a rendbírságról szóló 3/1996. (IV.5.) MÜM rendelet;
 -az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4.§, 10.§ (4) g) pontja;
-az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. §;
-a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

szezonális munkavállalási engedély visszavonása Munkavállalási engedély Harmadik országbeli állampolgár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858