Ugrás a menüre

Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00014

Az ügy rövid leírása

Az építésügyi hatóság az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból – építmény bontása, valamint a 2013. január 1. előtt épített, építési engedély nélkül építhető építmény meglétének igazolása céljából – kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a (2)–(4) bekezdés figyelembevételével hatósági bizonyítványt állít ki.

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet elbontottak – mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.

Ki jogosult az eljárásra?

A hatósági bizonyítvány kiállítását az ügyfél - az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak - vagy a polgári jog szerinti jogutódja kezdeményezheti.

Az ügyben az ügyfél törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

(Kizáró ok nincs. A kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint a fogyatékossággal élő személy a törvényes képviselője útján járhat el.)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
1. az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét,
2. az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
3. a kérelem tárgyát, amire a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.

 

 

Milyen iratok szükségesek?

Mellékelni kell (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
- az eljárási illeték befizetésének igazolását,
- az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a földrészleten valamennyi épületet elbontottak – a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot.
- a bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány illetéke 10 000 forint.
Az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány illetékmentes.

Az elektronikus úton kezdeményezett eljárás illetékét
a) átutalási megbízással (ideértve a készpénz-átutalási megbízást is) vagy
b) ha erre lehetőség van, bankkártyával
c) az Építésügyi Fizetési Portál (https://efp.e-epites.hu) használatával az EFER-en keresztül.

A Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlára történik a befizetés, illetve az átutalás.
Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

Építésügyi Fizetési Portál, elérhetősége: https://efp.e-epites.hu
A fizetés előtt az ÉTDR-ben létre kell hozni a kérelemhez tartozó tárhelyet, mivel a fizetéskor meg kell adni annak azonosítóját.

Hol intézhetem el?

Az általános építésügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal mindazon építésügyi hatósági ügyekben eljár, amelyet jogszabály nem utal más hatóság hatáskörébe (pl. sajátos építmények építését engedélyező sajátos építésügyi hatóság hatáskörébe).

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elbírálásában az az építésügyi hatóság az illetékes, amelynek területén az ügy tárgyát képező építési tevékenységgel érintett telek fekszik.

A kormányablakban benyújtott kérelem továbbításra kerül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.

 

Ügyintézés határideje

Az eljárás ügyintézési határideje: 25 nap.

Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján (a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon) kezdődik. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség a fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.
Az építésügyi hatóság határozata a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozva annak felülvizsgálatát lehet kérni, a határozat ellen közigazgatási per indítható. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincsen helye, a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában a jogorvoslati jog az eljárást megszüntető végzés ellen indítható közigazgatási per keretében gyakorolható. A jogi képviselet nem kötelező. Az építésügyi hatóság végleges döntésének felülvizsgálata iránti eljárás illetékköteles, az illeték összege 30.000 forint, melynek tekintetében a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.
A keresetlevelet az illetékes törvényszékhez kell címezni.
A keresetlevelet az építésügyi hatósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az elektronikus ügyintézés szabályai szerint nyújthatja be.
Az építésügyi hatóság végleges döntését a közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megtámadni.

Az építésügyi hatóság végleges döntésének felülvizsgálata iránti eljárás illetékköteles, az illeték összege 30.000 forint.
.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol lehet a kérelmet benyújtani?
Az építésügyi hatóságnál, integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakban) lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

ÉTDR: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer

OÉNY: az Országos Építésügyi Nyilvántartás, amely az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere.


Az OÉNY működését elősegítő elektronikus alkalmazások:
a) e-bírság: az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kiszabott építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és eljárási bírságok megállapítását, behajtását, kezelését támogató és a végrehajtást követő, a Nyilvántartásnak adatot szolgáltató elektronikus alkalmazás,
b) e-építési napló: olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a Nyilvántartásba kerülését,
c) e-kezelő felület: a Nyilvántartás valamennyi adatállományából lekérdezést biztosító, meghatározott cél érdekében adott helyrajzi számhoz adatokat, dokumentumokat hozzárendelő elektronikus alkalmazás (webes felület),
d) e-statisztika: a Nyilvántartás működését elősegítő elektronikus alkalmazásokban keletkezett adatok és dokumentumok összesített adatait, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok személyi, tárgyi feltételeinek, továbbá a döntés-előkészítők és döntéseik évenként, hatóságonként, ügyfajtánként és döntéstípusonként összesített adatait kezelő és azokból jelentések készítő elektronikus alkalmazás,
e) e-szankció: az egyes szabálytalanságok tekintetében az építési folyamat résztvevőivel szemben alkalmazott szankciók tényének, adatainak a Nyilvántartásban történő kezelését támogató elektronikus alkalmazás,
f) e-tanúsítás: olyan elektronikus alkalmazás, amely kizárólagosan biztosítja az energetikai tanúsító személyek és szervezetek számára a hiteles energetikai tanúsítvány elektronikus formában történő előállítását és annak a Nyilvántartásba vételét,
g) építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR): az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, mely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat a Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak,
h) építésügyi monitoring (ÉMO): településrendezési és építésügyi feladatokat támogató elektronikus térinformatikai alkalmazás, amely a tervezett, az engedélyezett és a valós állapot összehasonlításával, az időbeli változások kiszűrésével, a Nyilvántartás adatainak és a Dokumentációs Központ átvett dokumentumainak - egyéb elektronikus alkalmazások segítségével történő - igénybevételével elősegíti a terület- és településrendezési, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok végrehajtását, a szabálytalan építési tevékenységek felkutatását és szankcionálását,
i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,
j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás.
i) e-örökség: a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok kezelésére szolgáló elektronikus alkalmazás,
j) e-közmű: az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-közműként meghatározott elektronikus alkalmazás.

Vonatkozó jogszabályok

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10-11.§, 13.§, 14. §, 16.§, 35-38. §, 62. §, 68-70. §, 78. §, 94-95. §, 111-113. §, 114.§, 121. §;
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdés, 13. §, 27. § (1) bekezdés, 28. § (1) és (2) bekezdés, 39. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdés, 33. § 43. pont, 45/A. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdés h) pont, 73. § (4a) bekezdés, Melléklet XV. fejezet I. pont 13. alpont és III. pont;
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 40. § (4) bekezdés a) pont;
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 4. pont, 34. § (5) bekezdés, 53/A. §, 53/C. § (1) bekezdés, 53/I. §;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §;
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §, 6. §, 7. §, 8. § (1), (3) és (5) bekezdés, 11. §, 14/A. §, 15. § (2) bekezdés, 56. §;
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 3. pont g) pontja , 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (1) bekezdés;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 86/2019 (IV. 23) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés;
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. § (10) bekezdés alapján a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos 3. alcím szerinti 3. melléklet 10. pont;
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. PM rendelet 4. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

építésügyi hatóság, ÉTDR, hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858