Ugrás a menüre

Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00165

Az ügy rövid leírása

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet állapítja meg a Natura 2000 területekkel kapcsolatos főbb szabályokat, miniszteri rendelet állapítja meg a Natura 2000 területtel érintett földrészletek jegyzékét, a jogszabályban kihirdetett védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 ingatlanokon, a talajfelszínen száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezésére, valamint a technikai jellegű sporttevékenység engedélyezése

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti. De elsősorban a földterület tulajdonosa, vagyonkezelője, használója.
Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet kötelezően megadandó adattartalmat nem állapít meg, irányadó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34§-36.§ rendelkezései

Milyen iratok szükségesek?

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet kötelezően csatolandó mellékleteket, dokumentumokat nem állapít meg, egyéb jogszabályok alapján csatolandó: amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja, illetve képviselője jár el, csatolandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §-ában meghatározottak szerinti meghatalmazás.Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek bizonyos esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a következő: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett: 80 000 Ft.
kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése: 36 000 Ft.
20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló sporttevékenység: 300 000 Ft.
A díjat az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. Minden egyéb esetben illetékfizetési kötelezettség áll fenn. Az eljárási illeték mértéke 5.000 Ft.- melyet illetékbélyeg formájában kell leróni

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal). Amennyiben a tevékenység több kormányhivatal területét is érinti, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

az ügyfélnek van fellebbezési joga
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
az eljáró és döntést hozó elsőfokú hatósághoz
a döntés közlésétől számított 15 napon belül
Amennyiben az elsőfokú eljárás során igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség áll fenn, úgy versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett: 40 000 Ft.
kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése: 18 000 Ft.
20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló sporttevékenység: 150 000 Ft mértékü jogorvoslati díjat kell az első fokú hatóság részére megfizetni. Egyéb esetekben 10.000 Ft mértékü jogorvoslati illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A védett természeti terület azonos a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos Kérdés: Mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 nap Kérdés: Minden esetben engedélyezési kötelezettség áll fent? Válasz: Nem, csak a száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezésére esetében, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása vonatkozásában Kérdés: Mekkora összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett: 80 000 Ft.-ot, kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése: 36 000 Ft.-ot, 20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló sporttevékenység esetében: 300 000 Ft.-ot Kérdés: A fennmaradó, a felsorolásban nem említett esetben mit kell a kérelmezőnek fizetnie: Válasz: Az eljárási illetéket, amelynek mértéke 5.000 Ft

Fontosabb fogalmak

Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm rendelet szerinti jelölt, vagy jóváhagyott Natura 2000 terület, különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési terület, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék részét képező földrészlet, vagy ex-lege terület (pl.: láp) Közösségi rendezvény: A gyakorlat szerint előre meghatározott, meghírdetett módon, napirend szerint zajló, szervezett, irányított rendezvény Technikai sport: gépi, vagy mechanikus meghajtású járművel zajló sporrtevékenység (pl.: kerékpárverseny, rallyeverseny)

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A.§ (2) bekezdés, 76.§, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d.) pont Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. bekezdés 1. és 2.a pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény15. §, 34-36. §, 40-40/A. §, 50. § (1) bekezdése, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

Natura 2000 terület, védett természeti terület, közösségi és tömegsport rendezvény, technikai sportevékenység,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858