Ugrás a menüre

Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00169

Az ügy rövid leírása

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénykimondja, hogy védett természeti területeken természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom esetén vagy a termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának előírása következtében a tulajdonos vagy a területet jogszerűen használó tényleges kárát meg kell téríteni. Szintén a Tvt nevesíti azon eseteket amikor nem jár kártalanítás a jogszerűen elrendelt korlátozásért. A kártalanítási eljárás folyamatát, a benyújtandó kérelem mellékleteit, annak a kár bekövetkezéséhez képest való határidejét külön kormányrendelet - a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - szabályozza. Erre irányul ez a hatósági eljárás. A kérelmet a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához kell benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály - a a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) - (2) bekezdése - határozza meg, így a az általános szabályokon túlmenően azt a kártalanítási igényt keletkeztető ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója, a földtulajdonhoz kötődő vagyoni értékű jog jogosultja (a továbbiakban együtt: kártalanításra jogosult) nyújthatja be, akinek a korlátozást, tilalmat, ideiglenes védetté nyilvánítást megállapító határozat, illetve egyéb hatósági kötelezés jogerőre emelkedésekor és a kár bekövetkezésekor is az ingatlan a tulajdonában, illetve jogszerű használatában állt, illetőleg azon más jogszerű tevékenységet folytatott. Az igény benyújtására a kártalanításra jogosult örököse, illetve jogutódja is jogosult ha a kártalanítási igény jogalapját jelentő határozat jogerőre emelkedése és a kár bekövetkeztét követően vált örökössé, illetve jogutóddá.
Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

A kártalanítási igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a kártalanításra való jogosultság igazolását, így különösen a kártalanítási igény alapjául szolgáló bizonyítékokat, beleértve a jogerős hatósági határozat által elrendelt korlátozás, tilalom és a kár bekövetkezte közötti okozati összefüggést alátámasztó bizonyítékokat,
a képviseleti jogosultságról, a kártalanítási összeg jogosultak közötti megosztásáról szóló nyilatkozatokat, a kártalanításra jogosult és az ingatlan azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

A kártalanítási igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a kártalanításra való jogosultság igazolását, így különösen a kártalanítási igény alapjául szolgáló bizonyítékokat, beleértve a jogerős hatósági határozat által elrendelt korlátozás, tilalom és a kár bekövetkezte közötti okozati összefüggést alátámasztó bizonyítékokat,
a képviseleti jogosultságról, a kártalanítási összeg jogosultak közötti megosztásáról szóló nyilatkozatokat, a kártalanításra jogosult és az ingatlan azonosításához szükséges adatokat.
Egyéb jogszabályok alapján csatolandó: amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja, illetve képviselője jár el, csatolandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §-ában meghatározottak szerinti meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során illetékfizetési köelezettség áll fenn. Az eljárási illeték mértéke 5.000 Ft. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni. A hiteles, elektronikus dokumentumként kiállításra került tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft.

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

a határozat ellen nincs fellebbezési jog, az csak bíróság előtt támadható meg

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A természeti terület azonos a védett természeti területtel, vagy a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos Kérdés: mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 30 nap Kérdés: Mekkora összegű illetéket kell fizetni: Válasz: 5.000 Ft-ot Kérdés: függ az illeték mértéke a terület nagyságától, a kártalanítási összegtől? Válasz: nem függ Mennyi időn belül lehet benyújtani a kártalanítás iránti igényt? Válasz: Alapesetben a kár bekövetkezésétől vagy az arról történt tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A kár bekövetkezésétől számított egy éven túl kártalanítási igény nem nyújtható be. Kérdés: Kinek kell bizonyítani a kár bekövetkezését és hatósági határozat által elrendelt korlátozás, tilalom és a kár bekövetkezte közötti okozati összefüggést. Válasz: A jogosultnak

Fontosabb fogalmak

védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék részét képező földrészlet, vagy ex-lege terület (pl.: láp) Kártalanítás: jogszerűen, természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom, vagy kötelezés következtében felmerülő kár megtérítése, mely nem azonos a kártérítéssel. Tényleges kár: Ténylegesen bekövetkezett, valós vagyoncsökkenés, amely nem tartalmazza az esetleges elmaradt hasznot.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72.§, a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30..) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. pontja

Kulcsszavak

védett természeti terület, kár, kártalanítás, jelentős mértékű termelésszerkezet-változás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858