Ugrás a menüre

Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00192

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél védettnek nem minősülő Natura 2000 gyepterületen nádat kíván irtani, természetvédelmi hatósághoz szükséges kérelmet benyújtania.
Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 5 000 Ft.
Az irtás csak az engedélyezési eljárás lefolytatásaként meghozott engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg!

Ki jogosult az eljárásra?

A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.
képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

jogszabály nem ír elő kötelezeően csatolandó dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási illeték mértéke: 5000 Ft.
Megfizetésének módja: illetékbélyeg megvásárlásával.
Tipikusan előforduló egyéb eljárási költség nem merül fel.

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal). Amennyiben a tevékenység több kormányhivatal területét is érinti, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezésre van lehetőség
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98-102. §-nak megfelelően.
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Az első fokon eljárt természetvédelmi hatóság.
kézhezvételtől számított tizenöt nap
az alapeljárás illetékének kétszerese, azaz 10 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Mennyi illetéket kell fizetnem?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja szerint 5 000 Ft illetéket kell fizetni.

• Amennyiben nem fizettem meg az illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg, megtehetem az eljárás során?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 73. § (1) bekezdése értelmében a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
Az Itv. 73/A. §-a rendelkezik a hiánypótlásról, amely szerint, ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor, postai úton előterjesztett beadvány esetén postai úton, az ügyfelet figyelmezteti az illeték megfizetésére azzal, hogy illetékbélyegben, postai úton történő felhívás esetén válaszlevelezőlapon 8 napon belül nem fizeti meg és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel nem szüntette meg, az Itv. 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A fizetési határidőt a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől kell számítani.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül hívja fel hiánypótlásra az ügyfelet.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy, ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét – e címen 200 forintot – a válaszlevelezőlapon illetékbélyegben kell megfizetni.
• Mindenkinek kell illetéket fizetnie az eljárásért?
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdése szerint teljes személyes illetékmentességben részesül
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,
d) az egyesület, a köztestület,
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács,
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet,
n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai,
o) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
• Honnan tudom meg, hogy a terület Natura 2000 besorolású, amelyen a tevékenységet végezni kívánom?
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területeket a Kormány jelöli ki és teszi közzé, valamint határozza meg az e területekre vonatkozó szabályokat. A Natura 2000 területeken lévő földrészleteket a miniszter hirdeti ki.
A 41. § (2) bekezdése értelmében a Natura 2000 területek kijelölésének tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni, a kijelölés feloldását követően a feljegyzést törölni kell. A feljegyzést, illetve annak törlését a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása, s mely rendelet alapján az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletei tartalmazzák a Natura 2000 területek helyrajzi számos jegyzékét.
• Amennyiben a terület Natura 2000 besorolású és egyben védett is, mely jogszabályt kell alkalmazni?
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végezni kívánt tevékenységekre vonatkozóan írja elő a természetvédelmi hatóság engedélyének szükségességét.
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint, amennyiben a Natura 2000 gyepterület egyben védett természeti terület is, úgy az e rendeletben foglaltakat a védett természeti területekre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
A védett természeti területeken folytatandó tevékenységek végzéséhez a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
• Hány példányban kell benyújtani a kérelmet?
A kérelmet egy példányban kell benyújtani.

• Mennyi idő alatt kapom meg az engedélyt?
Az ügyintézési idő legfeljebb 70 nap

Fontosabb fogalmak

földhasználó: az, aki a földterületek hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli;
Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület): külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület;
nádas: az ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágra tekintet nélkül minden földterület, amelyen nád-, sás-, káka-, valamint kísérőfajokból álló olyan növényzet található, amelynek meghatározó fajai időszakosan vagy állandó jelleggel a vízzel borított területen találhatóak, beleértve az e területekhez szervesen kapcsolódó száraz területek fenti fajokkal borított részét is.

Vonatkozó jogszabályok

Eljárást megjelölő jogszabályhely: a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pont
Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdése, 20. § (1) bekezdése, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) b) pont.
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontja, A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet
Nyilvántartás: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. §; a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet
Ügyintézési idő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §, 33/A. §, 38/A. § (2) bekezdése, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdése
Eljárási illeték: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §, 31. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, 73. § (1), (5) bekezdései, 74/A. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja
Megfizetett illeték visszatérítése: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 32. § (1)-(2) bekezdései, 73. § (12) bekezdése, 80. § (1) és (3) bekezdése
Illetékmentesség: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 6. §, 33. § (1) bekezdése, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. §, a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
Jogorvoslati eljárásért fizetendő illeték: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Mellékletének XIII. fejezet 2.a) pontja
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98-102. §
Fellebbezési eljárás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 104-105. §, Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése, 38. § (4) bekezdése
Kapcsolattartás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/A. §
Értesítés az eljárás megindításáról: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pontja, 5. §, a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése
Kérelem tartalmi követelményei: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (1) bekezdése, 35. §, 36. § (1) bekezdése
Ügyfelek köre: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §
Hiánypótlás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3), (5) bekezdései, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. §,
Képviselet: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 40/A. §, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. §, 196. §
Határidő számítása: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. §
Tényállás tisztázás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 50. § (1) bekezdése, 51. § (1)-(2) bekezdése
Belföldi jogsegély: Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §
Döntéshozatal: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 30. §, 31. §, 33/B. § (1) bekezdése, 51. § (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 72. § (1)-(2) bekezdése, 73. § (2)-(3) bekezdése
Döntés közlése: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78. §, 78/A. §, 79. §, 80. §
Jogerő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73/A. §
Egyéb, az eljárás során figyelembe veendő jogszabályok: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. X. 8.) Korm. rendelet, a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

natura 2000, gyepterület, nád, irtás, nádirtás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858